زبان شناسی همگانی سایت زبان شناسی همگانی در جهت گسترش و معرفی رشته زبان شناسی همگانی آغاز به کار کرد rezasalimi18@yahoo.com http://www.salimilinguist.ir 2018-02-23T11:06:22+01:00 text/html 2018-02-04T13:06:13+01:00 www.salimilinguist.ir رضا سلیمی دهمین همایش بین المللی زبان شناسی- فراخوان مقاله http://www.salimilinguist.ir/post/494 <div><br></div><div><table width="98%" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;; background-color: rgb(242, 249, 255);"><tbody><tr><td dir="rtl">&nbsp;</td></tr><tr><td class="FarsitextAdmin" dir="rtl" style="font-family: Tahoma; font-size: 11px; color: rgb(51, 51, 51);"><div dir="rtl"><div dir="ltr"><div dir="rtl"><p class="MsoNormal" dir="rtl" align="center" style="unicode-bidi: embed; direction: rtl; text-align: center; margin: 0cm 0cm 10pt;"><b><span dir="ltr" yes?="" mso-no-proof:="" fa;="" mso-bidi-language:="" zar?;="" b="" style="font-size: 14pt; line-height: 21.4667px;"><v:shapetype id="_x0000_t75" coordsize="21600,21600" o:spt="75" o:preferrelative="t" path="m@4@5l@4@11@9@11@9@5xe" filled="f" stroked="f"><v:stroke joinstyle="miter"></v:stroke><v:formulas><v:f eqn="if lineDrawn pixelLineWidth 0"></v:f><v:f eqn="sum @0 1 0"></v:f><v:f eqn="sum 0 0 @1"></v:f><v:f eqn="prod @2 1 2"></v:f><v:f eqn="prod @3 21600 pixelWidth"></v:f><v:f eqn="prod @3 21600 pixelHeight"></v:f><v:f eqn="sum @0 0 1"></v:f><v:f eqn="prod @6 1 2"></v:f><v:f eqn="prod @7 21600 pixelWidth"></v:f><v:f eqn="sum @8 21600 0"></v:f><v:f eqn="prod @7 21600 pixelHeight"></v:f><v:f eqn="sum @10 21600 0"></v:f></v:formulas><v:path o:extrusionok="f" gradientshapeok="t" o:connecttype="rect"></v:path><o:lock v:ext="edit" aspectratio="t"></o:lock></v:shapetype></span></b><b><span lang="FA" mso-bidi-language:="" b="" fa?="" 115%;="" line-height:="" nazanin?;="" style="font-size: 14pt;"><o:p></o:p></span></b></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" align="center" style="unicode-bidi: embed; direction: rtl; text-align: center; margin: 0cm 0cm 10pt;"><b><span lang="FA" mso-bidi-language:="" b="" fa?="" 115%;="" line-height:="" nazanin?;="" style="font-size: 14pt;">دانشگاه علامه طباطبائی</span></b><b><span dir="ltr" mso-bidi-language:="" b="" fa?="" nazanin?;="" style="font-size: 14pt; line-height: 21.4667px;"><o:p></o:p></span></b></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" align="center" style="unicode-bidi: embed; direction: rtl; text-align: center; margin: 0cm 0cm 10pt;"><b><span lang="FA" mso-bidi-language:="" b="" fa?="" 115%;="" line-height:="" nazanin?;="" style="font-size: 14pt;">فراخوان مقاله<o:p></o:p></span></b></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" align="center" style="unicode-bidi: embed; direction: rtl; text-align: center; margin: 0cm 0cm 10pt;"><b><span lang="FA" mso-bidi-language:="" b="" fa?="" 115%;="" line-height:="" nazanin?;="" style="font-size: 14pt;">دهمین همایش بین­المللی زبان­شناسی ایران</span></b><span lang="FA" mso-bidi-language:="" b="" fa?="" 115%;="" line-height:="" nazanin?;="" style="font-size: 14pt;"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="unicode-bidi: embed; direction: rtl; text-align: justify; margin: 0cm 0cm 10pt;"><span lang="FA" mso-bidi-language:="" b="" fa?="" 115%;="" line-height:="" nazanin?;="" style="font-size: 14pt;">دهمین همایش بین­ المللی زبان ­شناسی ایران در روزهای سه ­شنبه و چهارشنبه، 3 و4 مهرماه 1397 در دانشکدة ادبیات فارسی و زبان­ های خارجی دانشگاه علامه طباطبائی برگزار می ­شود.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" align="center" style="unicode-bidi: embed; direction: rtl; text-align: center; margin: 0cm 0cm 10pt;"><u><span lang="FA" mso-bidi-language:="" b="" fa?="" 115%;="" line-height:="" nazanin?;="" style="font-size: 14pt;">آخرین مهلت دریافت چکیده</span></u><span lang="FA" mso-bidi-language:="" b="" fa?="" 115%;="" line-height:="" nazanin?;="" style="font-size: 14pt;">: ۱۵ فروردین ۹۷</span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" align="center" style="unicode-bidi: embed; direction: rtl; text-align: center; margin: 0cm 0cm 10pt;"><u><span lang="FA" mso-bidi-language:="" b="" fa?="" 115%;="" line-height:="" nazanin?;="" style="font-size: 14pt;">اعلام نتیجة داوری چکیده­ها</span></u><span lang="FA" mso-bidi-language:="" b="" fa?="" 115%;="" line-height:="" nazanin?;="" style="font-size: 14pt;">: ۱۰ اردیبهشت ۹۷</span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" align="center" style="unicode-bidi: embed; direction: rtl; text-align: center; margin: 0cm 0cm 10pt;"><u><span lang="FA" mso-bidi-language:="" b="" fa?="" 115%;="" line-height:="" nazanin?;="" style="font-size: 14pt;">آخرین مهلت ارسال مقاله کامل حداکثر تا تاریخ</span></u><span lang="FA" mso-bidi-language:="" b="" fa?="" 115%;="" line-height:="" nazanin?;="" style="font-size: 14pt;">&nbsp;۵ تیر ۹۷</span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" align="center" style="unicode-bidi: embed; direction: rtl; text-align: center; margin: 0cm 0cm 10pt;"><span lang="FA" mso-bidi-language:="" b="" fa?="" 115%;="" line-height:="" nazanin?;="" style="font-size: 14pt;">&nbsp;</span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="unicode-bidi: embed; direction: rtl; text-align: justify; margin: 0cm 0cm 10pt;"><span lang="FA" mso-bidi-language:="" b="" fa?="" 115%;="" line-height:="" nazanin?;="" style="font-size: 14pt;">هر فرد می­تواند یک مقالة مستقل و یک مقالة مشترک برای شرکت در همایش ارائه دهد. چکیده­ها باید بدون نام باشند. لازم است هنگام ارسال چکیده عنوان مقاله، نام و نام خانوادگی، اطلاعات دانشگاهی، نشانی پست الکترونیکی و شماره تلفن همراه نگارنده / نگارندگان روی یک برگه جداگانه ارسال شود.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="unicode-bidi: embed; direction: rtl; text-align: justify; margin: 0cm 0cm 10pt;"><span lang="FA" mso-bidi-language:="" b="" fa?="" 115%;="" line-height:="" nazanin?;="" style="font-size: 14pt;">&nbsp;</span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="unicode-bidi: embed; direction: rtl; text-align: justify; margin: 0cm 0cm 10pt;"><b><span lang="FA" mso-bidi-language:="" b="" fa?="" 115%;="" line-height:="" nazanin?;="" style="font-size: 14pt;">نشانی پست الکترونیکی برای ارسال چکیده­:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></b><span dir="ltr" fa;="" mso-bidi-language:="" 115%;="" line-height:="" major-bidi?="" mso-bidi-theme-font:="" major-bidi;="" mso-hansi-theme-font:="" mso-ascii-theme-font:="" roman?,?serif?;="" new="" times="" style="font-size: 14pt;">lingconf10@gmail.com</span><b><span dir="ltr" mso-bidi-language:="" b="" fa?="" nazanin?;="" style="font-size: 14pt; line-height: 21.4667px;"><o:p></o:p></span></b></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="unicode-bidi: embed; direction: rtl; text-align: justify; margin: 0cm 0cm 10pt;"><b><span lang="FA" mso-bidi-language:="" b="" fa?="" 115%;="" line-height:="" nazanin?;="" style="font-size: 14pt;">محورهای همایش:&nbsp;</span></b><span lang="FA" mso-bidi-language:="" b="" fa?="" 115%;="" line-height:="" nazanin?;="" style="font-size: 14pt;">آوا شناسی و واج­ شناسی، صرف، نحو، معنی­ شناسی، کاربرد شناسی، گفتمان ­شناسی و ساخت اطلاع، آموزش زبان فارسی به غیرفارسی­ زبانان، زبان­ های ایرانی کهن، گویش ­ها و زبان­ های ایران، روان­ شناسی زبان، زبان ­ شناسی اجتماعی، عصب ­شناسی زبان، زبان­ شناسی بالینی، زبان ­شناسی شناختی، فلسفة زبان، نشانه ‏شناسی، رده­ شناسی زبان، زبان­ شناسی رایانشی، زبان ­شناسی تاریخی ‏ـ‏ تطبیقی، زبان ­شناسی کاربردی، زبان ‏شناسی حقوقی، زبان­ شناسی زیستی، زبان اشاره، زبان­ شناسی پیکره­ ای، فرهنگ ­نگاری، ترجمه، سبک ­شناسی، نظام­ های نوشتاری، اصطلاح ­شناسی، زبان ­های در خطر و ثبت و ضبط زبان ­ها</span><span dir="ltr" mso-bidi-language:="" b="" fa?="" nazanin?;="" style="font-size: 14pt; line-height: 21.4667px;"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoListParagraph" dir="rtl" style="unicode-bidi: embed; direction: rtl; text-align: justify; margin: 0cm 36pt 10pt 0cm;"><span dir="ltr" mso-bidi-language:="" b="" fa?="" nazanin?;="" style="font-size: 14pt; line-height: 21.4667px;"><o:p><font face="Calibri">&nbsp;</font></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="unicode-bidi: embed; direction: rtl; text-align: justify; margin: 0cm 0cm 10pt;"><span lang="FA" mso-bidi-language:="" b="" fa?="" 115%;="" line-height:="" nazanin?;="" style="font-size: 14pt;">&nbsp;</span></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 10pt;"><span mso-bidi-language:="" b="" fa?="" nazanin?;="" style="font-size: 14pt; color: rgb(192, 0, 0); line-height: 21.4667px;"><o:p><font face="Calibri">&nbsp;</font></o:p></span></p><p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center; margin: 0cm 0cm 10pt;"><b><span yes?="" mso-no-proof:="" fa;="" mso-bidi-language:="" zar?;="" b="" style="font-size: 14pt; line-height: 21.4667px;"></span></b><span fa;="" mso-bidi-language:="" b="" nazanin?;="" text1?="" mso-themecolor:="" style="font-size: 14pt; color: black; line-height: 21.4667px;"><o:p></o:p></span>&nbsp;</p><p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center; margin: 0cm 0cm 10pt;"><span fa;="" mso-bidi-language:="" 115%;="" line-height:="" mso-bidi-theme-font:="" major-bidi;="" mso-hansi-theme-font:="" mso-ascii-theme-font:="" roman?,?serif?;="" new="" times="" text1?="" mso-themecolor:="" black;="" color:="" style="font-size: 12pt;">Allameh Tabataba'i University<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center; margin: 0cm 0cm 10pt;"><span fa;="" mso-bidi-language:="" 115%;="" line-height:="" mso-bidi-theme-font:="" major-bidi;="" mso-hansi-theme-font:="" mso-ascii-theme-font:="" roman?,?serif?;="" new="" times="" text1?="" mso-themecolor:="" black;="" color:="" style="font-size: 12pt;">Call for Papers<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center; margin: 0cm 0cm 10pt;"><b><span fa;="" mso-bidi-language:="" 115%;="" line-height:="" mso-bidi-theme-font:="" major-bidi;="" mso-hansi-theme-font:="" mso-ascii-theme-font:="" roman?,?serif?;="" new="" times="" text1?="" mso-themecolor:="" black;="" color:="" style="font-size: 12pt;">10<sup>th</sup>&nbsp;International Iranian Conference on Linguistics, 25-26 Sept 2018<o:p></o:p></span></b></p><p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center; margin: 0cm 0cm 10pt;"><span fa;="" mso-bidi-language:="" 115%;="" line-height:="" mso-bidi-theme-font:="" major-bidi;="" mso-hansi-theme-font:="" mso-ascii-theme-font:="" roman?,?serif?;="" new="" times="" text1?="" mso-themecolor:="" black;="" color:="" style="font-size: 12pt;">Call Deadlines:<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center; margin: 0cm 0cm 10pt;"><span fa;="" mso-bidi-language:="" 115%;="" line-height:="" mso-bidi-theme-font:="" major-bidi;="" mso-hansi-theme-font:="" mso-ascii-theme-font:="" roman?,?serif?;="" new="" times="" text1?="" mso-themecolor:="" black;="" color:="" style="font-size: 12pt;">Abstracts: 04-Apr-2018<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center; margin: 0cm 0cm 10pt;"><span fa;="" mso-bidi-language:="" 115%;="" line-height:="" mso-bidi-theme-font:="" major-bidi;="" mso-hansi-theme-font:="" mso-ascii-theme-font:="" roman?,?serif?;="" new="" times="" text1?="" mso-themecolor:="" black;="" color:="" style="font-size: 12pt;">Full Papers: 26-June-2018<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" align="justify" style="margin: 0cm 0cm 10pt;"><span fa;="" mso-bidi-language:="" 115%;="" line-height:="" mso-bidi-theme-font:="" major-bidi;="" mso-hansi-theme-font:="" mso-ascii-theme-font:="" roman?,?serif?;="" new="" times="" text1?="" mso-themecolor:="" black;="" color:="" style="font-size: 12pt;">We encourage submissions in all areas related to descriptive as well as theoretical linguistics, with a focus on Iranian languages and other languages and dialects of Iran. Areas of interest include, but are not limited to, the following: phonetics and phonology, morphology, syntax, semantics, semiotics, pragmatics, discourse analysis, pragmatics, comparative/historical linguistics, endangered languages and language documentation, ancient Iranian languages, atlas of languages, language typology, applied linguistics, teaching Persian as a second/foreign language, translation, sociolinguistics, psycholinguistics, neurolinguistics, sign languages, clinical linguistics, computational linguistics, corpus linguistics, forensic linguistics, cognitive linguistics, philosophy of language, ecolinguistics, lexicology and lexicography, stylistics, writing systems.&nbsp;<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" align="left" style="margin: 0cm 0cm 10pt;"><span fa;="" mso-bidi-language:="" 115%;="" line-height:="" mso-bidi-theme-font:="" major-bidi;="" mso-hansi-theme-font:="" mso-ascii-theme-font:="" roman?,?serif?;="" new="" times="" text1?="" mso-themecolor:="" black;="" color:="" style="font-size: 12pt;">Abstract Submission Guidelines:<o:p></o:p></span></p><p class="MsoListParagraphCxSpFirst" align="left" style="margin: 0cm 0cm 0pt 36pt; text-indent: -18pt;"><span style="font-size: 12pt; font-family: Symbol; color: black; line-height: 18.4px;">·<span new="" times="" roman??="" style="font-size: 7pt; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; line-height: normal;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></span><span dir="ltr"></span><span fa;="" mso-bidi-language:="" 115%;="" line-height:="" mso-bidi-theme-font:="" major-bidi;="" mso-hansi-theme-font:="" mso-ascii-theme-font:="" roman?,?serif?;="" new="" times="" text1?="" mso-themecolor:="" black;="" color:="" style="font-size: 12pt;">Abstracts are accepted in Persian and English and should be submitted to the following email address no later than 04-Apr-2018.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" align="left" style="margin: 0cm 0cm 0pt 36pt;"><span fa;="" mso-bidi-language:="" 115%;="" line-height:="" mso-bidi-theme-font:="" major-bidi;="" mso-hansi-theme-font:="" mso-ascii-theme-font:="" roman?,?serif?;="" new="" times="" text1?="" mso-themecolor:="" black;="" color:="" style="font-size: 12pt;">Email:&nbsp;</span><a href="mailto:lingconf10@gmail.com"><span fa;="" mso-bidi-language:="" 115%;="" line-height:="" major-bidi?="" mso-bidi-theme-font:="" major-bidi;="" mso-hansi-theme-font:="" mso-ascii-theme-font:="" roman?,?serif?;="" new="" times="" style="font-size: 12pt;"><font color="#0000ff">lingconf10@gmail.com</font></span></a><span fa;="" mso-bidi-language:="" 115%;="" line-height:="" major-bidi?="" mso-bidi-theme-font:="" major-bidi;="" mso-hansi-theme-font:="" mso-ascii-theme-font:="" roman?,?serif?;="" new="" times="" style="font-size: 12pt;"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin: 0cm 0cm 0pt 36pt;"><span fa;="" mso-bidi-language:="" 115%;="" line-height:="" mso-bidi-theme-font:="" major-bidi;="" mso-hansi-theme-font:="" mso-ascii-theme-font:="" roman?,?serif?;="" new="" times="" text1?="" mso-themecolor:="" black;="" color:="" style="font-size: 12pt;">&nbsp;</span></p><p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" align="left" style="margin: 0cm 0cm 0pt 36pt; text-indent: -18pt;"><span style="font-size: 12pt; font-family: Symbol; color: black; line-height: 18.4px;">·<span new="" times="" roman??="" style="font-size: 7pt; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; line-height: normal;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></span><span dir="ltr"></span><span fa;="" mso-bidi-language:="" 115%;="" line-height:="" mso-bidi-theme-font:="" major-bidi;="" mso-hansi-theme-font:="" mso-ascii-theme-font:="" roman?,?serif?;="" new="" times="" black;="" color:="" ms??="" unicode="" ?arial="" mso-fareast-font-family:="" style="font-size: 12pt;">Authors may maximally submit one single-authored abstract and one co-authored abstract. Abstracts must be anonymous. Author(s) information including abstract title, name, academic affiliation, email address, and mobile phone number should accompany the abstract on a</span></p><p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" align="left" style="margin: 0cm 0cm 0pt 36pt; text-indent: -18pt;"><span fa;="" mso-bidi-language:="" 115%;="" line-height:="" mso-bidi-theme-font:="" major-bidi;="" mso-hansi-theme-font:="" mso-ascii-theme-font:="" roman?,?serif?;="" new="" times="" black;="" color:="" ms??="" unicode="" ?arial="" mso-fareast-font-family:="" style="font-size: 12pt;">separate page at the time of submission.</span></p><p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" align="left" style="margin: 0cm 0cm 0pt 36pt; text-indent: -18pt;"><span fa;="" mso-bidi-language:="" 115%;="" line-height:="" mso-bidi-theme-font:="" major-bidi;="" mso-hansi-theme-font:="" mso-ascii-theme-font:="" roman?,?serif?;="" new="" times="" black;="" color:="" ms??="" unicode="" ?arial="" mso-fareast-font-family:="" style="font-size: 12pt;"></span><span fa;="" mso-bidi-language:="" 115%;="" line-height:="" mso-bidi-theme-font:="" major-bidi;="" mso-hansi-theme-font:="" mso-ascii-theme-font:="" roman?,?serif?;="" new="" times="" text1?="" mso-themecolor:="" black;="" color:="" style="font-size: 12pt;"><o:p></o:p></span>&nbsp;</p><p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" align="left" style="margin: 0cm 0cm 0pt 36pt; text-indent: -18pt;"><span style="font-size: 12pt; font-family: Symbol; color: black; line-height: 18.4px;">·<span new="" times="" roman??="" style="font-size: 7pt; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; line-height: normal;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></span><span dir="ltr"></span><span fa;="" mso-bidi-language:="" 115%;="" line-height:="" mso-bidi-theme-font:="" major-bidi;="" mso-hansi-theme-font:="" mso-ascii-theme-font:="" roman?,?serif?;="" new="" times="" black;="" color:="" ms??="" unicode="" ?arial="" mso-fareast-font-family:="" style="font-size: 12pt;">Important Dates:<br>Abstract submission deadline:&nbsp;</span><span fa;="" mso-bidi-language:="" 115%;="" line-height:="" mso-bidi-theme-font:="" major-bidi;="" mso-hansi-theme-font:="" mso-ascii-theme-font:="" roman?,?serif?;="" new="" times="" text1?="" mso-themecolor:="" black;="" color:="" style="font-size: 12pt;">04-Apr-2018</span><span fa;="" mso-bidi-language:="" 115%;="" line-height:="" mso-bidi-theme-font:="" major-bidi;="" mso-hansi-theme-font:="" mso-ascii-theme-font:="" roman?,?serif?;="" new="" times="" black;="" color:="" ms??="" unicode="" ?arial="" mso-fareast-font-family:="" style="font-size: 12pt;"><br>Notification of acceptance:&nbsp;</span><span fa;="" mso-bidi-language:="" 115%;="" line-height:="" mso-bidi-theme-font:="" major-bidi;="" mso-hansi-theme-font:="" mso-ascii-theme-font:="" roman?,?serif?;="" new="" times="" text1?="" mso-themecolor:="" black;="" color:="" style="font-size: 12pt;">30-Apr-2018<o:p></o:p></span></p><p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" align="left" style="margin: 0cm 0cm 0pt 36pt;"><span fa;="" mso-bidi-language:="" 115%;="" line-height:="" mso-bidi-theme-font:="" major-bidi;="" mso-hansi-theme-font:="" mso-ascii-theme-font:="" roman?,?serif?;="" new="" times="" black;="" color:="" ms??="" unicode="" ?arial="" mso-fareast-font-family:="" style="font-size: 12pt;">Full paper Submission deadline:&nbsp;</span><span fa;="" mso-bidi-language:="" 115%;="" line-height:="" mso-bidi-theme-font:="" major-bidi;="" mso-hansi-theme-font:="" mso-ascii-theme-font:="" roman?,?serif?;="" new="" times="" text1?="" mso-themecolor:="" black;="" color:="" style="font-size: 12pt;">26-June-2018</span><span fa;="" mso-bidi-language:="" 115%;="" line-height:="" mso-bidi-theme-font:="" major-bidi;="" mso-hansi-theme-font:="" mso-ascii-theme-font:="" roman?,?serif?;="" new="" times="" black;="" color:="" ms??="" unicode="" ?arial="" mso-fareast-font-family:="" style="font-size: 12pt;"><br>Conference dates:&nbsp;</span><span fa;="" mso-bidi-language:="" 115%;="" line-height:="" mso-bidi-theme-font:="" major-bidi;="" mso-hansi-theme-font:="" mso-ascii-theme-font:="" roman?,?serif?;="" new="" times="" text1?="" mso-themecolor:="" black;="" color:="" style="font-size: 12pt;">25-26 Sept 2018</span><span fa;="" mso-bidi-language:="" 115%;="" line-height:="" mso-bidi-theme-font:="" major-bidi;="" mso-hansi-theme-font:="" mso-ascii-theme-font:="" roman?,?serif?;="" new="" times="" black;="" color:="" ms??="" unicode="" ?arial="" mso-fareast-font-family:="" style="font-size: 12pt;"><br><br></span></p><span fa;="" mso-bidi-language:="" 115%;="" line-height:="" mso-bidi-theme-font:="" major-bidi;="" mso-hansi-theme-font:="" mso-ascii-theme-font:="" roman?,?serif?;="" new="" times="" text1?="" mso-themecolor:="" black;="" color:="" style="font-size: 12pt;"><o:p></o:p></span><p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" align="left" style="margin: 0cm 0cm 0pt 36pt; text-indent: -18pt;"><span style="font-size: 12pt; font-family: Symbol; color: black; line-height: 18.4px;">·<span new="" times="" roman??="" style="font-size: 7pt; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; line-height: normal;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></span><span dir="ltr"></span><span fa;="" mso-bidi-language:="" 115%;="" line-height:="" mso-bidi-theme-font:="" major-bidi;="" mso-hansi-theme-font:="" mso-ascii-theme-font:="" roman?,?serif?;="" new="" times="" black;="" color:="" ms??="" unicode="" ?arial="" mso-fareast-font-family:="" style="font-size: 12pt;">Registration Fee:</span><span fa;="" mso-bidi-language:="" 115%;="" line-height:="" mso-bidi-theme-font:="" major-bidi;="" mso-hansi-theme-font:="" mso-ascii-theme-font:="" roman?,?serif?;="" new="" times="" text1?="" mso-themecolor:="" black;="" color:="" style="font-size: 12pt;"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" align="left" style="margin: 0cm 0cm 0pt 36pt;"><span fa;="" mso-bidi-language:="" 115%;="" line-height:="" mso-bidi-theme-font:="" major-bidi;="" mso-hansi-theme-font:="" mso-ascii-theme-font:="" roman?,?serif?;="" new="" times="" black;="" color:="" ms??="" unicode="" ?arial="" mso-fareast-font-family:="" style="font-size: 12pt;">Details about the registration fees will be provided later.<br><br></span></p><span fa;="" mso-bidi-language:="" 115%;="" line-height:="" mso-bidi-theme-font:="" major-bidi;="" mso-hansi-theme-font:="" mso-ascii-theme-font:="" roman?,?serif?;="" new="" times="" text1?="" mso-themecolor:="" black;="" color:="" style="font-size: 12pt;"><o:p></o:p></span><p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" align="left" style="margin: 0cm 0cm 0pt 36pt; text-indent: -18pt;"><span style="font-size: 12pt; font-family: Symbol; color: black; line-height: 18.4px;">·<span new="" times="" roman??="" style="font-size: 7pt; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; line-height: normal;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></span><span dir="ltr"></span><span fa;="" mso-bidi-language:="" 115%;="" line-height:="" mso-bidi-theme-font:="" major-bidi;="" mso-hansi-theme-font:="" mso-ascii-theme-font:="" roman?,?serif?;="" new="" times="" black;="" color:="" ms??="" unicode="" ?arial="" mso-fareast-font-family:="" style="font-size: 12pt;">Visas:</span><span fa;="" mso-bidi-language:="" 115%;="" line-height:="" mso-bidi-theme-font:="" major-bidi;="" mso-hansi-theme-font:="" mso-ascii-theme-font:="" roman?,?serif?;="" new="" times="" text1?="" mso-themecolor:="" black;="" color:="" style="font-size: 12pt;"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" align="left" style="margin: 0cm 0cm 0pt 36pt;"><span fa;="" mso-bidi-language:="" 115%;="" line-height:="" mso-bidi-theme-font:="" major-bidi;="" mso-hansi-theme-font:="" mso-ascii-theme-font:="" roman?,?serif?;="" new="" times="" black;="" color:="" ms??="" unicode="" ?arial="" mso-fareast-font-family:="" style="font-size: 12pt;">All non-Iranian citizens who are attending the Conference need a Visa to enter Iran. Please contact the Iranian embassy/Consulate nearest to you for Visa procedures. When your abstract is accepted, you will be issued an official letter of invitation to the Conference, which you can submit with your Visa application.<br><br></span></p><span fa;="" mso-bidi-language:="" 115%;="" line-height:="" mso-bidi-theme-font:="" major-bidi;="" mso-hansi-theme-font:="" mso-ascii-theme-font:="" roman?,?serif?;="" new="" times="" text1?="" mso-themecolor:="" black;="" color:="" style="font-size: 12pt;"><o:p></o:p></span><p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" align="left" style="margin: 0cm 0cm 0pt 36pt; text-indent: -18pt;"><span style="font-size: 12pt; font-family: Symbol; color: black; line-height: 18.4px;">·<span new="" times="" roman??="" style="font-size: 7pt; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; line-height: normal;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></span><span dir="ltr"></span><span fa;="" mso-bidi-language:="" 115%;="" line-height:="" mso-bidi-theme-font:="" major-bidi;="" mso-hansi-theme-font:="" mso-ascii-theme-font:="" roman?,?serif?;="" new="" times="" black;="" color:="" ms??="" unicode="" ?arial="" mso-fareast-font-family:="" style="font-size: 12pt;">Lodging:</span><span fa;="" mso-bidi-language:="" 115%;="" line-height:="" mso-bidi-theme-font:="" major-bidi;="" mso-hansi-theme-font:="" mso-ascii-theme-font:="" roman?,?serif?;="" new="" times="" text1?="" mso-themecolor:="" black;="" color:="" style="font-size: 12pt;"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" align="left" style="margin: 0cm 0cm 0pt 36pt;"><span fa;="" mso-bidi-language:="" 115%;="" line-height:="" mso-bidi-theme-font:="" major-bidi;="" mso-hansi-theme-font:="" mso-ascii-theme-font:="" roman?,?serif?;="" new="" times="" black;="" color:="" ms??="" unicode="" ?arial="" mso-fareast-font-family:="" style="font-size: 12pt;">Accommodations will be provided by Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran.<o:p></o:p></span></p><span fa;="" mso-bidi-language:="" 115%;="" line-height:="" mso-bidi-theme-font:="" major-bidi;="" mso-hansi-theme-font:="" mso-ascii-theme-font:="" roman?,?serif?;="" new="" times="" black;="" color:="" ms??="" unicode="" ?arial="" mso-fareast-font-family:="" style="font-size: 12pt;"><p class="MsoListParagraphCxSpLast" align="left" style="margin: 0cm 0cm 10pt 36pt;"><br>If you have any questions about the conference, please contact:&nbsp;<br><br>Golnaz Modarresi Ghavami<br>Email:&nbsp;<a href="mailto:gmodarresi@yahoo.com"><span fa;="" mso-bidi-language:="" 115%;="" line-height:="" mso-bidi-theme-font:="" major-bidi;="" mso-hansi-theme-font:="" mso-ascii-theme-font:="" roman?,?serif?;="" new="" times="" ms??="" unicode="" ?arial="" mso-fareast-font-family:="" style="font-size: 12pt;"><font color="#0000ff">gmodarresi@yahoo.com</font></span></a><span fa;="" mso-bidi-language:="" 115%;="" line-height:="" mso-bidi-theme-font:="" major-bidi;="" mso-hansi-theme-font:="" mso-ascii-theme-font:="" roman?,?serif?;="" new="" times="" black;="" color:="" ms??="" unicode="" ?arial="" mso-fareast-font-family:="" style="font-size: 12pt;">;&nbsp;</span><a href="mailto:modarresighavami@atu.ac.ir"><span fa;="" mso-bidi-language:="" 115%;="" line-height:="" mso-bidi-theme-font:="" major-bidi;="" mso-hansi-theme-font:="" mso-ascii-theme-font:="" roman?,?serif?;="" new="" times="" ms??="" unicode="" ?arial="" mso-fareast-font-family:="" style="font-size: 12pt;"><font color="#0000ff">modarresighavami@atu.ac.ir</font></span></a><span fa;="" mso-bidi-language:="" 115%;="" line-height:="" mso-bidi-theme-font:="" major-bidi;="" mso-hansi-theme-font:="" mso-ascii-theme-font:="" roman?,?serif?;="" new="" times="" text1?="" mso-themecolor:="" black;="" color:="" style="font-size: 12pt;"><o:p></o:p></span></p><p>&nbsp;</p></span></div></div></div></td></tr></tbody></table></div> text/html 2017-12-10T12:45:18+01:00 www.salimilinguist.ir رضا سلیمی نخستین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در زبان شناسی رایانشی http://www.salimilinguist.ir/post/492 <p class="MsoNormal" align="center" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; background-color: rgb(242, 249, 255); text-align: center; margin: 0cm 0cm 0pt;"><b><span lang="FA" dir="rtl" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">نخستین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در زبان شناسی رایانشی<o:p></o:p></span></b></p><p class="MsoNormal" align="center" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; background-color: rgb(242, 249, 255); text-align: center; margin: 0cm 0cm 0pt;"><b><span lang="FA" dir="rtl" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">(با محوریت خط و زبان فارسی)<o:p></o:p></span></b></p><p class="MsoNormal" align="center" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; background-color: rgb(242, 249, 255); text-align: center; margin: 0cm 0cm 0pt;"><b><span lang="FA" dir="rtl" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;"><o:p>&nbsp;</o:p></span></b></p><p class="MsoNormal" align="center" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; background-color: rgb(242, 249, 255); text-align: center; margin: 0cm 0cm 0pt;"><span lang="FA" dir="rtl" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">دبیر علمی : دکتر محمدرضا فلاحتی قدیمی فومنی<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" align="center" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; background-color: rgb(242, 249, 255); unicode-bidi: embed; direction: rtl; text-align: center; margin: 0cm 0cm 0pt;"><span lang="FA" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">دبیر اجرایی : دکتر محمدهادی فلاحی<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" align="center" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; background-color: rgb(242, 249, 255); unicode-bidi: embed; direction: rtl; text-align: center; margin: 0cm 0cm 0pt;"><span lang="FA" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">&nbsp;</span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" align="center" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; background-color: rgb(242, 249, 255); unicode-bidi: embed; direction: rtl; text-align: center; margin: 0cm 0cm 0pt;"><span lang="FA" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">روزهای کنفرانس</span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr" style="font-size: 12pt;"><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span><font face="Times New Roman">:</font></span><span lang="FA" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" align="center" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; background-color: rgb(242, 249, 255); unicode-bidi: embed; direction: rtl; text-align: center; margin: 0cm 0cm 0pt;"><b><span lang="FA" style="font-size: 16pt; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">9 و 10 اسفند 1396<o:p></o:p></span></b></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" align="center" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; background-color: rgb(242, 249, 255); unicode-bidi: embed; direction: rtl; text-align: center; margin: 0cm 0cm 0pt;"><span lang="FA" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">&nbsp;</span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; background-color: rgb(242, 249, 255); unicode-bidi: embed; direction: rtl; text-align: justify; margin: 0cm 0cm 0pt;"><span lang="FA" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">زبان شناسی رایانشی حوزه ای میان رشته ای است که در سال های اخیر توجه بسیاری را به خود جلب کرده است. زبان شناسان، متخصصان علم اطلاعات و دانش شناسی، علوم رایانه، هوش مصنوعی، ریاضی، منطق، مردم شناسان و عصب شناسان از جمله متخصصانی هستند که به این رشته علاقه و توجه نشان داده اند. این رشته به بررسی و تولید الگوریتم ها و نرم افزارهای بررسی هوشمند داده های زبانی می پردازد</span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr" style="font-size: 12pt;"><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span><font face="Times New Roman">.<o:p></o:p></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; background-color: rgb(242, 249, 255); unicode-bidi: embed; direction: rtl; text-align: justify; margin: 0cm 0cm 0pt;"><span dir="ltr" style="font-size: 12pt;"><o:p><font face="Times New Roman">&nbsp;</font></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; background-color: rgb(242, 249, 255); unicode-bidi: embed; direction: rtl; text-align: justify; margin: 0cm 0cm 0pt;"><span lang="FA" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">با توجه به گسترش روز افزون رایانه و علوم رایانه ای بررسی و پردازش و جایگاه بی نظیر آن در گسترش علوم، لازم است زبان فارسی نیز در این زمینه همگام با دیگر زبان های زنده ی دنیا نقش و جایگاه خود را حفظ و تقویت نماید. بدین منظور گروه زبان شناسی رایانشی مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فن آوری بر مبنای رسالتی که در زمینه ی علمی سازی زبان فارسی بر عهده دارد، در نظر دارد نخستین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در زبان شناسی رایانشی (با محوریت خط و زبان فارسی) را با هدف آشنایی پژوهشگران، استادان و دانشجویان با جدیدترین پژوهش های صورت گرفته در زمینه ی، زبان شناسی رایانشی به ویژه در ارتباط با خط و زبان فارسی برگزار نماید. این کنفرانس می تواند فرصتی ارزشمند برای ایجاد تعاملات علمی و هم افزایی تجربیات متخصصان این رشته با یک دیگر را فراهم سازد. بدین وسیله از کلیه ی پژوهشگران ارجمند دعوت می شود تا آخرین یافته های علمی خود را در قالب مقاله برای دبیرخانه همایش ارسال نمایند</span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr" style="font-size: 12pt;"><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span><font face="Times New Roman">.</font></span><span lang="FA" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; background-color: rgb(242, 249, 255); unicode-bidi: embed; direction: rtl; text-align: justify; margin: 0cm 0cm 0pt;"><span lang="FA" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">&nbsp;</span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; background-color: rgb(242, 249, 255); unicode-bidi: embed; direction: rtl; text-align: right; margin: 0cm 0cm 0pt;"><span dir="ltr" style="font-size: 12pt;"><o:p><font face="Times New Roman">&nbsp;</font></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" align="center" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; background-color: rgb(242, 249, 255); unicode-bidi: embed; direction: rtl; text-align: center; margin: 0cm 0cm 0pt;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 18pt; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;">وبگاه همایش:<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" align="center" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; background-color: rgb(242, 249, 255); unicode-bidi: embed; direction: rtl; text-align: center; margin: 0cm 0cm 0pt;"><span style="font-size: 18pt;"><a href="http://conf.isc.gov.ir/rcl96"><span dir="ltr"><font color="#0563c1" face="Times New Roman">http://conf.isc.gov.ir/rcl96</font></span></a></span><span lang="AR-SA" style="font-size: 18pt; font-family: &quot;B Nazanin&quot;;"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; background-color: rgb(242, 249, 255); unicode-bidi: embed; direction: rtl; text-align: right; margin: 0cm 0cm 0pt;"><span dir="ltr" style="font-size: 12pt;"><o:p><font face="Times New Roman">&nbsp;</font></o:p></span></p> text/html 2017-09-30T06:53:16+01:00 www.salimilinguist.ir رضا سلیمی راه¬ اندازی رشته «علوم شناختی - زبانشناسی» در دانشگاه تربیت مدرس http://www.salimilinguist.ir/post/490 <table width="98%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;; background-color: rgb(242, 249, 255);"><tbody><tr><td valign="bottom" class="FarsitextAdmin" style="font-family: Tahoma; font-size: 11px; color: rgb(51, 51, 51);"><div align="right"><table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" dir="ltr"><tbody><tr><td colspan="2" class="Farsitext" style="font-size: 11px; direction: rtl;"><hr></td></tr></tbody></table></div></td><td valign="bottom" background="http://lsi.ir/images/right.png">&nbsp;</td></tr><tr><td background="http://lsi.ir/Images/left.png">&nbsp;</td><td><div align="center"><table width="98%" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody><tr><td><div align="left"></div><div align="right"></div></td></tr><tr><td dir="rtl"></td></tr><tr><td><table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"><tbody><tr><td width="20%"><table width="98%" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody><tr><td dir="rtl"><center><img src="http://lsi.ir/News/Admin/ShowPicture.asp?PhotoId=494" width="216" height="135"></center></td></tr><tr><td dir="rtl">&nbsp;</td></tr><tr><td class="FarsitextAdmin" dir="rtl" style="font-family: Tahoma; font-size: 11px; color: rgb(51, 51, 51);"><div dir="rtl"><div dir="rtl"><p class="MsoNormal" dir="rtl" align="center" style="text-align: center; margin: 0cm 0cm 8pt;"><b><span lang="FA" 107%?="" line-height:="" nazanin?;="" b="" style="font-size: 16pt;">راه­ اندازی رشته «علوم شناختی - زبانشناسی» در دانشگاه تربیت مدرس<o:p></o:p></span></b></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 8pt;"><span lang="FA" 107%?="" line-height:="" nazanin?;="" b="" style="font-size: 13pt;">بدین وسیله به اطلاع می رساند طی نامه شماره 97883/ 2 مورخ 8/5/96 که به امضای معاون محترم آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری رسیده است با ایجاد رشته «علوم شناختی&nbsp;</span><span lang="FA" 107%?="" line-height:="" roman?,?serif?;="" new="" times="" style="font-size: 13pt;">–</span><span lang="FA" 107%?="" line-height:="" nazanin?;="" b="" style="font-size: 13pt;">&nbsp;زبان شناسی» در دانشگاه تربیت مدرس موافقت قطعی به عمل آمد. بنابراین، گروه زبان شناسی این دانشگاه به عنوان اولین دانشگاه در سطح کشور از سال تحصیلی 98-97 از بین علاقه مندان حوزه علوم شناختی زبان در مقطع دکتری دانشجو می پذیرد.</span></p></div></div></td></tr></tbody></table></td></tr></tbody></table></td></tr></tbody></table></div></td></tr></tbody></table> text/html 2017-08-26T13:59:45+01:00 www.salimilinguist.ir رضا سلیمی تکیۀ واژه و گروه در زبان فارسی بر مبنای نظریۀ بهینگی http://www.salimilinguist.ir/post/488 <div style="text-align: center;"><b><font size="3">تکیۀ واژه و گروه در زبان فارسی بر مبنای نظریۀ بهینگی</font></b></div><div><div><br></div><div>راضیه شجاعی 1</div><div>دانشگاه تهران</div><div>محرم اسلامی 2</div><div>دانشگاه زنجان</div><div>محمود بیجنخان 3</div><div>دانشگاه تهران</div></div><div><br></div><div><div><b>چکیده</b></div><div>مقالۀ حاضر به بررسی الگوی تکیۀ زبان فارسی در سطوح کلمه و گروه نحوی میپردازد و نشان</div><div>میدهد که در چارچوب نظریۀ واجشناسیِ نوایی، تکیۀ واژگانی در زبان فارسی از الگویی ثابت</div><div>پیروی میکند. تکیۀ واژگانی در زبان فارسی تابع قاعدة تکیۀ کلمۀ واجی یعنی راسترو است،</div><div>اما در بررسی تکیۀ گروه، رجوع به اطلاعات نحوی و ساخت سازهایِ درونیِ سازة نحوی امری</div><div>اجتنابناپذیر است. اصل هستهگریزی (اسلامی، 1379 و 1384 ) بهخوبی از پس تبیین این</div><div>مسئله برمیآید. از این روی، پژوهش حاضر در تحلیل دادهها از اصل یادشده بهره میجوید.</div><div>هدف دیگر این مقاله، ارائۀ دستور الگوی آهنگ کلمۀ واجی، گروه واژهبست و گروه واجیِ زبان</div><div>است. به این منظور، دادههای پژوهش که برگرفتهاند (OT) فارسی در چارچوب نظریۀ بهینگی</div><div>از اثر اسلامی ( 1384 ) در چارچوب نظریۀ بهینگی تحلیل میشوند و دستوری با استفاده از</div><div>محدودیتهای نقضپذیر بهینگی ارائه میشود.</div><div>کلیدواژه ها: تکیۀ واژگانی، تکیۀ گروه، اصل هستهگریزی، واجشناسیِ نوایی، نظریۀ بهینگی.</div></div><div><br></div><div style="text-align: center;"><a href="http://s8.picofile.com/file/8305135184/%D8%AA%DA%A9%DB%8C%DB%80_%D9%88%D8%A7%DA%98%D9%87_%D9%88_%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87_%D8%AF%D8%B1_%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C_%D8%A8%D8%B1_%D9%85%D8%A8%D9%86%D8%A7%DB%8C_%D9%86%D8%B8%D8%B1%DB%8C%DB%80_%D8%A8%D9%87%DB%8C%D9%86%DA%AF%DB%8C.pdf.html" target="" title="دانلود فایل pdf"><div><b>دانلود فایل pdf</b></div><div></div></a></div><div style="text-align: center;"><br></div> text/html 2017-07-12T02:31:37+01:00 www.salimilinguist.ir رضا سلیمی رشد ابزارهای انسجام دستوری در گفتمان نوشتاری دانش آموزان فارسی زبان http://www.salimilinguist.ir/post/486 <div style="text-align: center;"><b><font size="3">رشد ابزارهای انسجام دستوری در گفتمان نوشتاری</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="3">&nbsp;دانش آموزان فارسی زبان</font></b></div><div><div><br></div><div style="text-align: center;"><font size="1">آتوسا رستم بیک &nbsp;پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی</font></div><div style="text-align: center;"><font size="1">امین حاجی رضایی &nbsp;دانشجوی دکترای زبانشناسی، دانشگاه علامه طباطبایی</font></div><div style="text-align: center;"><font size="1">سید مصطفی عاصی &nbsp;پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی</font></div><div style="text-align: center;"><font size="1">مهسا پهلوان زاده &nbsp;دانشجوی دکترای زبانشناسی، دانشگاه علامه طباطبایی</font></div></div><div style="text-align: center;"><a href="http://s8.picofile.com/file/8300301068/LSI_Volume_12_Issue_24_Pages_45_72.pdf.html" target="" title="دانلود فایل pdf">دانلود فایل pdf</a></div> text/html 2017-06-02T04:52:39+01:00 www.salimilinguist.ir رضا سلیمی قالب‌های معنایی «خوردن» ازمنظرِ معناشناسیِ قالبی http://www.salimilinguist.ir/post/485 <h2 class="citation_title" style="text-align: center; margin: 0px; padding: 1px 0px; font-family: Arial; color: rgb(51, 51, 51);"><span style="font-weight: normal;"><font size="4">قالب‌های معنایی «خوردن» ازمنظرِ معناشناسیِ قالبی</font></span></h2><div style="text-align: center;"><font size="3">اکبر حسابی</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3">دانشگاه اصفهان</font></div><div style="text-align: center;"><a href="http://s8.picofile.com/file/8296633376/LSI_Volume_11_Issue_22_Pages_1_26.pdf.html" target="" title="دانلود فایل pdf"><font color="#3333ff">دانلود فایل pdf</font></a></div> text/html 2016-04-10T13:22:22+01:00 www.salimilinguist.ir رضا سلیمی همزبانی و بی‌زبانی http://www.salimilinguist.ir/post/451 <h2 class="pane-title" style="font-size: 1.25em; line-height: 2em; margin-top: 0px; margin-bottom: 1em; font-family: 'Droid Arabic Naskh';">همزبانی و بی‌زبانی</h2><article class="node-30881 node node-article view-mode-full clearfix" style="font-family: 'Droid Arabic Naskh'; font-size: 15px; line-height: 24px;"><div class="field-article-translator">امیر هاشمی مقدم</div><div class="field-article-translator"><div class="field-article-body" style="line-height: 1.5em; padding-right: 0.5em; padding-left: 0.5em;"><p style="margin: 1.5em 0px;">زبان، ابزاری است برای برقراری ارتباط، و زبان گفتاری، مهمترین این ابزراها است. زبان مشترک یکی از مهمترین ویژگی‌های یک فرهنگ است و حتی اگر یک فرهنگ مادر به‌واسطه مسائلی همچون مرزبندی‌های تصنعی و سیاسی، چند پارچه شود، باز هم این زبان مشترک است که می‌تواند ارکان یک فرهنگ مشترک را همچنان استوار و پابرجا نگه دارد.</p><p class="rtejustify" dir="RTL" style="margin: 1.5em 0px; text-align: justify;">ایران کنونی و افغانستان، تا چندی پیش زیر لوای یک فرهنگ مشترک بودند و زبان‌شان نیز در این میان، مشترک بود. بخش مهمی از دغدغه‌های محمدکاظم کاظمی، شاعر و ادیب خوش‌آوازه معاصر افغانستان به این امر باز می‌گردد که گاه آنها را در سلسله یادداشتهای روزنامه‌ای و گاه در قالب کتابهایی به زبان ساده، اما منسجم بررسی می‌کند.</p><p class="rtejustify" dir="RTL" style="margin: 1.5em 0px; text-align: justify;">کاظمی، محمدکاظم (1390)، همزبانی و بی‌زبانی، تهران: عرفان. چاپ دوم.</p><p class="rtejustify" dir="RTL" style="margin: 1.5em 0px; text-align: justify;">در آغاز، نویسنده در طرح مسأله، اشاره به توانمندی گسترده زبان فارسی تا دو سه سده پیش و افول ستاره اقبالش اشاره می‌‌کند. دلایل چندی برای این افول برشمرده می‌شود که یکی از آنها، کشیده شدن مرزهای سیاسی بین سرزمینهای فارسی‌زبان است. اما آنچه نگاه کاظمی را به خود معطوف داشته این است که «این مرزها که نخست فقط سیاسی بودند، کم‌کم هویتی فرهنگی هم یافتند» (ص: 16). وی البته در همان آغاز اشاره می‌کند که هر آنچه درباره مسائل زبان فارسی در دو کشور ایران و افغانستان می‌نویسد، دامن زبان فارسی در تاجیکستان را هم گرفته (که به زور و فشار روسیه، نامش از فارسی به تاجیکی دگرگون شد)، اما به‌واسطه ناآشنایی نویسنده با حوزه زبان فارسی در تاجیکستان امروز، به آن کشور نپرداخته است (ص: 11).</p><p class="rtejustify" dir="RTL" style="margin: 1.5em 0px; text-align: justify;">به جز یادداشت نگارنده و طرح مسأله، مطالب اصلی کتاب در پنج بخش کلی مرتب شده که هر بخش خود به چند زیربخش تقسیم می‌شود.</p><p class="rtejustify" dir="RTL" style="margin: 1.5em 0px; text-align: justify;">«بیان همزبانی» در این بخش نویسنده برای اینکه نشان دهد فارسی ایران با فارسی دری افغانستان یک زبان یکسان است، چندین نمونه از نثر نویسنده‌های معاصر افغانستان را گواه آورده است. او این نویسندگان را از میان کسانی گزینش کرده که سابقه زندگی در ایران ندارند تا این شائبه به وجود نیاید که تحت تأثیر محیط زندگی، واژه‌های فارسی ایرانی وارد ادبیات و نثر فارسی دری افغانستان شده است. تکه‌هایی از آثار نویسندگانی همچون صلاح‌الدین سلجوقی (1274- 1349 خ)، میرغلام محمد غبار (1276- 1356 خ)، احمدعلی کهزاد (1287-1361 خ)، عبدالحی حبیبی (1328ق-1363 خ)، اعظم رهنورد زریاب (1323- )، سرور آذرخش (1327خ- )، حسین فخری (1328خ- )، سپوژمی زریاب (1329خ- ) و خالد نویسا (1350خ- ) نشان داده شده که به‌طور کامل برای یک ایرانی قابل فهم است و از میان این همه متون نمونه، تنها سه واژه در زبان دو کشور متفاوت بود. نویسنده سپس اشاره می‌کند که در کل زبان فارسی رایج در افغانستان، دویست واژه وجود دارد که برای ایرانیان نامفهوم است (ص: 26).</p><p class="rtejustify" dir="RTL" style="margin: 1.5em 0px; text-align: justify;">در ادامه، نویسنده به چهار مرکز عمده زبان فارسی در افغانستان، یعنی هرات، کابل، بامیان و مزارشریف اشاره کرده که با هم تفاوتهای قابل ملاحظه‌ای در لهجه دارند. اما کاظمی با مقایسه لهجه هراتی با لهجه کابلی و لهجه رایج در ایران، نشان می‌دهد که لهجه هراتی به فارسی ایران نزدیکتر است تا فارسی رایج در کابل؛ و برای اثبات این مدعا، جدول تطبیقی‌ای از بسیاری&nbsp; واژه‌ها در این سه منطقه را نشان می‌دهد.</p><p class="rtejustify" dir="RTL" style="margin: 1.5em 0px; text-align: justify;">اما ماجرا وقتی جالبتر می‌شود که در جدولی مشابه، برخی واژه‌ها را در خراسان ایران با تهران و افغانستان مقایسه کرده و نشان می‌دهد که واژه‌های مورد استفاده در خراسان بیشتر شبیه به لهجه کابلی است تا لهجه تهرانی. مثلاً در خراسان و افغانستان، پاوزار و پیزار برای کفش به کار می‌رود که در نوشته‌های کهن فارسی نیز به همین شکل یاشبیه آن (پای‌افزار) به کار می‌رفته است.<br>در ادامنه نویسنده به دنبال نشان دادن ریشه‌های تفاوت برخی واژگان در دو سوی مرز است و برای هر کدام از دلایلی که در زیر برمی‌شمریم، شواهد بسیاری ارائه می‌کند: 1- متروک شدن یک واژه در یک نیمه از این قلمرو زبانی؛ 2- تأثیر زبانهای دیگر (برای نمونه زبان فارسی ایران بیشتر تحت تأثیر فرانسوی بود و فارسی افغانستان تحت تأثیر انگلیسی)؛ 3-تغییر شکل و تغییر تلفظ واژگان؛ 4- تفاوتهای دستوری (برای نمونه در ایران می‌گویند پختن، در حالی‌که در افغانستان می‌گویند پخته کردن)؛ 5- تفاوت در ترکیب‌سازی (برای نمونه در ایران می‌گویند لاک‌پشت و در افغانستان می‌گویند سنگ‌پشت)؛ 6- تفاوت در حوزه کاربرد واژگان (برای نمونه در ایران جاده را برای راه‌های بین شهری و در افغانستان برای درون شهری به کار می‌برند)؛ 7- ابداعات امروزین (در ایران واژه فرودگاه ساخته شد و در افغانستان میدان هوایی)؛ 8- نیازهای طبیعی (در ایران که مرز دریایی زیادی وجود دارد، واژه‌های زیادی برای دریانوردی و وسایل نقلیه روی آب می‌توان یافت؛ اما افغانستان به دلیل محصور بودن در خشکی واژگان چندانی در این زمینه ندارد).</p><p class="rtejustify" dir="RTL" style="margin: 1.5em 0px; text-align: justify;">«یک زبان و دو نام» در این بخش کاظمی بر این مسئله متمرکز می‌شود که چرا با وجود شباهت و بلکه همسانی، دو نام مختلف دارد. وی فرضیات مختلف در این باره را بررسی کرده و نادرستی تک‌تک‌شان را نشان می‌دهد. از جمله اینکه دری، گونه خاصی از فارسی است که در افغانستان رواج دارد. وی برای نشان دادن این نادرستی، متون نثر و اشعار بسیاری را از شعرا و ادیبانی همچون ناصرخسرو، فردوسی، منوچهری، مسعود سعد، سنایی غزنوی، انوری، خاقانی، نظامی، عطار، سعدی، امیرخسرو دهلوی، مولانا، حافظ، اوحدی مراغه‌ای، جامی، وحشی بافقی، فروغی بسطامی، اقبال لاهوری، ملک‌الشعرای بهار، شهریار و قهار عاصی گواه می‌آورد که نشان می‌دهد کاربرد نامهای دری و فارسی برای این زبان یکسان است و این دو واژه به جای یکدیگر می‌نشینند.<br>بی‌تردید حرف اصلی و رک و راست را نجیب مایل هروی بیان کرده، آنجا که می‌نویسد: «اینکه امروزه زبان فارسی رایج را در افغانستان دری می‌نامند و در ایران فارسی و در تاجیکستان تاجیکی، فکری است که خاستگاه استعماری دارد» و در ادامه در این باره توضیح بیشتر می‌دهد (ص: 66).</p><p class="rtejustify" dir="RTL" style="margin: 1.5em 0px; text-align: justify;">کاظمی در ادامه همین بخش، نشان می‌دهد که زبان رسمی و رایج در افغانستان نیز همیشه با نام فارسی شناخته می‌شده و برای اثبات این مدعا، بسیاری از اسناد رسمی، نشریات و کتب تاریخی و ادبی افغانستان تا پیش از سال 1343 را نشان می‌دهد که در همه آنها نام «فارسی» به کار می‌رفته است. اما در این دهه و سال 1343 که اوج ملی‌گرایی افغانستان بر پایه پشتون‌گرایی بود، به یکباره نام زبان را از فارسی به «دری» تغییر می‌دهند (ص: 69). به باور دکتر ولی پرخاش احمدی، «واقعیت این است که این مدافعان نظریه ملی‌سازی محض پشتو بودند که با پذیره شدن دری به جای فارسی میان دو گونه یک زبان مشترک، در ذهن خودشان خدشه آفریدند و تفاوت تراشیدند» (صص: 71-2). این نکته اکنون نیز به همین شکل ادامه دارد؛ به گونه‌ای که استادان زبان و ادب فارسی در افغانستان بر نام فارسی تأکید دارند و حاکمان که غیرتاجیک‌اند، اصرار بر دری نامیدن این زبان دارند.</p><p class="rtejustify" dir="RTL" style="margin: 1.5em 0px; text-align: justify;">کاظمی به یک ایراد دیگر دری نامیدن زبان‌شان هم اشاره دارد؛ فارسی در همه جای دنیا به‌عنوان یک زبان پربار شناخته شده است، اما در هیچ کتابخانه‌ای در کشورهای دیگر نمی‌توان قفسه‌ای برای کتابهای دری یافت (ص: 75).</p><p class="rtejustify" dir="RTL" style="margin: 1.5em 0px; text-align: justify;">در بخش دیگر، کاظمی به «افتخارات فرهنگی» می‌پردازد. در اینجا کاظمی به درستی گلایه‌های مردم افغانستان را درباره مصادره مفاخر افغانستان امروز به نام ایران امروز بیان می‌کند. وی شرح می‌دهد که در گذشته نام ایران به مناطقی بسیار فراتر از مرزهای سیاسی ایران امروز اطلاق می‌شد و کشور ایران این شانس را داشته که این نام را حفظ کند. اما بهتر است اشاره شود که آن همه مفاخر فرهنگی مربوط به ایران بزرگ فرهنگی بوده که امروزه در سرزمینهای مختلفی تکه تکه شده است. خلاصه آنکه مردم افغانستان دوست داشتند «در وضعی که فارسی‌زبانان افغانستان و تاجیکستان زیر فشار حاکمیتهایی غالباً فارسی‌ستیز بودند و دست‌شان از همه جای کوتاه بود، مردم ایران هم از جانبی دیگر به این فشار نیفزایند» (ص: 81).</p><p class="rtejustify" dir="RTL" style="margin: 1.5em 0px; text-align: justify;">«داد و ستدهای زبانی» برخی واژگان ممکن است در ایران با افغانستان متفاوت باشد. همانگونه که در برخی موارد افغانستانی‌ها می‌توانند از واژه‌هایی که در ایران کاربرد یافته‌اند استفاده کنند، بسیاری از واژه‌ها را هم می‌توان یافت که در افغانستان کاربرد داشته و بهتر و مناسب‌تر از واژه‌هایی است که در ایران به کار می‌رود. داد و ستد زبانی بین این دو کشور می‌تواند به پربارتر شدن زبان فارسی در هر دو سوی این مرزهای ساختگی یاری برساند و در این راه برخی نمونه‌ها را بیان می‌کند. البته برخی موارد هم جای چند و چون دارد. برای نمونه گچِ نوشتن را در افغانستان تباشیر می‌گویند و کاظمی با این استدلال که ممکن است با گچ ساختمانی اشتباه شود، تباشیر را مناسب‌تر می‌داند (ص: 105). اما باید در نظر داشت که هر واژه را در زمینه متنی‌اش معنا می‌کنند و می‌فهمند. زمانی که معلم به دانش‌آموز می‌گوید: «برو دو تا گچ بیاور» دانش‌آموز سریع می‌فهمد که منظور معلم گچ نوشتن است نه گچ ساختمانی. یا اگر یک بنّا به فروشگاه مصالح ساختمانی رفته و بگوید چهار تا گچ بدهید، فروشنده ذهنش به سمت گچ نوشتاری نمی‌رود. و یا واژه هفت‌تیر در زبان فارسی ایران را نامناسب‌تر از تفنگچه افغانستانی می‌داند که یکی از دلایلش، تشابه با میدانِ هفتِ تیر در تهران است (ص: 107). اما باید به خاطر داشت آن میدان را هفتِ تیر (با کسره پس از واژه هفت) می‌نامند و صدا می‌زنند که متفاوت از هفت‌تیر است. دیگر اینکه اگر کسی گفت «بیا برویم هفتِ تیر»، کسی فکر نمی‌کند منظورش این است که برویم به سراغ تفنگ هفت‌تیر. یا اگر کسی گفت: «با هفت‌تیر شلیک کرد»، کسی گمان نمی‌برد که با میدان هفتِ تیر شیلک کرده است.</p><p class="rtejustify" dir="RTL" style="margin: 1.5em 0px; text-align: justify;">همچنین کاظمی بارها (حتی در کتابهای دیگری همچون «این قند پارسی») به فعل‌هایی همچون «بهل» و «هشتن» اشاره می‌کند که در افغانستان رایج است و می‌تواند در ایران نیز مورد استفاده قرار گیرد. به‌عنوان یک بختیاری که البته سالها درباره فرهنگ و زبان مازندرانی مطالعه و پژوهش کرده‌ام می‌دانم این فعل‌ها در گویش این دو منطقه (و برخی مناطق دیگر) نیز رایج است. همچنانکه واژه «سنگ‌پشت» نیز به‌عنوان نام دیگر لاک‌پشت که کاظمی اشاره می‌کند همچنان در افغانستان رواج دارد، در بسیاری نقاط ایران هم رایج است (من در میان بختیاری‌ها به جز نامهای لاک‌پشت و سنگ‌پشت، «کاسه‌پشت» را هم برای اشاره به این جانور شنیده‌ام).</p><p class="rtejustify" dir="RTL" style="margin: 1.5em 0px; text-align: justify;">فارغ از این بحثهای حاشیه‌ای، به‌طور کلی کاظمی به درستی نشان می‌دهد از نظر واژگان، فارسی ایران پربارتر است و از نظر آوایی (تلفظ) فارسی افغانستان (ص: 119). اما مشکل اصلی اینجاست که هر کس در افغانستان بخواهد از واژه‌های فارسی رایج در ایران استفاده کند، متهم به «ایرانی‌نمایی» می‌شود و با واکنشهای منفی روبرو خواهد شد (ص: 107) و از سوی دیگر، فارسی‌زبانان ایرانی آشنایی چندانی با ویژگی‌های فارسی افغانستان و توانمندی‌هایش ندارند.</p><p class="rtejustify" dir="RTL" style="margin: 1.5em 0px; text-align: justify;">«بهسازی زبان معیار در افغانستان» این بخش پایانی به مسئله زبان فارسی در افغانستان، مشکلات و مسائلش، و نیز راهکارهایی برای اصلاح این زبان می‌پردازد. با توجه به اینکه زبان رسمی افغانستان، گویش پایتخت است که دارد لهجه‌های محلی را حذف و در خود حل می‌کند، می‌تواند با این لهجه‌ها وارد تعامل شده و واژه‌های اصیل را از آنها وام بگیرد؛ همچنانکه می‌تواند از فارسی رایج در ایران به‌عنوان یک زبان معیار یاری بگیرد و البته می‌تواند با زبان پشتو نیز تعامل داشته باشد. برای ناهماهنگی‌ها و نادرستی‌ها در رسم‌الخط نیز باید چاره‌ای اندیشیده شود.</p><p class="rtejustify" dir="RTL" style="margin: 1.5em 0px; text-align: justify;">کتاب با یک «پایانه» که جمع‌بندی مطالب است، به پایان می‌رسد و سپس پیوستها را می‌خوانیم که شامل واژه‌نامه، یک نظرسنجی، کتاب‌نامه و نام‌نامه است. در این میان به ارائه توضیحاتی درباره واژه‌نامه و نظرسنجی می‌پردازیم.</p><p class="rtejustify" dir="RTL" style="margin: 1.5em 0px; text-align: justify;">در واژه‌نامه، به مهمترین واژه‌هایی که در ایران و افغانستان متفاوت به کار می‌روند اشاره شده است.<br>اما جالبترین و اسفبارترین پیوست، نتایج نظرسنجی است که کاظمی از تحصیل‌کردگان مشهدی به دست آورده و نشان می‌دهد ایرانیان تحصیل‌کرده و به‌ویژه خراسانیهایی که هم‌مرز با افغانستان‌اند، اطلاعات‌شان درباره زبان رایج در افغانستان و مفاخر آن سرزمین بسیار اندک است. در این باره کاظمی در آخرین سطرهای کتابش می‌نویسد: «یکی از انگیزه‌های من در نوشتن این کتاب، رنجی بود که از ناآگاهی مردم ایران نسبت به زبان، ادب، تاریخ، جغرافیا و خلاصه همه آثار تمدنی این وطن فرهنگی -جز آنچه در ایران کنونی واقع شده است- می‌بردم. نتیجه این نظرسنجی برایم از سویی خوشایند بود چون آنرا مطابق فرضیاتی یافتم که با آنها دست به نوشتن برده بودم، ولی از سویی ناخوشایند بود، چون این رنج را تشدید کرد» (ص: 218).</p><p class="rtejustify" dir="RTL" style="margin: 1.5em 0px; text-align: justify;">پی‌نوشت: کاظمی در همین باره و پس از چاپ نخست کتاب «همزبانی و بی‌زبانی»، سلسله یادداشتهایی را در نشریه انصاف منتشر کرد که بعدها به‌صورت کتابی جداگانه با نام «این قند پارسی» (تهران: عرفان. 1389) منتشر گردید. دست‌کم نیمی از مطالب این کتاب، تکرار مطالب همزبانی و بی‌زبانی است که البته به نظر می‌آید برای مخاطبان نشریه انصاف نوشته باشد و نیمی دیگر، مطالبی تازه. شاید کاظمی با این کار خواسته این همزبانی را آنچنان تکرار کند تا فارسی‌زبانان دو سوی مرز را به اندیشیدن، بررسی و آموختن بیشتر درباره زبان فارسی در سوی دیگر مرز بنشاند.</p></div><span class="a2a_kit a2a_kit_size_32 a2a_target addtoany_list" id="" style="display: inline; line-height: 32px;"><a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="https://www.addtoany.com/share#url=http%3A%2F%2Fanthropology.ir%2Farticle%2F30881&amp;title=%D9%87%D9%85%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C%20%D9%88%20%D8%A8%DB%8C%E2%80%8C%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C&amp;description=" style="color: rgb(17, 17, 17); text-decoration: none; vertical-align: middle; display: inline-block; font-size: 32px; padding: 0px 4px; cursor: pointer;"><span class="a2a_svg a2a_s__default a2a_s_a2a" style="display: inline-block; overflow: hidden; height: 32px; width: 32px; vertical-align: middle; float: none; border-radius: 4px; opacity: 1; background-image: url(&quot;data:image/svg+xml;charset=US-ASCII,%3Csvg%20xmlns%3D%22http%3A%2F%2Fwww.w3.org%2F2000%2Fsvg%22%20width%3D%2232%22%20height%3D%2232%22%3E%3Cpath%20fill%3D%22%230166FF%22%20d%3D%22M0%200h32v32H0z%22%2F%3E%3Cg%20fill%3D%22%23FFF%22%3E%3Cpath%20d%3D%22M14%207h4v18h-4z%22%2F%3E%3Cpath%20d%3D%22M7%2014h18v4H7z%22%2F%3E%3C%2Fg%3E%3C%2Fsvg%3E&quot;); background-repeat: repeat;"></span></a></span></div></article> text/html 2016-03-01T04:05:50+01:00 www.salimilinguist.ir رضا سلیمی جوابیه انجمن زبانشناسی ایران به نامه دانشجویان و دانش‌آموختگان گرامی رشته‌های زبان‌شناسی، آموزش زبان فارسی به غیرفارسی‌زبانان و زبان‌های باستانی ایران http://www.salimilinguist.ir/post/450 <p class="MsoNormal" dir="rtl" align="center" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; unicode-bidi: embed; direction: rtl; text-align: center; margin: 0cm 0cm 8pt; background-color: rgb(242, 249, 255);"><b><span lang="FA" style="font-size: 16pt; font-family: 'B Nazanin'; line-height: 22.8267px;">به نام خدا<o:p></o:p></span></b></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" align="center" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; unicode-bidi: embed; direction: rtl; text-align: center; margin: 0cm 0cm 8pt; background-color: rgb(242, 249, 255);"><b><span lang="FA" style="font-size: 16pt; font-family: 'B Nazanin'; line-height: 22.8267px;">&nbsp;</span></b></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; unicode-bidi: embed; direction: rtl; text-align: right; margin: 0cm 0cm 8pt; background-color: rgb(242, 249, 255);"><font size="5"><b><span lang="FA" style="font-family: 'B Nazanin';">دانشجویان و دانش‌آموختگان گرامی رشته‌های زبان‌شناسی، آموزش زبان فارسی به غیرفارسی‌زبانان و زبان‌های باستانی ایران</span></b><b><span dir="ltr"><o:p></o:p></span></b></font></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; unicode-bidi: embed; direction: rtl; text-align: justify; margin: 0cm 0cm 8pt; background-color: rgb(242, 249, 255);"><span lang="FA" style="font-family: 'B Nazanin';"><font size="5">هیات مدیره انجمن زبان‌شناسی ایران در پاسخ به نامه‌ای که تعدادی از افراد دلسوز این جامعه تهیه کرده بودند ضروری می‌داند نکات زیر به اطلاع همگان برساند:&nbsp;&nbsp;<o:p></o:p></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; unicode-bidi: embed; direction: rtl; text-align: justify; margin: 0cm 0cm 8pt; background-color: rgb(242, 249, 255);"><span lang="FA" style="font-family: 'B Nazanin';"><font size="5">انجمن زبان‌شناسی ایران با آن که&nbsp;&nbsp;به موجب اساس‌نامة مورخ سال 1383به هدف فراهم ساختن زمینه‌های لازم برای فعالیت‌های علمی و پژوهشی تشکیل گردیده معهذا به درخواست صنفی این عزیزان نیز که پیش از این به صورت فردی و در مراجعه‌های حضوری مطرح شده بود توجه داشته و در مردادماه 1394 نیز نامه‌ای جهت پی‌گیری این قبیل مطالبات به مقامات مسؤل ارسال گردیده‌است.<o:p></o:p></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; unicode-bidi: embed; direction: rtl; text-align: justify; margin: 0cm 0cm 8pt; background-color: rgb(242, 249, 255);"><span lang="FA" style="font-family: 'B Nazanin';"><font size="5">یکی از نکات اصلی مطرح گردیده در نامه یاد‌شده به ظرفیت پذیرش دانشجو و امکانات جذب دانش‌آموختگان این رشته و ایجاد گرایش‌های کاربردی مربوط می‌شود.&nbsp;&nbsp;لازم به ذکر است که تا به امروز تصمیم‌گیری‌های مربوط به افزایش یا کاهش پذیرش دانشجویان رشته‌های مختلف دانشگاهی و ظرفیت پذیرش هیات علمی در اختیار انجمن‌ها نبوده و به برنامة کلان کشوری و برنامه‌ریزی‌های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مربوط می‌شده‌است.&nbsp;&nbsp;امیدواریم که به همت آن اعضائی که با وزارت علوم، تحقیقات وفناوری همکاری دارند بازاندیشی در این رشته و گرایش‌های آن عملی گردد. همچنین انتظار می‌رود که دانشجویان این رشته&nbsp;&nbsp;پس از ورود به این عرصه، توانمندی‌ها و ظرفیت‌های کاربردی رشتة خود را شناسایی کنند.<o:p></o:p></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; unicode-bidi: embed; direction: rtl; text-align: justify; margin: 0cm 0cm 8pt; background-color: rgb(242, 249, 255);"><span lang="FA" style="font-family: 'B Nazanin';"><font size="5">انجمن زبان‌شناسی ایران در این زمینه سعی داشته با برگزاری همایش‌های تخصصی به کاربردهای مختلف زبان‌شناسی در حوزه‌های متنوع بپردازد تا توانایی‌های زبان‌شناسان برای حضور فعال در زمینه‌های مختلف را نمایان سازد. در 5 سال گذشته در ضمن همکاری با مراکز آموزش عالی کشور برای برگزاری همایش‌های زبان‌شناختی، این انجمن 24 همایش تخصصی زبان‌شناسی را برگزار نموده که به یاری اعضاء فعال انجمن تحقق یافته است. به این ترتیب امید می‌رود که در آینده، تنها امکان کاریابی آنان، استخدام در بخش تدریس نباشد. ناگفته نباید گذاشت که هم‌اکنون در کمیتة بازنگری برنامه‌های درسی موضوع درس‌های میان‌رشته‌ای مورد بررسی قرارگرفته است.<o:p></o:p></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; unicode-bidi: embed; direction: rtl; text-align: justify; margin: 0cm 0cm 8pt; background-color: rgb(242, 249, 255);"><span lang="FA" style="font-family: 'B Nazanin';"><o:p><font size="5">&nbsp;</font></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; unicode-bidi: embed; direction: rtl; text-align: justify; margin: 0cm 0cm 8pt; background-color: rgb(242, 249, 255);"><span lang="FA" style="font-family: 'B Nazanin';"><font size="5">نکتة دیگری که مطرح گردیده به ساختار هیات مدیره انجمن زبان‌شناسی و امکان شرکت کلیة‌ دانش‌آموختگان در فرایند انتخاب هیات مدیره ارتباط می‌یابد.&nbsp;&nbsp;متاسفانه اغلب امضاکنندگان نامه از اعضاء انجمن نیستند وگرنه می‌دانستند که اعضاء هیات مدیرة انجمن انتصابی نیستند و با رای اعضائی که در جلسة مجمع عمومی شرکت می‌کنند انتخاب می‌شوند.&nbsp;&nbsp;لذا ضروی می‌نماید که علاقمندان به انتخاب‌کردن و انتخاب‌شدن، در جلسة مزبور که با نظارت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برگزار می‌شود به عنوان عضو شرکت کنند و با انتخاب افراد مورد نظرشان خواسته‌های خود را عملی سازند.&nbsp;&nbsp;زیرا رأی بی‌واسطه و مستقیم مستلزم حضور و عضویت نویسندگان این نامه در انجمن است.<o:p></o:p></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; unicode-bidi: embed; direction: rtl; text-align: justify; margin: 0cm 0cm 8pt; background-color: rgb(242, 249, 255);"><span lang="FA" style="font-family: 'B Nazanin';"><font size="5">در اینجا توجه امضاء کنندگان نامة یادشده را به ترکیب هیات مدیره فعلی جلب می‌نماید.&nbsp;&nbsp;این هیات از اعضاء پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، دانشگاه الزهرا، دانشگاه پیام‌ نور، دانشگاه تربیت مدرس، دانشگاه شهید بهشتی، دانشگاه صنعتی شریف و دانشگاه علاّمه طباطبائی تشکیل گردیده که همگی با رای اعضاء حاضر در جلسة مجمع عمومی مورخ ۱۳/۴/۱۳۹۲ انتخاب شده‌اند.&nbsp;&nbsp;اگر در این مجموعه اعضاء هیات علمی دیگر مراکز آموزشی در ایران حضور ندارند به این دلیل است که برای پذیرش این مسؤلیت اعلام آمادگی نکرده‌اند یا رای لازم را کسب نکرده‌اند.<o:p></o:p></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; unicode-bidi: embed; direction: rtl; text-align: justify; margin: 0cm 0cm 8pt; background-color: rgb(242, 249, 255);"><font size="5"><span lang="FA" style="font-family: 'B Nazanin';">جهت تقویت انجمن برای بر‌آورده‌‌ساختن خواست‌های منطقی و به حق اعضاء و گسترش کیفی این‌ رشته در ایران و شناساندن آن در سطح ملی نیازمند شرکت فعال تمامی دانشجویان و دانش‌آموختگان این رشته از سراسر ایران هستیم تا با تکیه بر این نیروی علاقمند و کارآمد بتوانیم قدمی مثبت برای ارتقاء جایگاه مطالعات زبانی در ایران برداریم.</span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span><span lang="FA" dir="ltr"><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span><font face="Times New Roman">&nbsp;</font></span><span lang="FA" style="font-family: 'B Nazanin';">در خاتمه از عزیزان نویسندة این نامه تقاضا دارد همواره به این نکته توجه داشته باشند که انجمن زبان‌شناسی ایران یکی از انجمن‌های علمی کشور است و متفاوت از انجمن‌های صنفی، و وابسته به وزارت محترم کار است.<o:p></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; unicode-bidi: embed; direction: rtl; text-align: justify; margin: 0cm 0cm 8pt; background-color: rgb(242, 249, 255);"><span lang="FA" style="font-family: 'B Nazanin';"><font size="5">با سپاس از علاقه و مهر شما<o:p></o:p></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; unicode-bidi: embed; direction: rtl; text-align: justify; margin: 0cm 0cm 8pt; background-color: rgb(242, 249, 255);"><span lang="FA" style="font-family: 'B Nazanin';"><font size="5">هیات مدیرة انجمن زبان‌شناسی ایران<o:p></o:p></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; unicode-bidi: embed; direction: rtl; text-align: justify; margin: 0cm 0cm 8pt; background-color: rgb(242, 249, 255);"><span lang="FA" style="font-family: 'B Nazanin';"><o:p><font size="5">&nbsp;</font></o:p></span></p> text/html 2016-02-23T03:15:08+01:00 www.salimilinguist.ir رضا سلیمی تغییر زمان برگزاری همایش «خشونت کلامی» http://www.salimilinguist.ir/post/449 <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; text-align: justify; margin: 0cm 0cm 0pt; background-color: rgb(242, 249, 255);"><span lang="FA" style="font-size: 14pt; font-family: 'B Zar'; line-height: 19.9733px;">تغییر زمان برگزاری همایش «خشونت کلامی»<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; text-align: justify; margin: 0cm 0cm 0pt; background-color: rgb(242, 249, 255);"><span lang="FA" style="font-size: 14pt; font-family: 'B Zar'; line-height: 19.9733px;">با احترام، به اطلاع کلیه علاقه مندان به شرکت در نخستین همایش ملی خشونت کلامی می رساند<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; text-align: justify; margin: 0cm 0cm 0pt; background-color: rgb(242, 249, 255);"><span lang="FA" style="font-size: 14pt; font-family: 'B Zar'; line-height: 19.9733px;">زمان برگزاری همایش ملی خشونت کلامی از تاریخ 6 اسفند 94 به&nbsp;</span><b><span lang="FA" style="font-size: 16pt; font-family: 'B Zar'; color: red; line-height: 22.8267px;">26 فروردین95</span></b><span lang="FA" style="font-size: 16pt; font-family: 'B Zar'; color: red; line-height: 22.8267px;">&nbsp;</span><span lang="FA" style="font-size: 14pt; font-family: 'B Zar'; line-height: 19.9733px;">موکول شد.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; text-align: justify; margin: 0cm 0cm 0pt; background-color: rgb(242, 249, 255);"><span lang="FA" style="font-size: 14pt; font-family: 'B Zar'; line-height: 19.9733px;">این تغییر در زمان برگزاری همایش فرصتی در اختیارمان قرار خواهد داد تا در این نشست از جشن نامه استادمان دکتر محمد رضا باطنی نیز رونمایی کنیم.</span></p> text/html 2016-01-14T10:56:27+01:00 www.salimilinguist.ir رضا سلیمی زبان و مذهب به عنوان شاخه‌ای از زبان‌شناسی اجتماعی http://www.salimilinguist.ir/post/444 <h2 class="pane-title" style="font-size: 1.25em; line-height: 2em; margin-top: 0px; margin-bottom: 1em; font-family: 'Droid Arabic Naskh';"><br></h2><article class="node-30678 node node-article view-mode-full clearfix" style="font-family: 'Droid Arabic Naskh'; font-size: 15px; line-height: 24px;"><div class="field-article-translator">دارکنِس و وَندِنبوش برگردان آتوسا رستم بیک تفرشی</div><div class="field-article-picture"><img src="http://anthropology.ir/sites/default/files/public/styles/article_post/public/article/pictures/30678-400.jpg?itok=kpm_2Tc8" width="640" height="463" alt="" style="border: 1px solid rgb(179, 179, 179); max-width: 100%; height: auto; width: auto; padding: 0.25em;"></div><div class="field-article-body" style="line-height: 1.5em; padding-right: 0.5em; padding-left: 0.5em;"><p class="rtejustify" dir="RTL" style="margin: 1.5em 0px; text-align: justify;"><strong>موضوع «زبان و مذهب» از مباحث نسبتا جدید زبان­شناسی اجتماعی است و در واقع رشد نظام­مند حوزۀ «زبان و مذهب» به عنوان شاخه­ای از زبان­شناسی اجتماعی به دهۀ گذشته می­رسد<a href="http://anthropology.ir/article/30678#_ftn2" name="_ftnref2" title="" id="_ftnref2" style="color: rgb(17, 17, 17); text-decoration: none;"><strong>[2]</strong></a>. با نگاهی اجمالی به تاریخچۀ زبان­شناسی اجتماعی درمی­یابیم که اهمیت مذهب به عنوان یکی از عوامل تأثیرگذار در پژوهش­های مرتبط با تنوع زبانی، تغییر زبان، حفظ زبان، سیاست­ها و برنامه­ریزی زبانی در آثار برخی از افرادی که به عنوان پدر این شاخۀ زبان­شناسی نام گرفته­اند، مشهود است. به عنوان نمونه، اینار هوگن<a href="http://anthropology.ir/article/30678#_ftn3" name="_ftnref3" title="" id="_ftnref3" style="color: rgb(17, 17, 17); text-decoration: none;"><strong>[3]</strong></a>در «زبان نروژی در آمریکا (1953)<a href="http://anthropology.ir/article/30678#_ftn4" name="_ftnref4" title="" id="_ftnref4" style="color: rgb(17, 17, 17); text-decoration: none;"><strong>[4]</strong></a>» به موضوع وابستگی مذهبی، هویت و تغییر زبان در میان نروژی­های ساکن آمریکا می­پردازد.</strong></p><p class="rtejustify" dir="RTL" style="margin: 1.5em 0px; text-align: justify;"><strong>مترجم: آتوسا رستم­بیک تفرشی<a href="http://anthropology.ir/article/30678#_ftn1" name="_ftnref1" title="" id="_ftnref1" style="color: rgb(17, 17, 17); text-decoration: none;"><strong>[1]</strong></a></strong></p><p class="rtejustify" dir="RTL" style="margin: 1.5em 0px; text-align: justify;"><strong>موضوع «زبان و مذهب» از مباحث نسبتا جدید زبان­شناسی اجتماعی است و در واقع رشد نظام­مند حوزۀ «زبان و مذهب» به عنوان شاخه­ای از زبان­شناسی اجتماعی به دهۀ گذشته می­رسد<a href="http://anthropology.ir/article/30678#_ftn2" name="_ftnref2" title="" id="_ftnref2" style="color: rgb(17, 17, 17); text-decoration: none;"><strong>[2]</strong></a>. با نگاهی اجمالی به تاریخچۀ زبان­شناسی اجتماعی درمی­یابیم که اهمیت مذهب به عنوان یکی از عوامل تأثیرگذار در پژوهش­های مرتبط با تنوع زبانی، تغییر زبان، حفظ زبان، سیاست­ها و برنامه­ریزی زبانی در آثار برخی از افرادی که به عنوان پدر این شاخۀ زبان­شناسی نام گرفته­اند، مشهود است. به عنوان نمونه، اینار هوگن<a href="http://anthropology.ir/article/30678#_ftn3" name="_ftnref3" title="" id="_ftnref3" style="color: rgb(17, 17, 17); text-decoration: none;"><strong>[3]</strong></a>در «زبان نروژی در آمریکا (1953)<a href="http://anthropology.ir/article/30678#_ftn4" name="_ftnref4" title="" id="_ftnref4" style="color: rgb(17, 17, 17); text-decoration: none;"><strong>[4]</strong></a>» به موضوع وابستگی مذهبی، هویت و تغییر زبان در میان نروژی­های ساکن آمریکا می­پردازد. اثر فیشمَن<a href="http://anthropology.ir/article/30678#_ftn5" name="_ftnref5" title="" id="_ftnref5" style="color: rgb(17, 17, 17); text-decoration: none;"><strong>[5]</strong></a>&nbsp;و همکاران با عنوان «وفاداری زبانی در ایالات متحدۀ آمریکا<a href="http://anthropology.ir/article/30678#_ftn6" name="_ftnref6" title="" id="_ftnref6" style="color: rgb(17, 17, 17); text-decoration: none;"><strong>[6]</strong></a>، (1966)» را می­توان راهنمایی برای رویکردهای میان­رشته­ای در نظر گرفت که به نقش عوامل مذهبی در فرایند فرایندهای تغییر و حفظ زبان در بافت مهاجرت می­پردازد. به غیر از هوگن و فیشمن، ویلیام ستوارت<a href="http://anthropology.ir/article/30678#_ftn7" name="_ftnref7" title="" id="_ftnref7" style="color: rgb(17, 17, 17); text-decoration: none;"><strong>[7]</strong></a>&nbsp;&nbsp;و چارلز فرگوسن<a href="http://anthropology.ir/article/30678#_ftn8" name="_ftnref8" title="" id="_ftnref8" style="color: rgb(17, 17, 17); text-decoration: none;"><strong>[8]</strong></a>&nbsp;نیز به بررسی تأثیر متقابل زبان و مذهب پرداخته­اند. ستوارت (1968: 541) در رده­شناسی زبان­شناسی اجتماعی خود برای توصیف چندزبانگی ملی، نقش مذهبی زبان را (به عبارتی کاربرد اولیۀ زبان در تشریفات مذهبی یک مذهب خاص) به عنوان یکی از 10 نقش زبان فهرست می­کند. زمانی که مقالۀ دیوید کریستال<a href="http://anthropology.ir/article/30678#_ftn9" name="_ftnref9" title="" id="_ftnref9" style="color: rgb(17, 17, 17); text-decoration: none;"><strong>[9]</strong></a>&nbsp;دربارۀ زبان و مذهب (1966) و مجلد ویراستۀ ویلیام سامارین<a href="http://anthropology.ir/article/30678#_ftn10" name="_ftnref10" title="" id="_ftnref10" style="color: rgb(17, 17, 17); text-decoration: none;"><strong>[10]</strong></a>&nbsp;با عنوان زبان و مناسک مذهبی<a href="http://anthropology.ir/article/30678#_ftn11" name="_ftnref11" title="" id="_ftnref11" style="color: rgb(17, 17, 17); text-decoration: none;"><strong>[11]</strong></a>&nbsp;(1976) منتشر شده بودند، فرگوسن (1982) جنبشی قدرتمند را در زمینۀ مطالعۀ همبستگی توزیع نظام­های خط و گسترش مذهب بنیان نهاد. فرگوسن (1982) با تکیه بر پژوهش­های پیشین به ضرورت بعد مذهبی در مطالعۀ الگوهای دوزبانگونگیِ کاربرد زبان<a href="http://anthropology.ir/article/30678#_ftn12" name="_ftnref12" title="" id="_ftnref12" style="color: rgb(17, 17, 17); text-decoration: none;"><strong>[12]</strong></a>&nbsp;(فرگوسن 1959) و برنامه­ریزی زبان<a href="http://anthropology.ir/article/30678#_ftn13" name="_ftnref13" title="" id="_ftnref13" style="color: rgb(17, 17, 17); text-decoration: none;"><strong>[13]</strong></a>&nbsp;(فرگوسن 1968) اشاره می­کند. در کنار همۀ این رویکردها، مطالعاتی که به جنبه­های زبانی سیاست مستعمراتی می­پردازند نیز به عوامل مذهبی توجه داشته­اند و به بررسی موشکافانۀ تأثیر فعالیت­های میسیونری در سراسر جهان بر معیارسازی و مستندسازی زبان­های در خطر پرداخته­اند. همچنین از طریق بررسی آشکار و منتقدانۀ «تأثیرات دسیسه­آمیز» گسترش زبانی با انگیزه­های مذهبی رابطۀ بین زبان و مذهب و وضعیت گویشوران زبان را مورد مطالعه قرار می­دهند.</strong></p><p class="rtejustify" dir="RTL" style="margin: 1.5em 0px; text-align: justify;"><strong>یکی از راه­هایی که ما را با گسترۀ پژوهش­های حیطۀ زبان و مذهب آشنا می­کند، بررسی چارچوب ارائه شده در دایره المعارف فشردۀ زبان و مذهب<a href="http://anthropology.ir/article/30678#_ftn14" name="_ftnref14" title="" id="_ftnref14" style="color: rgb(17, 17, 17); text-decoration: none;"><strong>[14]</strong></a>&nbsp;(2001) ویراستۀ سایر و سیمپسون<a href="http://anthropology.ir/article/30678#_ftn15" name="_ftnref15" title="" id="_ftnref15" style="color: rgb(17, 17, 17); text-decoration: none;"><strong>[15]</strong></a>&nbsp;است. به غیر از بخش هفتم این کتاب که به زیستنامۀ افراد تأثیرگذار این حیطه اختصاص داده شده است، شش بخش اصلی این دایره­المعارف به این شرح هستند: بخش اول:&nbsp;<em>زبان در بافت مذاهب خاص</em>: این بخش اطلاعات کلی دربارۀ تنوع وسیع مذاهب (به عنوان مثال، مذاهب سنتی آفریقایی، مذاهب بومی استرالیایی، مسیحی، بودایی، اسلام، یهودی و غیره) و به­ویژه بر نقش زبان در هر یک از این مذاهب متمرکز است. بخش دوم:&nbsp;<em>متون مقدس و ترجمه</em>: تمرکز در این بخش بر متون مقدس است (تورات، انجیل، قرآن و غیره) همچنین بر اهمیت ترجمۀ متون مذهبی تأکید می­شود. بخش سوم:&nbsp;<em>زبان­ها و اسناد مذهبی</em>: این بخش به نقش برخی از زبان­ها یا گونه­های زبانی (مانند لاتین کلیسایی، اسلاویای کلیسایی، آرامی یهودی، پنجابی و غیره) در تاریخ و توسعۀ مذهب می­پردازد. همچنین مدخل­هایی دربارۀ رشد الفبا، کشف و شناسایی خطوط قدیمی و برخی از متون مقدس قدیمی دارد. بخش چهارم:&nbsp;<em>کاربردهای خاص زبان</em>: این بخش عمدتا به موضوع کاربرد ویژۀ زبان در متون عبادی (مانند مانترا (ذکر)، گلاسولالیا (سخنان نامفهوم ناشی از خلسگی) و سکوت در متون وابسته به علوم الهی (مانند استفاده از استعاره، حکایات و غیره)، در بافت تجربه­های مذهبی (مدیتیشن و غیره) و در زندگی روزمره (مانند دعا و نفرین) می­پردازد. بخش پنجم:&nbsp;<em>باورهایی دربارۀ زبان</em>: این بخش مباحث فلسفی در باب زبان مذهبی در آیین بودایی، مسیحیت و هندوئیسم را پوشش می­دهد. همچنین به باور وجود قدرت جادویی واژه­ها و اسامی در زبان می­پردازد. بخش ششم:&nbsp;<em>مذهب و مطالعۀ زبان</em>:&nbsp; این بخش شامل مقالاتی است که توسط پژوهشگران در این حیطه نگارش شده است (مانند، پژوهش­هایی در زبان­شناسی عربی، چینی، فارسی) و یا موضوع پژوهش­های گروهی بوده است (مانند مدرسۀ تابستانی زبان­شناسی).</strong></p><p class="rtejustify" dir="RTL" style="margin: 1.5em 0px; text-align: justify;"><strong>اسپولسکی<a href="http://anthropology.ir/article/30678#_ftn16" name="_ftnref16" title="" id="_ftnref16" style="color: rgb(17, 17, 17); text-decoration: none;"><strong>[16]</strong></a>&nbsp;(2006) نیز چارچوبی را برای بررسی رابطۀ زبان و مذهب ارائه داده است که این جنبه­ها را در بر می­گیرد: 1-&nbsp;<em>تأثیر مذهب بر زبان</em>: موضوعاتی که در این حیطه می توانند مورد بررسی قرار گیرند شامل تأثیر مذهب بر انتخاب زبان، حفظ زبان و قرض گیری واژگانی است. 2-&nbsp;<em>تقابل زبان و مذهب</em>: پژوهش­ در این جنبه، به عنوان مثال به اثر متقابل مذهب و زبان در جوامع چندزبانه&nbsp; می پردازد. آنچه در نتیجل این تعامل به خطر می افتد تک زبانگی و جمع­گرایی مذهبی است. 3-&nbsp;<em>تأثیرات زبان و مذهب</em>: یکی از موضوعاتی که در این حیطه می تواند مورد بررسی قرار گیرد نقش زبان در شکل­گیری اجتماع­های مذهبی است. 4-&nbsp;<em>زبان، مذهب و باسوادی</em>: در این حیطه جنبه­هایی مانند تأثیر زبان و مذهب بر باسوادی مورد بررسی قرار می­گیرند. البته اسپولسکی خود، این طبقه­بندی را کاملا قانع­کننده نمی­یابد و اذعان می­دارد که در این چارچوب همۀ ابعاد پوشش داده نمی­شوند( اسپولسکی، 2006: 7).</strong></p><p class="rtejustify" dir="RTL" style="margin: 1.5em 0px; text-align: justify;"><strong>ویلیامز<a href="http://anthropology.ir/article/30678#_ftn17" name="_ftnref17" title="" id="_ftnref17" style="color: rgb(17, 17, 17); text-decoration: none;"><strong>[17]</strong></a>، زبان­شناس ولزی در کتاب خود با عنوان «زبان­شناسی اجتماعی، نقدی جامعه­شناختی (1992)» یک فصل را به کارکردگرایی ساختاری پارسونی<a href="http://anthropology.ir/article/30678#_ftn18" name="_ftnref18" title="" id="_ftnref18" style="color: rgb(17, 17, 17); text-decoration: none;"><strong>[18]</strong></a>&nbsp;اختصاص داده است. ویلیامز توضیح می­دهد که چگونه کارکردگرایی ساختاری «ظرفیت انسانی برای ایجاد و انتقال فرهنگ» را به&nbsp; «ظرفیت کلی­تر سازگاری با محیط» ارتباط می­دهد. مذهب در اینجا نقش مرکزی ایفا می­کند و «همگانی تکاملی اولیه» در نظر گرفته می­شود. با وجود این برای اینکه عملکرد مؤثری داشته باشد باید از طریق «زبان در مقام دومین همگانی تکاملی» در فرایند ارتباط دخیل باشد. همانند خویشاوندی (از منظر تولید نسل اهمیت دارد) و فناوری (از منظر ارتباط با محیط فیزیکی حائز اهمیت است)، مذهب و زبان نیز به عنوان عناصر مردم­شناختی در تحول بشر در نظر گرفته می شوند. رابطۀ نزدیک بین زبان و مذهب و انعکاس آن در گاهوارۀ تمدن از گذشته­های دور مورد توجه بوده است و در بسیاری از مذاهب و اسطوره­ها منشأ الهی برای زبان در نظر گرفته شده است. در عین حال، از «زبان مذهبی<a href="http://anthropology.ir/article/30678#_ftn19" name="_ftnref19" title="" id="_ftnref19" style="color: rgb(17, 17, 17); text-decoration: none;"><strong>[19]</strong></a>» هم سخن به میان آمده است.</strong></p><p class="rtejustify" dir="RTL" style="margin: 1.5em 0px; text-align: justify;"><strong>زبان مذهبی را در مفهوم خرد آن می­توان اینگونه تعریف کرد: «زبانی که به طور مداوم توسط مذهب یا در حوزۀ مذهبی» مورد استفاده قرار می­گیرد (سامارین، 1987: 85). در این مفهوم، زبان مذهبی نوعی زبان است که به طور خاص در فعالیت­های مذهبی مورد استفاده قرار می­گیرد و کاربردهای دیگر آن بسیار محدود است شاید به یکی از دروس مدرسه یا در مقام یک زبان ادبی یا پژوهشی (فسولد، 1987: 77-78) محدود شود و &nbsp;حتی در آن صورت نیز هدف زبان مذهبی عمدتا ایجاد امکان مشارکت نویسنده یا پژوهشگر در رسومات مذهبی است (بیکر<a href="http://anthropology.ir/article/30678#_ftn20" name="_ftnref20" title="" id="_ftnref20" style="color: rgb(17, 17, 17); text-decoration: none;"><strong>[20]</strong></a>، 2000: 178-179 دربارۀ مذهب و یادگیری زبان)</strong></p><p class="rtejustify" dir="RTL" style="margin: 1.5em 0px; text-align: justify;"><strong>نقش مذهب در معیارسازی زبان و نیز بر گسترش جغرافیای زبان از موضوعات مطرح در این حیطه است. ترجمه متون مقدس بر فرایند معیارسازی بسیاری از زبان­ها نیز تأثیر داشته است. به عنوان نمونه، برخی از زبان­های اقلیت و ناحیه­ای در سراسر اروپا هنوز در فرایندهایی چون انتخاب هنجار، تدوین و غیره با چالش مواجه هستند. مذهب در گسترش تنوع زبانی نیز نقش مهمی ایفا می­کند و به ویژه مبلغین مذهبی می­توانند با آموزش و واژگان و دستور یک زبان مذهبی در گسترش جغرافیایی آن تأثیرگذار باشند.</strong></p><p class="rtejustify" dir="RTL" style="margin: 1.5em 0px; text-align: justify;"><strong>رابطۀ بین زبان، مذهب و نشانگرهای هویت نیز از دیگر چارچوب­های پژوهشی این حیطه به­شمار می­رود. مفهوم هویت طبق تعریف هارمان<a href="http://anthropology.ir/article/30678#_ftn21" name="_ftnref21" title="" id="_ftnref21" style="color: rgb(17, 17, 17); text-decoration: none;"><strong>[21]</strong></a>&nbsp;(1995:8) اینگونه است: «یک اصطلاح کلی که طیفی از تجربه­های متفاوت را پوشش می­دهد». البته این به آن معنی نیست که نمی­توان هویت یا فرایند همزادپنداری را به شیوه­ای نظام­مند مورد بررسی قرار داد. هارمان (1996:22) از منظری انسان محور­، مکانیسم همزادپنداری به این معنا است که فرد سعی می­کند دنیا را به شیوه­ای دوتایی مقوله­بندی کند، بر مبنای آنچه که فرد هست یا می­خواهد باشد و یا آنچه که فرد نیست یا نمی­خواهد باشد. بررسی رابطۀ بین هویت و مذهب نیز از دیگر حیطه­های زبان­شناسی اجتماعی است.</strong></p><p class="rtejustify" dir="RTL" style="margin: 1.5em 0px; text-align: justify;"><strong>آنچه مسلم است مرور چارچوب­هایی که تا کنون ارائه شده است به این معنا نیست که همۀ چاچوب­ها بررسی شده است. ولی به یقین می­توان گفت که رابطۀ بین زبان و مذهب از جنبه­های مختلف می­تواند مورد توجه زبان­شناسی اجتماعی قرار گیرد و خود از عرص­های پژوهشی وسیعی است که کم­تر به آن پرداخته شده است.</strong></p><p class="rtejustify" dir="RTL" style="margin: 1.5em 0px; text-align: justify;"><strong>منابع</strong></p><p class="rtejustify" style="margin: 1.5em 0px; text-align: justify;"><strong>Baker, Colin (2000):&nbsp;<em>A parents’ and teachers’ guide to bilingualism&nbsp;</em>(2nd edition). Clevedon:Multilingual Matters.</strong></p><p class="rtejustify" style="margin: 1.5em 0px; text-align: justify;"><strong>Crystal, David (1966): Language and religion. In: Sheppard, Lancelot (Ed.):&nbsp;<em>Twentieth century Catholicism</em>. New York: Hawthorn Books, 11-28.</strong></p><p class="rtejustify" style="margin: 1.5em 0px; text-align: justify;"><strong>Darquennes, J., &amp; Vandenbussche, W. (2011). Language and religion as a sociolinguistic field of study: some introductory notes.<em>Sociolinguistica: Internationales Jahrbuch für Europäische Soziolinguistik= International Yearbook of European Sociolinguistics= Annuaire International de la Sociolinguistique Européenne</em>, (25), 1-11.</strong></p><p class="rtejustify" style="margin: 1.5em 0px; text-align: justify;"><strong>Fasold, Ralph (1987):&nbsp;<em>The sociolinguistics of society</em>. Oxford: Blackwell.</strong></p><p class="rtejustify" style="margin: 1.5em 0px; text-align: justify;"><strong>Ferguson, Charles (1959): Diglossia. In:&nbsp;<em>Word&nbsp;</em>15, 325-340.</strong></p><p class="rtejustify" style="margin: 1.5em 0px; text-align: justify;"><strong>Ferguson, Charles (1968): St. Stefan of Perm and applied linguistics. In: Fishman, Joshua A./Ferguson, Charles/ Das Gupta, Jyotirinda (Eds.):&nbsp;<em>Language problems of developing nations</em>. New York: Wiley, 253-265.</strong></p><p class="rtejustify" style="margin: 1.5em 0px; text-align: justify;"><strong>Ferguson, Charles (1982): Religious factors in language spread. In: Cooper, Robert L. (Ed.):<em>Language spread</em>. Bloomington: Indiana University Press, 95-106.</strong></p><p class="rtejustify" style="margin: 1.5em 0px; text-align: justify;"><strong>Fishman, Joshua A. (2006): A decalogue of basic theoretical perspectives for a sociology of language and religion. In: Omoniyi/ Fishman (Eds.), 13-25.</strong></p><p class="rtejustify" style="margin: 1.5em 0px; text-align: justify;"><strong>Fishman, Joshua A. et al. (1966):&nbsp;<em>Language loyalty in the United States. The maintenance and perpetuation of non-English mother tongues by American ethnic and religious groups</em>. The Hague: Mouton.</strong></p><p class="rtejustify" style="margin: 1.5em 0px; text-align: justify;"><strong>Haarmann, Harald (1995): Europeanness, European identity and the role of language – Giving profile to an anthropological infrastructure. In: Haarmann, Harald (Ed.):&nbsp;<em>Europنische Identitنt und Sprachenvielfalt&nbsp;</em>(Sociolinguistica 9). Tubingen: Niemeyer, 1-55.</strong></p><p class="rtejustify" style="margin: 1.5em 0px; text-align: justify;"><strong>Haarmann, Harald (1996): Identitat. In: Goebl, Hans/ Nelde, Peter H./ Wolck, Wolfgang/ Stary, Zdenek (Eds.):&nbsp;<em>Kontaktlinguistik. Band I</em>. Berlin/ New York: de Gruyter, 218-233.</strong></p><p class="rtejustify" style="margin: 1.5em 0px; text-align: justify;"><strong>Haugen, Einar (1953):&nbsp;<em>The Norwegian language in America: A study in bilingual behavior</em>. Philadelphia: University of Pennsylvania Press.</strong></p><p class="rtejustify" style="margin: 1.5em 0px; text-align: justify;"><strong>Samarin, William (1976):&nbsp;<em>Language in religious practice</em>. Rowley, MA: Newbury House.</strong></p><p class="rtejustify" style="margin: 1.5em 0px; text-align: justify;"><strong>Samarin, William J. (1987): The language of religion. In: Ammon, Ulrich/ Dittmar, Norbert/ Mattheier, Klaus J. (Eds.):<em>Sociolinguistics. An international handbook of the science of language and society</em>.&nbsp;<em>Vol 1</em>. Berlin/ New York: de Gruyter, 85-91.</strong></p><p class="rtejustify" style="margin: 1.5em 0px; text-align: justify;"><strong>Sawyer, John F.A./ Simpson, J.M.Y. (Eds.) (2001):&nbsp;<em>Concise encyclopedia of language and religion</em>. Amsterdam: Elsevier.</strong></p><p class="rtejustify" style="margin: 1.5em 0px; text-align: justify;"><strong>Spolsky, Bernard (2006):&nbsp;<em>Introduction. Part II</em>. In: Omoniyi/ Fishman (Eds.), 4-9.</strong></p><p class="rtejustify" style="margin: 1.5em 0px; text-align: justify;"><strong>Stewart, William (1968): A sociolinguistic typology for describing national multilingualism. In: Fishman, Joshua A. (Ed.):&nbsp;<em>Readings in the sociology of language</em>. The Hague: Mouton, 531-545.</strong></p><p class="rtejustify" style="margin: 1.5em 0px; text-align: justify;"><strong>Williams, Glyn (1992):&nbsp;<em>Sociolinguistics. A sociological critique</em>. London: Routledge.</strong></p><p class="rtejustify" dir="RTL" style="margin: 1.5em 0px; text-align: justify;"><a href="http://anthropology.ir/article/30678#_ftnref1" name="_ftn1" title="" id="_ftn1" style="color: rgb(17, 17, 17); text-decoration: none;">[1]</a>&nbsp;. استادیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی</p><p class="rtejustify" dir="RTL" style="margin: 1.5em 0px; text-align: justify;"><a href="http://anthropology.ir/article/30678#_ftnref2" name="_ftn2" title="" id="_ftn2" style="color: rgb(17, 17, 17); text-decoration: none;">[2]</a>&nbsp;. این مقاله ترجمه و تلخیص مقالۀ دارکنِس و وَندِنبوش (2011)، با عنوان «زبان و مذهب به عنوان شاخه­ای از زبان­شناسی اجتماعی : برخی نکات مقدماتی» است.</p><p class="rtejustify" style="margin: 1.5em 0px; text-align: justify;"><a href="http://anthropology.ir/article/30678#_ftnref3" name="_ftn3" title="" id="_ftn3" style="color: rgb(17, 17, 17); text-decoration: none;">[3]</a>. Einar Haugen</p><p class="rtejustify" style="margin: 1.5em 0px; text-align: justify;"><a href="http://anthropology.ir/article/30678#_ftnref4" name="_ftn4" title="" id="_ftn4" style="color: rgb(17, 17, 17); text-decoration: none;">[4]</a>. The Norwegian Language in America</p><p class="rtejustify" style="margin: 1.5em 0px; text-align: justify;"><a href="http://anthropology.ir/article/30678#_ftnref5" name="_ftn5" title="" id="_ftn5" style="color: rgb(17, 17, 17); text-decoration: none;">[5]</a>. Joshua A.Fishman</p><p class="rtejustify" style="margin: 1.5em 0px; text-align: justify;"><a href="http://anthropology.ir/article/30678#_ftnref6" name="_ftn6" title="" id="_ftn6" style="color: rgb(17, 17, 17); text-decoration: none;">[6]</a>. Language Loyalty in the United States</p><p class="rtejustify" style="margin: 1.5em 0px; text-align: justify;"><a href="http://anthropology.ir/article/30678#_ftnref7" name="_ftn7" title="" id="_ftn7" style="color: rgb(17, 17, 17); text-decoration: none;">[7]</a>. William Stewart&nbsp;</p><p class="rtejustify" style="margin: 1.5em 0px; text-align: justify;"><a href="http://anthropology.ir/article/30678#_ftnref8" name="_ftn8" title="" id="_ftn8" style="color: rgb(17, 17, 17); text-decoration: none;">[8]</a>. Charles Ferguson</p><p class="rtejustify" style="margin: 1.5em 0px; text-align: justify;"><a href="http://anthropology.ir/article/30678#_ftnref9" name="_ftn9" title="" id="_ftn9" style="color: rgb(17, 17, 17); text-decoration: none;">[9]</a>. David Crystal</p><p class="rtejustify" style="margin: 1.5em 0px; text-align: justify;"><a href="http://anthropology.ir/article/30678#_ftnref10" name="_ftn10" title="" id="_ftn10" style="color: rgb(17, 17, 17); text-decoration: none;">[10]</a>. William Samarin’s</p><p class="rtejustify" style="margin: 1.5em 0px; text-align: justify;"><a href="http://anthropology.ir/article/30678#_ftnref11" name="_ftn11" title="" id="_ftn11" style="color: rgb(17, 17, 17); text-decoration: none;">[11]</a>. Language in Religious Practice</p><p class="rtejustify" style="margin: 1.5em 0px; text-align: justify;"><a href="http://anthropology.ir/article/30678#_ftnref12" name="_ftn12" title="" id="_ftn12" style="color: rgb(17, 17, 17); text-decoration: none;">[12]</a>. Diglossic patterns of language use</p><p class="rtejustify" style="margin: 1.5em 0px; text-align: justify;"><a href="http://anthropology.ir/article/30678#_ftnref13" name="_ftn13" title="" id="_ftn13" style="color: rgb(17, 17, 17); text-decoration: none;">[13]</a>. language planning</p><p class="rtejustify" style="margin: 1.5em 0px; text-align: justify;"><a href="http://anthropology.ir/article/30678#_ftnref14" name="_ftn14" title="" id="_ftn14" style="color: rgb(17, 17, 17); text-decoration: none;">[14]</a>&nbsp;.Concise encyclopedia of language and religion</p><p class="rtejustify" style="margin: 1.5em 0px; text-align: justify;"><a href="http://anthropology.ir/article/30678#_ftnref15" name="_ftn15" title="" id="_ftn15" style="color: rgb(17, 17, 17); text-decoration: none;">[15]</a>&nbsp;.John F. Swayer and J.M.Y. (‘Seumas’) Simpson</p><p class="rtejustify" style="margin: 1.5em 0px; text-align: justify;"><a href="http://anthropology.ir/article/30678#_ftnref16" name="_ftn16" title="" id="_ftn16" style="color: rgb(17, 17, 17); text-decoration: none;">[16]</a>. Spolsky</p><p class="rtejustify" style="margin: 1.5em 0px; text-align: justify;"><a href="http://anthropology.ir/article/30678#_ftnref17" name="_ftn17" title="" id="_ftn17" style="color: rgb(17, 17, 17); text-decoration: none;">[17]</a>&nbsp;.Williams</p><p class="rtejustify" style="margin: 1.5em 0px; text-align: justify;"><a href="http://anthropology.ir/article/30678#_ftnref18" name="_ftn18" title="" id="_ftn18" style="color: rgb(17, 17, 17); text-decoration: none;">[18]</a>&nbsp;.Parsonian</p><p class="rtejustify" style="margin: 1.5em 0px; text-align: justify;"><a href="http://anthropology.ir/article/30678#_ftnref19" name="_ftn19" title="" id="_ftn19" style="color: rgb(17, 17, 17); text-decoration: none;">[19]</a>. religious</p><p class="rtejustify" style="margin: 1.5em 0px; text-align: justify;"><a href="http://anthropology.ir/article/30678#_ftnref20" name="_ftn20" title="" id="_ftn20" style="color: rgb(17, 17, 17); text-decoration: none;">[20]</a>&nbsp;Baker</p><p class="rtejustify" style="margin: 1.5em 0px; text-align: justify;"><a href="http://anthropology.ir/article/30678#_ftnref21" name="_ftn21" title="" id="_ftn21" style="color: rgb(17, 17, 17); text-decoration: none;">[21]</a>&nbsp;Haarmann</p></div></article> text/html 2015-11-28T12:49:25+01:00 www.salimilinguist.ir رضا سلیمی نخستین همایش ملی خشونت کلامی- فراخوان مقاله http://www.salimilinguist.ir/post/441 <p class="MsoNormal" dir="rtl" align="center" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; text-align: center; margin: 0cm 0cm 0pt; background-color: rgb(242, 249, 255);"><span lang="FA" style="font-size: 14pt; font-family: 'B Nazanin';">انجمن زبان شناسی ایران با همکاری «پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی» و «نشر نویسه پارسی» برگزار می</span><span lang="FA" style="font-size: 14pt; font-family: Cambria, serif;">&nbsp;</span><span lang="FA" style="font-size: 14pt; font-family: 'B Nazanin';">کند:<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" align="center" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; text-align: center; margin: 0cm 0cm 0pt; background-color: rgb(242, 249, 255);"><b><span lang="FA" style="font-size: 22pt; font-family: 'B Titr'; color: rgb(0, 112, 192);">نخستین همایش ملی خشونت کلامی<o:p></o:p></span></b></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" align="center" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; text-align: center; margin: 0cm 0cm 0pt; background-color: rgb(242, 249, 255);"><span lang="FA" style="font-size: 14pt; font-family: 'B Nazanin';">دبیر علمی: دکتر گلرخ سعیدنیا، دکتر آزاده میرزائی<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; margin: 0cm 0cm 0pt; background-color: rgb(242, 249, 255);"><span lang="FA" style="font-size: 14pt; font-family: 'B Nazanin';">&nbsp;<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" align="center" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; text-align: center; margin: 0cm 0cm 0pt; background-color: rgb(242, 249, 255);"><span lang="FA" style="font-size: 14pt; font-family: 'B Nazanin';">تاریخ های مهم:<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" align="center" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; text-align: center; margin: 0cm 0cm 0pt; background-color: rgb(242, 249, 255);"><b><span lang="FA" style="font-size: 16pt; font-family: 'B Nazanin'; color: red;">ارسال چکیده و اصل مقاله: 25دی1394<o:p></o:p></span></b></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" align="center" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; text-align: center; margin: 0cm 0cm 0pt; background-color: rgb(242, 249, 255);"><span lang="FA" style="font-size: 14pt; font-family: 'B Nazanin';">اعلام نتایج: 15بهمن1394<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" align="center" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; text-align: center; margin: 0cm 0cm 0pt; background-color: rgb(242, 249, 255);"><span lang="FA" style="font-size: 14pt; font-family: 'B Nazanin';">زمان برگزاری: اسفند1394<o:p></o:p></span></p><div style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; border-top-color: windowtext; border-width: 1.5pt medium; border-style: solid none; border-bottom-color: windowtext; padding: 1pt 0cm; background-color: rgb(242, 249, 255);"><p class="MsoNormal" dir="rtl" align="center" style="border: medium none; padding: 0cm; text-align: center; margin: 0cm 0cm 0pt;"><b><span lang="FA" style="font-size: 14pt; font-family: 'B Nazanin';">معرفی همایش<o:p></o:p></span></b></p></div><div style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; border-top-color: windowtext; border-width: 1pt medium medium; border-style: solid none none; padding: 1pt 0cm 0cm; background-color: rgb(242, 249, 255);"><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="border: medium none; padding: 0cm; text-align: justify; margin: 0cm 0cm 0pt;"><span lang="FA" style="font-size: 14pt; font-family: 'B Nazanin'; line-height: 19.9733px;">&nbsp;</span><span lang="FA" style="font-family: 'B Nazanin';"><font size="3">رفتارهای انسانی و مفاهیم و مقاصد در پی آنها در نظام‌های ارتباطی به شیوه‌های متفاوتی رمزگذاری می‌شوند که نتیجۀ آن تولید گفتمان‌های متفاوت است. زبان به عنوان یکی از ابزارهای ارتباطی همواره آنچه در ذهن بشر می‌گذرد را بازنمایی می‌کند. زبان به عنوان پیشرفته‌ترین ابزار ارتباطی در رمزگذاری مقاصد ارتباطی و رفتارهای فردی و اجتماعی، راهکارهای متنوع و سازمان‌یافته‌ی دارد که کاربران آن و به بیان دیگر گویشوران به صورت شمی در هر لحظه از ارتباط از آنها استفاده می‌کنند. چون قراردادهای فرهنگی و اجتماعی در جوامع ارتباطی مختلف، متفاوت است، طبعاً بازنمایی آن در زبان نیز متفاوت می‌شود. به دیگر سخن اگر گفتمان مورد بررسی، زبانی باشد، در تحلیل گفتمان نظر بر این است که با بررسی زبان و اندیشه در سازوکارهای آن می‌توان به مقاصد ارتباطی در پس آنها پی برد و با کشف نظام رمزگذاری آن از زبان به تحلیل بافت و شرایط حاکم بر گفتمان دست یافت. این یافته‌ها اطلاعات ارزشمندی را در اختیار تحلیل‌گران و کارشناسان مربوطه قرار می‌دهد و برنامه‌ریزی‌های کلانی را در مطالعات محض و کاربردی می‌تواند پایه‌ریزی کند.<o:p></o:p></font></span></p></div><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; text-align: justify; margin: 0cm 0cm 0pt; background-color: rgb(242, 249, 255);"><span lang="FA" style="font-family: 'B Nazanin';"><font size="3">همایش ملی خشونت کلامی به دنبال پاسخ به پرسش‌های زیر است:<o:p></o:p></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; text-align: justify; margin: 0cm 0cm 0pt; background-color: rgb(242, 249, 255);"><span lang="FA" style="font-family: 'B Nazanin';"><font size="3">زبان برای بازنمایی خشونت از چه ابزارهایی بهره می‌برد؟ ابزاهای زبانی رمزگذاری خشونت، در چه سطحی از زبان تعریف می‌شوند (آهنگ کلام، واژگان، نحو، همایندی واژه‌ها، مفهوم‌سازی و کنش‌های زبانی غیرمستقیم و ...)؟ مرز خشونت در زبان کجاست و تابع چه الگوهایی است؟ الگوهای پنهان خشونت در زبان کدام‌ها هستند؟ الگوی خشونت زبانی در جوامع زبانی متفاوت چگونه تغییر می‌کند؟ مؤلفه‌های مختلفی چون جنس، طبقه، تحصیلات، سن، صمیمت و مانند آن چگونه الگوهای بازنمایی خشونت در زبان را تغییر می‌دهند؟ الگوهای خشونت زبانی که مستقل از بافت هستند کدام‌هایند؟ الگوهای خشونت کلامی در زبانهای مختلف چه شباهت‌ها و تفاوت‌هایی دارند؟ در ترجمۀ چنین الگوهایی در زبانهای مختلف به چه نکاتی باید توجه کرد؟<o:p></o:p></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; margin: 0cm 0cm 0pt; background-color: rgb(242, 249, 255);"><span lang="FA" style="font-size: 14pt; font-family: 'B Nazanin';">&nbsp;</span></p><div style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; border-top-color: windowtext; border-width: 1.5pt medium; border-style: solid none; border-bottom-color: windowtext; padding: 1pt 0cm; background-color: rgb(242, 249, 255);"><p class="MsoNormal" dir="rtl" align="center" style="border: medium none; padding: 0cm; text-align: center; margin: 0cm 0cm 0pt;"><b><span lang="FA" style="font-size: 14pt; font-family: 'B Nazanin';">محورهای همایش<o:p></o:p></span></b></p></div><p class="MsoListParagraph" dir="rtl" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; unicode-bidi: embed; direction: rtl; text-align: right; margin: 0cm 54pt 0pt 0cm; text-indent: -18pt; background-color: rgb(242, 249, 255);"><span style="font-size: 14pt; font-family: Symbol;">·<span style="font-stretch: normal; font-size: 7pt; font-family: 'Times New Roman';">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></span><span dir="rtl"></span><span lang="FA" style="font-size: 14pt; font-family: 'B Nazanin';">تحلیل گفتمان خشونت<o:p></o:p></span></p><p class="MsoListParagraph" dir="rtl" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; unicode-bidi: embed; direction: rtl; text-align: right; margin: auto 54pt auto 0cm; text-indent: -18pt; background-color: rgb(242, 249, 255);"><span style="font-size: 14pt; font-family: Symbol;">·<span style="font-stretch: normal; font-size: 7pt; font-family: 'Times New Roman';">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></span><span dir="rtl"></span><span lang="FA" style="font-size: 14pt; font-family: 'B Nazanin';">الگوهای خشونت کلامی<o:p></o:p></span></p><p class="MsoListParagraph" dir="rtl" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; unicode-bidi: embed; direction: rtl; text-align: right; margin: auto 54pt auto 0cm; text-indent: -18pt; background-color: rgb(242, 249, 255);"><span style="font-size: 14pt; font-family: Symbol;">·<span style="font-stretch: normal; font-size: 7pt; font-family: 'Times New Roman';">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></span><span dir="rtl"></span><span lang="FA" style="font-size: 14pt; font-family: 'B Nazanin';">بازنمایی خشونت در تولیدات نوشتاری و گفتاری<o:p></o:p></span></p><p class="MsoListParagraph" dir="rtl" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; unicode-bidi: embed; direction: rtl; text-align: right; margin: auto 54pt auto 0cm; text-indent: -18pt; background-color: rgb(242, 249, 255);"><span style="font-size: 14pt; font-family: Symbol;">·<span style="font-stretch: normal; font-size: 7pt; font-family: 'Times New Roman';">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></span><span dir="rtl"></span><span lang="FA" style="font-size: 14pt; font-family: 'B Nazanin';">بررسی پیکره‌بنیاد خشونت کلامی<o:p></o:p></span></p><p class="MsoListParagraph" dir="rtl" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; unicode-bidi: embed; direction: rtl; text-align: right; margin: auto 54pt auto 0cm; text-indent: -18pt; background-color: rgb(242, 249, 255);"><span style="font-size: 14pt; font-family: Symbol;">·<span style="font-stretch: normal; font-size: 7pt; font-family: 'Times New Roman';">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></span><span dir="rtl"></span><span lang="FA" style="font-size: 14pt; font-family: 'B Nazanin';">همبستگی الگوهای متنی و تصویری خشونت<o:p></o:p></span></p><p class="MsoListParagraph" dir="rtl" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; unicode-bidi: embed; direction: rtl; text-align: right; margin: auto 54pt auto 0cm; text-indent: -18pt; background-color: rgb(242, 249, 255);"><span style="font-size: 14pt; font-family: Symbol;">·<span style="font-stretch: normal; font-size: 7pt; font-family: 'Times New Roman';">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></span><span dir="rtl"></span><span lang="FA" style="font-size: 14pt; font-family: 'B Nazanin';">خشونت کلامی و روابط قدرت<o:p></o:p></span></p><p class="MsoListParagraph" dir="rtl" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; unicode-bidi: embed; direction: rtl; text-align: right; margin: auto 54pt auto 0cm; text-indent: -18pt; background-color: rgb(242, 249, 255);"><span style="font-size: 14pt; font-family: Symbol;">·<span style="font-stretch: normal; font-size: 7pt; font-family: 'Times New Roman';">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></span><span dir="rtl"></span><span lang="FA" style="font-size: 14pt; font-family: 'B Nazanin';">خشونت کلامی و جنسیت<o:p></o:p></span></p><p class="MsoListParagraph" dir="rtl" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; unicode-bidi: embed; direction: rtl; text-align: right; margin: auto 54pt auto 0cm; text-indent: -18pt; background-color: rgb(242, 249, 255);"><span style="font-size: 14pt; font-family: Symbol;">·<span style="font-stretch: normal; font-size: 7pt; font-family: 'Times New Roman';">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></span><span dir="rtl"></span><span lang="FA" style="font-size: 14pt; font-family: 'B Nazanin';">خشونت کلامی و سن<o:p></o:p></span></p><p class="MsoListParagraph" dir="rtl" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; unicode-bidi: embed; direction: rtl; text-align: right; margin: auto 54pt auto 0cm; text-indent: -18pt; background-color: rgb(242, 249, 255);"><span style="font-size: 14pt; font-family: Symbol;">·<span style="font-stretch: normal; font-size: 7pt; font-family: 'Times New Roman';">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></span><span dir="rtl"></span><span lang="FA" style="font-size: 14pt; font-family: 'B Nazanin';">الگوهای زبانی تلطیف کلام<o:p></o:p></span></p><p class="MsoListParagraph" dir="rtl" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; unicode-bidi: embed; direction: rtl; text-align: right; margin: auto 54pt auto 0cm; text-indent: -18pt; background-color: rgb(242, 249, 255);"><span style="font-size: 14pt; font-family: Symbol;">·<span style="font-stretch: normal; font-size: 7pt; font-family: 'Times New Roman';">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></span><span dir="rtl"></span><span lang="FA" style="font-size: 14pt; font-family: 'B Nazanin';">رمزگذاری کنترل و پنهان کردن خشم<o:p></o:p></span></p><p class="MsoListParagraph" dir="rtl" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; unicode-bidi: embed; direction: rtl; text-align: right; margin: auto 54pt auto 0cm; text-indent: -18pt; background-color: rgb(242, 249, 255);"><span style="font-size: 14pt; font-family: Symbol;">·<span style="font-stretch: normal; font-size: 7pt; font-family: 'Times New Roman';">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></span><span dir="rtl"></span><span lang="FA" style="font-size: 14pt; font-family: 'B Nazanin';">طبیعی‌سازی الگوهای خشونت<o:p></o:p></span></p><p class="MsoListParagraph" dir="rtl" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; unicode-bidi: embed; direction: rtl; text-align: right; margin: auto 54pt auto 0cm; text-indent: -18pt; background-color: rgb(242, 249, 255);"><span style="font-size: 14pt; font-family: Symbol;">·<span style="font-stretch: normal; font-size: 7pt; font-family: 'Times New Roman';">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></span><span dir="rtl"></span><span lang="FA" style="font-size: 14pt; font-family: 'B Nazanin';">مقایسه الگوهای خشونت کلامی در فارسی با دیگر زبانها<o:p></o:p></span></p><p class="MsoListParagraph" dir="rtl" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; unicode-bidi: embed; direction: rtl; text-align: right; margin: auto 54pt auto 0cm; text-indent: -18pt; background-color: rgb(242, 249, 255);"><span style="font-size: 14pt; font-family: Symbol;">·<span style="font-stretch: normal; font-size: 7pt; font-family: 'Times New Roman';">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></span><span dir="rtl"></span><span lang="FA" style="font-size: 14pt; font-family: 'B Nazanin';">بررسی تطبیقی الگوهای زبانی خشونت در ترجمه<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; margin: 0cm 0cm 0pt; background-color: rgb(242, 249, 255);"><span lang="FA" style="font-size: 14pt; font-family: 'B Nazanin';">&nbsp;</span><span dir="ltr" style="font-size: 14pt;"><o:p></o:p></span></p><div style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; border-top-color: windowtext; border-width: 1.5pt medium; border-style: solid none; border-bottom-color: windowtext; padding: 1pt 0cm; background-color: rgb(242, 249, 255);"><p class="MsoNormal" dir="rtl" align="center" style="border: medium none; padding: 0cm; text-align: center; margin: 0cm 0cm 0pt;"><b><span lang="FA" style="font-size: 14pt; font-family: 'B Nazanin';">توجه<o:p></o:p></span></b></p></div><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; margin: 0cm 0cm 0pt; background-color: rgb(242, 249, 255);"><span lang="FA" style="font-size: 14pt; font-family: 'B Nazanin'; line-height: 19.9733px;">مجموعه مقالات برگزیده در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (</span><font face="Calibri"><span dir="ltr" style="font-size: 14pt; line-height: 19.9733px;">ISC</span><span dir="rtl"></span><span dir="rtl"></span></font><span lang="FA" style="font-size: 14pt; font-family: 'B Nazanin'; line-height: 19.9733px;"><span dir="rtl"></span><span dir="rtl"></span>) نمایه می شود.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; margin: 0cm 0cm 0pt; background-color: rgb(242, 249, 255);"><span lang="FA" style="font-size: 14pt; font-family: 'B Nazanin'; line-height: 19.9733px;">مجموعه مقالات برگزیده یک ماه پس از برگزاری همایش توسط&nbsp;</span><a href="http://neveeseh.com/"><span lang="FA" style="font-size: 14pt; font-family: 'B Nazanin'; line-height: 19.9733px;"><font color="#0000ff">نشر نویسه پارسی</font></span></a><span style="font-size: 14pt; font-family: 'B Nazanin'; line-height: 19.9733px;">&nbsp;<span lang="FA">منتشر خواهد شد.&nbsp;&nbsp;<o:p></o:p></span></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; margin: 0cm 0cm 0pt; background-color: rgb(242, 249, 255);"><span lang="FA" style="font-size: 14pt; font-family: 'B Nazanin'; line-height: 19.9733px;">مقالات مشترک در صورتی در مجموعه مقالات چاپ خواهد شد که همه مؤلفان آن مقاله در همایش شرکت کرده و حضور داشته باشند.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; margin: 0cm 0cm 0pt; background-color: rgb(242, 249, 255);"><span lang="FA" style="font-size: 14pt; font-family: 'B Nazanin'; line-height: 19.9733px;">مقالات باید بر اساس قالب ابلاغی انجمن تدوین شود. قالب مقاله را از&nbsp;&nbsp;<a href="http://lsi.ir/uploads/download.asp?id=103"><font color="#0000ff">اینجا</font></a>&nbsp;دریافت کنید.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; margin: 0cm 0cm 0pt; background-color: rgb(242, 249, 255);"><span lang="FA" style="font-size: 14pt; font-family: 'B Nazanin';">مقالات می بایست به نشانی رایانامه&nbsp;</span><span dir="ltr" style="font-size: 14pt; font-family: 'Times New Roman', serif;">hamayesh@lsi.ir</span><span dir="rtl"></span><span dir="rtl"></span><span lang="FA" style="font-size: 14pt; font-family: 'B Nazanin';"><span dir="rtl"></span><span dir="rtl"></span>&nbsp;&nbsp;ارسال شوند.</span></p> text/html 2015-11-15T11:28:34+01:00 www.salimilinguist.ir رضا سلیمی مقاله مقایسه کنشهای گفتار در پیامک های فارسی زنان و مردان جوان http://www.salimilinguist.ir/post/439 <b><font size="4">مقاله مقایسه کنشهای گفتار در پیامک های فارسی زنان و مردان جوان</font></b><div><br><a href="http://s3.picofile.com/file/8222893876/%D9%85%D9%82%D8%A7%DB%8C%D8%B3%DB%80_%DA%A9%D9%86%D8%B4%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%DA%AF%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%B1_%D8%AF%D8%B1_%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85%DA%A9%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D9%90_%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86_%D9%88_%D9%85%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%90_%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D8%B1_%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3_%D8%B7%D8%A8%D9%82%D9%87%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C%D9%90_%D8%B3%D8%B1%D9%84.pdf.html" target="" title="دانلود فایل"></a> <div style="text-align: center;"><a href="http://s3.picofile.com/file/8222893876/%D9%85%D9%82%D8%A7%DB%8C%D8%B3%DB%80_%DA%A9%D9%86%D8%B4%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%DA%AF%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%B1_%D8%AF%D8%B1_%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85%DA%A9%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D9%90_%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86_%D9%88_%D9%85%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%90_%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D8%B1_%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3_%D8%B7%D8%A8%D9%82%D9%87%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C%D9%90_%D8%B3%D8%B1%D9%84.pdf.html" target="" title="دانلود فایل"><font color="#3333ff">دانلود فایل</font></a></div></div> text/html 2015-11-03T08:16:47+01:00 www.salimilinguist.ir رضا سلیمی دومین همایش ملی زبان شناسی حقوقی- شروع ثبت نام http://www.salimilinguist.ir/post/438 <p class="MsoNormal" dir="rtl" align="center" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; text-align: center; margin: 0cm 0cm 0pt; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span lang="FA" style="font-size: 14pt; font-family: 'B Lotus'; color: rgb(34, 34, 34);">انجمن زبان‌شناسی ایران با همکاری پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی و نشر نویسه پارسی برگزار می‌کند:</span><span dir="ltr" style="font-size: 8.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" align="center" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; text-align: center; margin: 0cm 0cm 0pt; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><b><span lang="FA" style="font-size: 20pt; font-family: 'B Titr'; color: rgb(112, 48, 160);">دومین همایش ملی زبان شناسی حقوقی</span></b><span lang="FA" style="font-size: 8.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" align="center" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; text-align: center; margin: 0cm 0cm 0pt; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><b><span lang="FA" style="font-size: 1pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: black;">&nbsp;</span></b><span lang="FA" style="font-size: 8.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" align="center" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; text-align: center; margin: 0cm 0cm 0pt; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><b><span lang="FA" style="font-size: 20pt; font-family: 'B Lotus'; color: rgb(34, 34, 34);">زمان برگزاری:</span></b><span lang="FA" style="font-size: 18pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(34, 34, 34);">&nbsp;</span><b><span lang="FA" style="font-size: 20pt; font-family: 'B Lotus'; color: rgb(34, 34, 34);">28آبان1394</span></b><span lang="FA" style="font-size: 8.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" align="center" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; text-align: center; margin: 0cm 0cm 0pt; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><b><span lang="FA" style="font-size: 16pt; font-family: 'B Lotus'; color: rgb(34, 34, 34);">مکان برگزاری:</span></b><span lang="FA" style="font-size: 14pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(34, 34, 34);">&nbsp;</span><span lang="FA" style="font-size: 16pt; font-family: 'B Lotus'; color: rgb(34, 34, 34);">پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی</span><span lang="FA" style="font-size: 8.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" align="center" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; text-align: center; margin: 0cm 0cm 0pt; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><b><span lang="FA" style="font-size: 16pt; font-family: 'B Lotus'; color: rgb(34, 34, 34);">برنامه و عنوان سخنرانی ها:</span></b><span lang="FA" style="font-size: 18pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(34, 34, 34);">&nbsp;</span><u><span lang="FA" style="font-size: 18pt; font-family: 'B Lotus'; color: rgb(17, 85, 204);"><a href="http://lsi.ir/uploads/download.asp?id=208" target="_blank"><span style="color: blue;">اینجا</span><span style="font-family: Cambria, serif; color: blue;">&nbsp;</span></a></span></u><span lang="FA" style="font-size: 18pt; font-family: 'B Lotus'; color: rgb(34, 34, 34);">کلیک کنید</span><span lang="FA" style="font-size: 8.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" align="center" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; text-align: center; margin: 0cm 0cm 0pt; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><b><span lang="FA" style="font-size: 16pt; font-family: 'B Lotus'; color: rgb(34, 34, 34);">شرایط و شیوه ثبت ­نام:</span></b><span lang="FA" style="font-size: 14pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(34, 34, 34);">&nbsp;</span><u><span lang="FA" style="font-size: 18pt; font-family: 'B Lotus'; color: rgb(17, 85, 204);"><a href="http://lsi.ir/uploads/download.asp?id=209" target="_blank"><span style="color: blue;">اینجا</span><span style="font-family: Cambria, serif; color: blue;">&nbsp;</span></a></span></u><span lang="FA" style="font-size: 18pt; font-family: 'B Lotus'; color: rgb(34, 34, 34);">کلیک کنید</span><span lang="FA" style="font-size: 8.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" align="center" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; text-align: center; margin: 0cm 0cm 0pt; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><b><span lang="FA" style="font-size: 16pt; font-family: 'B Lotus'; color: rgb(34, 34, 34);">لینک ثبت نام:</span></b><b><span lang="FA" style="font-size: 16pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(34, 34, 34);">&nbsp;</span></b><b><span lang="FA" style="font-size: 16pt; font-family: Arial, sans-serif; color: rgb(34, 34, 34);"><a href="http://epayment.lsi.ir/" target="_blank"><span lang="EN-US" dir="ltr" style="color: rgb(17, 85, 204);">http://epayment.lsi.ir</span><span dir="rtl"></span><span dir="rtl"></span><span style="font-family: 'B Lotus'; color: rgb(17, 85, 204);"><span dir="rtl"></span><span dir="rtl"></span>/</span></a></span></b></p> text/html 2015-10-10T14:08:05+01:00 www.salimilinguist.ir رضا سلیمی نخستین همایش ملی زبان شناسی پیکره ای http://www.salimilinguist.ir/post/435 <p class="MsoNormal" dir="rtl" align="center" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; text-align: center; margin: 0cm 0cm 0pt; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span lang="FA" style="font-size: 14pt; font-family: 'B Lotus'; color: rgb(34, 34, 34);">انجمن زبان‌شناسی ایران با همکاری پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی و نشر نویسه پارسی برگزار می‌کند:</span><span lang="FA" style="font-size: 9.5pt; font-family: Arial, sans-serif; color: rgb(34, 34, 34);"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" align="center" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; text-align: center; margin: 0cm 0cm 0pt; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><b><span lang="FA" style="font-size: 20pt; font-family: 'B Titr'; color: rgb(112, 48, 160);">نخستین همایش ملی زبان شناسی پیکره ای</span></b><span lang="FA" style="font-size: 9.5pt; font-family: Arial, sans-serif; color: rgb(34, 34, 34);"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" align="center" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; text-align: center; margin: 0cm 0cm 0pt; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><b><span lang="FA" style="font-size: 1pt; font-family: Cambria, serif; color: black;">&nbsp;</span></b><span lang="FA" style="font-size: 9.5pt; font-family: Arial, sans-serif; color: rgb(34, 34, 34);"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" align="center" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; text-align: center; margin: 0cm 0cm 0pt; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><b><span lang="FA" style="font-size: 20pt; font-family: 'B Lotus'; color: rgb(34, 34, 34);">زمان برگزاری:</span></b><span lang="FA" style="font-size: 18pt; font-family: Cambria, serif; color: rgb(34, 34, 34);">&nbsp;</span><b><span lang="FA" style="font-size: 20pt; font-family: 'B Lotus'; color: rgb(34, 34, 34);">30مهر1394</span></b><span lang="FA" style="font-size: 9.5pt; font-family: Arial, sans-serif; color: rgb(34, 34, 34);"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" align="center" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; text-align: center; margin: 0cm 0cm 0pt; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><b><span lang="FA" style="font-size: 16pt; font-family: 'B Lotus'; color: rgb(34, 34, 34);">مکان برگزاری:</span></b><span lang="FA" style="font-size: 14pt; font-family: Cambria, serif; color: rgb(34, 34, 34);">&nbsp;</span><span lang="FA" style="font-size: 16pt; font-family: 'B Lotus'; color: rgb(34, 34, 34);">پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی</span><span lang="FA" style="font-size: 9.5pt; font-family: Arial, sans-serif; color: rgb(34, 34, 34);"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" align="center" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; text-align: center; margin: 0cm 0cm 0pt; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><b><span lang="FA" style="font-size: 16pt; font-family: 'B Lotus'; color: rgb(34, 34, 34);">برنامه و عنوان سخنرانی ها:</span></b><span lang="FA" style="font-size: 18pt; font-family: Cambria, serif; color: rgb(34, 34, 34);">&nbsp;</span><u><span lang="FA" style="font-size: 18pt; font-family: 'B Lotus'; color: rgb(17, 85, 204);"><a href="http://lsi.ir/uploads/download.asp?id=206" target="_blank"><font color="#0000ff">اینجا<span style="font-family: Cambria, serif;">&nbsp;</span></font></a></span></u><span lang="FA" style="font-size: 18pt; font-family: 'B Lotus'; color: rgb(34, 34, 34);">کلیک کنید</span><span lang="FA" style="font-size: 9.5pt; font-family: Arial, sans-serif; color: rgb(34, 34, 34);"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" align="center" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; text-align: center; margin: 0cm 0cm 0pt; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><b><span lang="FA" style="font-size: 16pt; font-family: 'B Lotus'; color: rgb(34, 34, 34);">شرایط و شیوه ثبت ­نام:</span></b><span lang="FA" style="font-size: 14pt; font-family: Cambria, serif; color: rgb(34, 34, 34);">&nbsp;</span><u><span lang="FA" style="font-size: 18pt; font-family: 'B Lotus'; color: rgb(17, 85, 204);"><a href="http://lsi.ir/uploads/download.asp?id=207" target="_blank"><font color="#0000ff">اینجا<span style="font-family: Cambria, serif;">&nbsp;</span></font></a></span></u><span lang="FA" style="font-size: 18pt; font-family: 'B Lotus'; color: rgb(34, 34, 34);">کلیک کنید</span><span lang="FA" style="font-size: 9.5pt; font-family: Arial, sans-serif; color: rgb(34, 34, 34);"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" align="center" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; text-align: center; margin: 0cm 0cm 0pt; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><b><span lang="FA" style="font-size: 16pt; font-family: 'B Lotus'; color: rgb(34, 34, 34);">لینک ثبت نام:</span></b><b><span lang="FA" style="font-size: 16pt; font-family: Cambria, serif; color: rgb(34, 34, 34);">&nbsp;</span></b><b><span lang="FA" style="font-size: 16pt; font-family: Arial, sans-serif; color: rgb(34, 34, 34);"><a href="http://epayment.lsi.ir/" target="_blank"><span lang="EN-US" dir="ltr" style="color: rgb(17, 85, 204);">http://epayment.lsi.ir</span><span dir="rtl"></span><span dir="rtl"></span><span style="font-family: 'B Lotus'; color: rgb(17, 85, 204);"><span dir="rtl"></span><span dir="rtl"></span>/</span></a></span></b></p> text/html 2015-09-26T04:05:14+01:00 www.salimilinguist.ir رضا سلیمی نخستین همایش بین المللی زبان ها و گویش های ایرانی- فراخوان مقاله http://www.salimilinguist.ir/post/434 <div><br></div><div><table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" style="font-family: 'Times New Roman'; background-color: rgb(242, 249, 255);"><tbody><tr><td width="20%"><table width="98%" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody><tr><td dir="rtl">&nbsp;</td></tr><tr><td class="FarsitextAdmin" dir="rtl" style="font-family: Tahoma; font-size: 11px; color: rgb(51, 51, 51);"><div dir="rtl"><p dir="rtl" class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center; margin: 0px 0px 0pt; font-stretch: normal; font-size: 12px; font-family: arial, sans-serif; color: rgb(34, 34, 34); background-color: rgb(255, 255, 255);"><b><span lang="FA" style="font-family: 'B Zar';">دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه گیلان</span></b></p><p dir="rtl" class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center; margin: 0px 0px 0pt; font-stretch: normal; font-size: 12px; font-family: arial, sans-serif; color: rgb(34, 34, 34); background-color: rgb(255, 255, 255);"><b><span lang="FA" style="font-family: 'B Zar';">با همکاری دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت</span></b></p><p dir="rtl" class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center; margin: 0px 0px 0pt; font-stretch: normal; font-size: 12px; font-family: arial, sans-serif; color: rgb(34, 34, 34); background-color: rgb(255, 255, 255);"><b><span lang="FA" style="font-family: 'B Zar';">برگزار می کند:</span></b></p><p dir="rtl" class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center; margin: 0px 0px 0pt; font-stretch: normal; font-size: 12px; font-family: arial, sans-serif; color: rgb(34, 34, 34); background-color: rgb(255, 255, 255);"><b><span lang="FA" style="font-family: 'B Zar'; color: rgb(191, 144, 0); font-size: 20pt;">نخستین همایش بین المللی زبان ها و گویش های ایرانی</span></b></p><p dir="rtl" class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center; margin: 0px 0px 0pt; font-stretch: normal; font-size: 12px; font-family: arial, sans-serif; color: rgb(34, 34, 34); background-color: rgb(255, 255, 255);"><b><span lang="FA" style="font-family: 'B Zar'; color: rgb(191, 144, 0); font-size: 20pt;">کرانة جنوبی دریای خزر</span></b></p><p dir="rtl" class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center; margin: 0px 0px 0pt; font-stretch: normal; font-size: 12px; font-family: arial, sans-serif; color: rgb(34, 34, 34); background-color: rgb(255, 255, 255);"><b><span lang="FA" style="font-family: 'B Zar'; font-size: 7pt;"></span></b>&nbsp;</p><p dir="rtl" class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center; margin: 0px 0px 0pt; font-stretch: normal; font-size: 12px; font-family: arial, sans-serif; color: rgb(34, 34, 34); background-color: rgb(255, 255, 255);"><b><span lang="FA" style="font-family: 'B Zar'; font-size: 12pt;">دبیر علمی همایش: دکتر محرم رضایتی کیشه خاله</span></b></p><p dir="rtl" class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center; margin: 0px; font-stretch: normal; font-size: 12px; font-family: arial, sans-serif; color: rgb(34, 34, 34); background-color: rgb(255, 255, 255);"><b><span lang="FA" style="font-family: 'B Zar'; font-size: 12pt;">دبیر کمیتة اجرایی همایش: دکتر جهاندوست سبزعلیپور</span></b></p><p dir="rtl" class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center; margin: 0px 0px 0pt; font-stretch: normal; font-size: 12px; font-family: arial, sans-serif; color: rgb(34, 34, 34); background-color: rgb(255, 255, 255);"><b><span lang="FA" style="font-family: 'B Zar'; font-size: 4pt;"></span></b>&nbsp;</p><p dir="rtl" class="MsoNormal" style="margin: 0px 0px 0pt; font-stretch: normal; font-size: 12px; font-family: arial, sans-serif; color: rgb(34, 34, 34); background-color: rgb(255, 255, 255);"><span lang="FA" style="font-family: 'B Zar'; font-size: 14pt;">زبان‌ها و گویش‌های ایرانی مجموعه‌ای است بسیار غنی با امکانات و توانش‌های گسترده که از دیرباز با هویت تاریخی، فرهنگی، اجتماعی، ادبی و ... اقوام ایرانی درآمیخته و افکار و احوال آن ها را منعکس‌ می‌کند. این میراث گرانبها در دنیای جدید با خطرات جدی روبروست، و هرساله شاهد فروپاشی و انقراض زبان‌های زیادی در سطح جهانی هستیم. از طرفی زبان‌های ایرانی منابع بسیار ارزشمندی است در توسعه، تقویت و بازسازی زبان فارسی که امروزه به‌عنوان زبان رسمی علاوه ‌بر هنر و ادب، بار سنگین علم و آموزش را هم بر دوش می‌کشد. طبیعی است که بهره‌گیری از امکانات زبان‌ها و گویش‌های ایرانی، هم توانایی‌های زبان ملی را در وضع لغات و اصطلاحات جدید در برابر سیل تهاجم لغات و اصطلاحات علمی افزونتر می‌کند، و هم در تصحیح و درک میراث علمی و ادبی ما را مسلط می‌سازد.</span><span lang="FA" style="font-family: Cambria, serif; font-size: 14pt;">&nbsp;</span><span lang="FA" style="font-family: 'B Zar'; font-size: 14pt;">&nbsp;</span><span lang="FA" style="font-family: Cambria, serif; font-size: 14pt;">&nbsp;</span><span lang="FA" style="font-family: 'B Zar'; font-size: 14pt;"><br></span><span lang="FA" style="font-family: Cambria, serif; font-size: 14pt;">&nbsp;</span><span lang="FA" style="font-family: 'B Zar'; font-size: 14pt;">&nbsp;زبان‌ها و گویش‌های کرانة دریای خزر بخشی کوچک از مجموعة زبان‌های ایرانی است که خوشبختانه هنوز به حیات خود ادامه می‌دهند، اما دایرة کاربرد آنها روز به روز محدودتر می‌شود و چه‌ بسا بعد از یک نسل برخی از آنها به زبان‌های خاموش تبدیل شوند. بنابر این لازم است قبل از انقراض کامل، حداقل مواد و مصالح آنها گردآوری و ثبت شود و مختصات زبانی آنها به صورت علمی تبیین و تشریح گردد. زبان‌ها و گویش‌های کرانة دریای خزر شامل گیلکی با گونه‌های مختلف، تالشی با گونه‌های مختلف، تاتی با گونه‌های مختلف، مازندرانی با گونه‌های مختلف، کردی (کرمانجی) و گالشی است.</span><span lang="FA" style="font-family: Cambria, serif; font-size: 14pt;">&nbsp;&nbsp;</span></p><p dir="rtl" class="MsoNormal" style="margin: 0px 0px 0pt; font-stretch: normal; font-size: 12px; font-family: arial, sans-serif; color: rgb(34, 34, 34); background-color: rgb(255, 255, 255);"><span lang="FA" style="font-family: Cambria, serif; font-size: 14pt;"></span><span dir="ltr" style="font-size: 14pt;"></span>&nbsp;</p><p dir="rtl" class="MsoNormal" style="margin: 0px 0px 0pt; font-stretch: normal; font-size: 12px; font-family: arial, sans-serif; color: rgb(34, 34, 34); background-color: rgb(255, 255, 255);"><b><span lang="FA" style="font-family: 'B Zar'; font-size: 14pt;">اهداف همایش:</span></b><b><span lang="FA" style="font-family: Cambria, serif; font-size: 14pt;">&nbsp;&nbsp;</span></b><span lang="FA" style="font-family: Cambria, serif; font-size: 14pt;">&nbsp;</span><span lang="FA" style="font-family: 'B Zar'; font-size: 14pt;"><br>1-</span><span lang="FA" style="font-family: Cambria, serif; font-size: 14pt;">&nbsp;&nbsp;</span><span lang="FA" style="font-family: 'B Zar'; font-size: 14pt;">&nbsp;</span><span lang="FA" style="font-family: Cambria, serif; font-size: 14pt;">&nbsp;</span><span lang="FA" style="font-family: 'B Zar'; font-size: 14pt;">آشنایی با آخرین تحقیقات در زمینة زبان‌ها و گویش‌های ایرانی کرانة جنوبی دریای خزر؛<br>2-</span><span lang="FA" style="font-family: Cambria, serif; font-size: 14pt;">&nbsp;&nbsp;</span><span lang="FA" style="font-family: 'B Zar'; font-size: 14pt;">&nbsp;</span><span lang="FA" style="font-family: Cambria, serif; font-size: 14pt;">&nbsp;</span><span lang="FA" style="font-family: 'B Zar'; font-size: 14pt;">ایجاد انگیزة پژوهشی در محققان جوان در شناخت بهتر و بیشتر میراث زبانی؛<br>3-</span><span lang="FA" style="font-family: Cambria, serif; font-size: 14pt;">&nbsp;&nbsp;</span><span lang="FA" style="font-family: 'B Zar'; font-size: 14pt;">&nbsp;</span><span lang="FA" style="font-family: Cambria, serif; font-size: 14pt;">&nbsp;</span><span lang="FA" style="font-family: 'B Zar'; font-size: 14pt;">ثبت و ضبط مواد و مصالح زبان‌های در حال انقراض؛<br>4-</span><span lang="FA" style="font-family: Cambria, serif; font-size: 14pt;">&nbsp;&nbsp;</span><span lang="FA" style="font-family: 'B Zar'; font-size: 14pt;">&nbsp;</span><span lang="FA" style="font-family: Cambria, serif; font-size: 14pt;">&nbsp;</span><span lang="FA" style="font-family: 'B Zar'; font-size: 14pt;">شناخت بهتر زبان‌های ایرانی و امکانات آنها جهت توسعه و تقویت زبان فارسی.</span></p><p dir="rtl" class="MsoNormal" style="margin: 0px 0px 0pt; font-stretch: normal; font-size: 12px; font-family: arial, sans-serif; color: rgb(34, 34, 34); background-color: rgb(255, 255, 255);"><span lang="FA" style="font-family: 'B Zar'; font-size: 14pt;"></span>&nbsp;</p><p dir="rtl" class="MsoNormal" style="margin: 0px 0px 0pt; font-stretch: normal; font-size: 12px; font-family: arial, sans-serif; color: rgb(34, 34, 34); background-color: rgb(255, 255, 255);"><b><span lang="FA" style="font-family: 'B Zar'; font-size: 14pt;">محورهای همایش:</span></b><span lang="FA" style="font-family: 'B Zar'; font-size: 14pt;"><br>1-</span><span lang="FA" style="font-family: Cambria, serif; font-size: 14pt;">&nbsp;&nbsp;</span><span lang="FA" style="font-family: 'B Zar'; font-size: 14pt;">&nbsp;</span><span lang="FA" style="font-family: Cambria, serif; font-size: 14pt;">&nbsp;</span><span lang="FA" style="font-family: 'B Zar'; font-size: 14pt;">آواشناسی؛<br>2-</span><span lang="FA" style="font-family: Cambria, serif; font-size: 14pt;">&nbsp;&nbsp;</span><span lang="FA" style="font-family: 'B Zar'; font-size: 14pt;">&nbsp;</span><span lang="FA" style="font-family: Cambria, serif; font-size: 14pt;">&nbsp;</span><span lang="FA" style="font-family: 'B Zar'; font-size: 14pt;">ساختواژه و فرایند واژه‌سازی؛<br>3-</span><span lang="FA" style="font-family: Cambria, serif; font-size: 14pt;">&nbsp;&nbsp;</span><span lang="FA" style="font-family: 'B Zar'; font-size: 14pt;">&nbsp;</span><span lang="FA" style="font-family: Cambria, serif; font-size: 14pt;">&nbsp;</span><span lang="FA" style="font-family: 'B Zar'; font-size: 14pt;">مختصات و الگوهای نحوی؛<br>4-</span><span lang="FA" style="font-family: Cambria, serif; font-size: 14pt;">&nbsp;&nbsp;</span><span lang="FA" style="font-family: 'B Zar'; font-size: 14pt;">&nbsp;</span><span lang="FA" style="font-family: Cambria, serif; font-size: 14pt;">&nbsp;</span><span lang="FA" style="font-family: 'B Zar'; font-size: 14pt;">رده‌شناسی؛<br>5-</span><span lang="FA" style="font-family: Cambria, serif; font-size: 14pt;">&nbsp;&nbsp;</span><span lang="FA" style="font-family: 'B Zar'; font-size: 14pt;">&nbsp;</span><span lang="FA" style="font-family: Cambria, serif; font-size: 14pt;">&nbsp;</span><span lang="FA" style="font-family: 'B Zar'; font-size: 14pt;">ریشه‌شناسی؛<br>6-</span><span lang="FA" style="font-family: Cambria, serif; font-size: 14pt;">&nbsp;&nbsp;</span><span lang="FA" style="font-family: 'B Zar'; font-size: 14pt;">&nbsp;</span><span lang="FA" style="font-family: Cambria, serif; font-size: 14pt;">&nbsp;</span><span lang="FA" style="font-family: 'B Zar'; font-size: 14pt;">مطالعات تاریخی؛<br>7-</span><span lang="FA" style="font-family: Cambria, serif; font-size: 14pt;">&nbsp;&nbsp;</span><span lang="FA" style="font-family: 'B Zar'; font-size: 14pt;">&nbsp;</span><span lang="FA" style="font-family: Cambria, serif; font-size: 14pt;">&nbsp;</span><span lang="FA" style="font-family: 'B Zar'; font-size: 14pt;">معرفی منابع علمی و معتبر؛<br>8-</span><span lang="FA" style="font-family: Cambria, serif; font-size: 14pt;">&nbsp;&nbsp;</span><span lang="FA" style="font-family: 'B Zar'; font-size: 14pt;">&nbsp;</span><span lang="FA" style="font-family: Cambria, serif; font-size: 14pt;">&nbsp;</span><span lang="FA" style="font-family: 'B Zar'; font-size: 14pt;">مطالعات تطبیقی با دیگر زبان‌ها و گویش‌‌های ایرانی؛<br>9-</span><span lang="FA" style="font-family: Cambria, serif; font-size: 14pt;">&nbsp;&nbsp;</span><span lang="FA" style="font-family: 'B Zar'; font-size: 14pt;">&nbsp;</span><span lang="FA" style="font-family: Cambria, serif; font-size: 14pt;">&nbsp;</span><span lang="FA" style="font-family: 'B Zar'; font-size: 14pt;">مطالعات چندمنظری و بین‌رشته‌ای (مردم‌شناختی، روان‌شناسی و ...)؛<br>10-</span><span lang="FA" style="font-family: Cambria, serif; font-size: 14pt;">&nbsp;&nbsp;</span><span lang="FA" style="font-family: 'B Zar'; font-size: 14pt;">&nbsp;</span><span lang="FA" style="font-family: Cambria, serif; font-size: 14pt;">&nbsp;</span><span lang="FA" style="font-family: 'B Zar'; font-size: 14pt;">پراکندگی فضایی و جغرافیایی؛<br>11-</span><span lang="FA" style="font-family: Cambria, serif; font-size: 14pt;">&nbsp;&nbsp;</span><span lang="FA" style="font-family: 'B Zar'; font-size: 14pt;">&nbsp;</span><span lang="FA" style="font-family: Cambria, serif; font-size: 14pt;">&nbsp;</span><span lang="FA" style="font-family: 'B Zar'; font-size: 14pt;">زبان‌ها و گویش‌های کرانة جنوبی دریای خزر در متون کهن؛<br>12-</span><span lang="FA" style="font-family: Cambria, serif; font-size: 14pt;">&nbsp;&nbsp;</span><span lang="FA" style="font-family: 'B Zar'; font-size: 14pt;">&nbsp;</span><span lang="FA" style="font-family: Cambria, serif; font-size: 14pt;">&nbsp;</span><span lang="FA" style="font-family: 'B Zar'; font-size: 14pt;">&nbsp;تأثیر دو یا چندزبانگی در زبان‌ها و گویش‌های کرانة جنوبی دریای خزر؛<br>13-</span><span lang="FA" style="font-family: Cambria, serif; font-size: 14pt;">&nbsp;&nbsp;</span><span lang="FA" style="font-family: 'B Zar'; font-size: 14pt;">&nbsp;</span><span lang="FA" style="font-family: Cambria, serif; font-size: 14pt;">&nbsp;</span><span lang="FA" style="font-family: 'B Zar'; font-size: 14pt;">&nbsp;نوع تعامل رسانه‌ها با زبان‌ها و گویش‌های کرانة جنوبی دریای خزر؛<br>و دیگر مسایل مرتبط با این زبان‌ها و گویش‌ها.</span></p><p dir="rtl" class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center; margin: 0px 0px 0pt; font-stretch: normal; font-size: 12px; font-family: arial, sans-serif; color: rgb(34, 34, 34); background-color: rgb(255, 255, 255);"><span lang="FA" style="font-family: 'B Zar'; font-size: 14pt;"><br><b>مکان برگزاری همایش:</b></span><b><span lang="FA" style="font-family: Cambria, serif; font-size: 14pt;">&nbsp;</span></b><span lang="FA" style="font-family: 'B Zar'; font-size: 14pt;">تالار حکمت</span></p><p dir="rtl" class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center; margin: 0px 0px 0pt; font-stretch: normal; font-size: 12px; font-family: arial, sans-serif; color: rgb(34, 34, 34); background-color: rgb(255, 255, 255);"><b><span lang="FA" style="font-family: 'B Zar'; font-size: 14pt;">زمان برگزاری همایش</span></b><span lang="FA" style="font-family: 'B Zar'; font-size: 14pt;">: 14 و 15 اردیبهشت ماه 1395</span></p><p dir="rtl" class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center; margin: 0px 0px 0pt; font-stretch: normal; font-size: 12px; font-family: arial, sans-serif; color: rgb(34, 34, 34); background-color: rgb(255, 255, 255);"><b><span lang="FA" style="font-family: 'B Zar'; font-size: 14pt;">زمان ارسال چکیده مقالات</span></b><span lang="FA" style="font-family: 'B Zar'; font-size: 14pt;">: تا 30 آبان ماه 1394<br><b>اعلام نتایج چکیده مقالات</b>: 15 آذر ماه 1394<br><b>فرصت ارسال اصل مقالات</b></span><b><span lang="FA" style="font-family: Cambria, serif; font-size: 14pt;">&nbsp;</span></b><span lang="FA" style="font-family: 'B Zar'; font-size: 14pt;">(مقاله کامل): تا 15 اسفند ماه 1394<br><b>اعلام نتایج نهایی مقالات</b>: 20 فروردین ماه 1395<br><b>فرصت نهایی ثبت نام جهت حضور در همایش</b>: تا اول اردیبهشت ماه 1395<br><b>آدرس دبیرخانه همایش</b>: گیلان- رشت - بزرگراه خلیج فارس (کیلومتر 5 جاده قزوین) - دانشگاه گیلان - دانشکده ادبیات و علوم انسانی - کد پستی 3988-41635</span><span lang="FA" style="font-family: Cambria, serif; font-size: 14pt;">&nbsp;</span><span lang="FA" style="font-family: 'B Zar'; font-size: 14pt;">&nbsp;- اتاق 207<br><b>آدرس وبسایت همایش</b>:</span><span lang="FA" style="font-family: Cambria, serif; font-size: 14pt;">&nbsp;</span><span lang="FA" style="font-family: 'B Zar'; font-size: 14pt;"><a href="http://www.iscconferences.ir/khazar/fa" target="_blank" style="color: rgb(17, 85, 204);"><span dir="ltr" lang="EN-US" style="font-family: Calibri, sans-serif;">www.iscconferences.ir/<wbr>khazar/fa</span></a></span></p></div></td></tr></tbody></table></td></tr><tr><td>&nbsp;</td></tr></tbody></table></div>