زبان شناسی همگانی
درباره وبلاگ


سایت زبان شناسی همگانی در جهت گسترش و معرفی رشته زبان شناسی همگانی آغاز به کار کرد
rezasalimi18@yahoo.com

مدیر وبلاگ : رضا سلیمی
مطالب اخیر
نویسندگان
شنبه 16 اسفند 1393 :: نویسنده : رضا سلیمی
چارلز رایت میلز ترجمه ی حمیرا بنایی فر

مشکلاتِ مربوط به "جامعه شناسی معرفت/sociology of knowledge"، زمانی نمایان می شود که مفاهیم و یافته های علوم فرهنگی، در برابر دانسته ها و روش شناسی، می ایستند. آگاهی از عوامل اجتماعی و اقتصادی موثر در فرآیندهای فکری، توسط جامعه شناسی آمریکایی و به عنوان نشانه های پیرامونی در تحقیقات ویژه و همچنین به عنوان مفاهیم ضمنی در آن بخش از روان شناسی که رویکردهای اجتماعی دارد، به وجود آمد. با این وجود، مطالب جامعه شناسانه به ویژه آن دسته که مربوط به سرشت روانی و همچنین زبان مربوط می شوند، هنوز به قدر کافی توسط علاقمندان به نظریه های جامعه شناسی معرفت و ایده های فرهنگی، توسعه نیافته است.

جامعه شناسی معرفت، مطالب پرباری را در متون دیگر یافته است، اما دانشمندان علوم اجتماعی آمریکایی، نه تنها برای بازسازی تاریخی اندیشه از منظر فرهنگی، هنوز به اندازه کافی این مطالب را تلفیق نکرده و یا توسعه نداده اند، بلکه به طور نظام مند نیز تلاش نمی کنند تا الزام وجود ِ همچین کوششی برای روش شناسی و "نظریه های بازتاب/theories of reflection" را توضیح دهند. با وجود این نقصان در داشتن یک چارچوب اصلی و فرضیات تجربی، جواب های فرضی و تحلیل نشده برای سوال های نظری ِ معین، در ذهن بسیاری از جامعه شناسان کارآمد است. این، شغل یک نظریه پرداز است تا این چنین پیش فرض هایی را به فرضیه های قطعی تبدیل کند و آن ها را با رویکرد انتقادی، بیازماید.

در اینجا، دو دیدگاه در رابطه با عوامل اجتماعی موثر بر روان و اندیشه، یعنی دیدگاه تاریخی و دیدگاه "روانشناسی اجتماعی/socio-psychological" مورد توجه قرار می گیرند. بدون فرمول بندی ذهن که به عوامل اجتماعی اجازه می دهد نقشی در بازتاب اجتماعی داشته باشند، تاکید زیاد بر دیدگاه تاریخی، کاری زیاد عقلانی به نظر نمی رسد و حضور نظریه ای مربوط به ذهن و روان لازم است تا عوامل اجتماعی را امری مهم و اصلی به شمار آورد. دیدگاه ما نسبت به یک مشکل ممکن است دیدگاهی تاریخی باشد اما ما باید در کنار آن، فرضیات عمومی روانشناسی- اجتماعی را نیز بسنجیم.

یکی از اشتباهات مهم حال حاضر در جامعه شناسی معرفت، این است که آن ها درک صحیح و فرمول بندی روشنی از "اصطلاحات/terms" که برقرار کننده ی ارتباط میان ذهن و عوامل اجتماعی است، ندارند. شکست در شناخت مشکلات روان شناسانه ای که ناشی از قبول فرضیات عمومی بوده است را می توان ریشه ی این اشتباه و یا نقص دانست.

اخیرا فردی به نام Sidney Hook بیان کرده است که  اشاره کردن به "روابط تاریخی"ِ عقل گرایی در قالب "محافظه کاری"، و "تجربه گرایی" در قالب بینش سیاسی "آزادی خواهی/liberalistic" امری مشکل نیست. استناد به روابط تاریخی کار دشواری به حساب نمی آید اما باید دید که این روابط تاریخی دقیقا چه چیزی هستند؟ اگرچه وجود دکترین ها، مانند دیگر پیچیدگی های فرهنگ، جدا از یک یا دو ارگانیسم زیستی است، با این وجود ما باید بپذیریم که "بازتاب نهایی/ultimately reflection" ( فرآیندی که به وسیله آن، باورها به شک و تردید واداشته می شوند، از بین می روند و یا دوباره فرمول بندی می شوند ) جایگاه خاص خودش را در یک ارگانیسم فکری دارد و یک اجرای نمادین توسط آن است. شاید هر فردی، شخصا دارای نظام خاصی از باورها نباشد. شاید همانطور کهLecky معتقد است، در سیر تاریخی و طولانی ِ عقاید و باورها، جریان اندیشه بیشتر از آنچه تحت تاثیر تعداد کمی از اندیشمندان بسیار بزرگ باشد، متاثر از تغییرات دقیقه به دقیقه ی تعداد زیادتری از اندیشمندان معمولی است. با این وجود، ما باید درباره ی شیوه ی کار این انکارها، فرمول بندی های جدید و پذیرش، تحقیق کنیم. با توجه به اینکه تغییرات در فرهنگ  بر تمایلات انسان نسبت به انجام کارهای عقلانی و همچنین باورهایش تاثیر می گذارد، ما باید بپرسیم که این تاثیرات "چگونه" عمل می کنند. این سوالی است که توسط روانشناسی اجتماعی پاسخ داده شده است. روانشناسی ای که درباره ی فشار ساختارهای اجتماعی و اهداف، تعصبات اجتماعی و تغییرات تکنولوژی برحسب ارگانیسم، مطالعه می کند.

اگر بخواهیم خیلی دقیق سخن بگوییم، "روان شناختی/psychological" امری "فردی" نیست. برای روان شناسی اجتماعی معاصر، فرد دیگر نقطه ی آغاز حرکت به حساب نمی آید و "روان" جدا از موارد قطعا اجتماعی، فهمیده نمی شود. در حال حاضر، جامعه شناسی معرفت ، نسبت به آنچه که دارد، نیاز بیشتری به پایه و اساس روانشناسانه حس می کند. بسیاری از جامعه شناسان معرفت، ملاحظات روانشناسانه را نادیده می گیرند و یه عنوان امری "نامربوط به محیط اجتماعی" در الگوهای عقلانی از آن یاد می کنند. بُعد روانشناسی اجتماعی یک مشکل، عمدتا نادیده گرفته شده و یا به وسیله تحقیقات تجربی درهم و برهم، به چیز دیگری تبدیل می شود. ما این نقصان را در مارکسیست یافتیم. از نقطه نظر روانشناسانه و معرفت شناسانه، برخی از اصطلاحات کلی ای که در مارکسیست به کار رفته است، (نظیر "بازتاب/reflect" ، "کالبد/mold" ، "معین/determine" و "رخنه کردن/penetrate" )، اصطلاحات قاطعی به شمار نمی آیند، از تحلیل کافی برخوردار نیستند و در واقع نوعی مصادره به مطلوب محسوب می شوند. مارکسیست، اصطلاحات رابط خود را به دسته های بدون ابهام روانشناختی، ترجمه نکرده است. بسیاری از انتقادها به تلاش های بی شمار در تحلیل های ایدئولوژیکی، چه در مارکسیست و چه در انتقادهای آن به نظریه های سنتی و فردگرایانه ی ذهن، بر اساس فرضیات تلویحی شکل گرفته است. چیزی که لازم است اینست که مفاهیم ذهنی به عنوان اموری ذاتی باید با فرآیندهای اجتماعی ترکیب شوند.

عدم وجود فرمول های روانشناسانه، تنها به مارکسیست محدود نمی شود و این نقصان، در بیشتر جامعه شناسی های معرفت به وضوح یافت می شود.برای مثال، "مانهایم/Mannheim" عدم کفایت روانشناسانه اش را با اصطلاح مبهم و تحلیل نشده ی "ناخودآگاه منتخب" می پوشاند. بدیهی است که دشواری های روان شناسانه همراه با چنین مفاهیمی تشخیص داده نمی شود.

حتی اگر ما به "اندیشه" این اجازه را بدهیم که در برخی ابعاد، فرآیندهای اجتماعی را دربر گیرد، اما این اندیشه باز هم یک اجرای زبانی و متعلق به یک شخص متفکر است. ما نمی توانیم با فرض بازتاب ِاصطلاحاتِ اجتماعی به عنوان یک "سوژه ی منتخب" ، داستان سرایی کنیم. همچنین نمی توانیم از این حقیقت سرباز زنیم که هیچ "ذهنیت گروهی" مناسبی با استفاده از مفاهیم تلویحی "سوژه ی منتخب" وجود ندارد. از نظر اجتماعی، ما هنگامی می توانیم به وسیله محصول ذهنی یک متفکر داستان سرایی کنیم که یک فرضیه ی ضمنی و نظام مند درباره مکانیسم های روانی- اجتماعی داشته باشیم که تعیین کننده های فرهنگی به وسیله ی آن عمل کنند. بدون داشتن یک نظریه ی کامل و جامع درباره ی ذهن، خطری جدی متوجه تحقیقات مربوط به جامعه شناسی معرفت خواهد شد و آن ها را صرفا به دسته ای از اطلاعات تاریخی و نام ها تبدیل خواهد کرد. تنها با همچین ساختاری است که ما می توانیم مفهومی صریح و پویا از روابط میان متفکر و زمینه ی اجتماعی او، بدست آوریم. تا زمانی که ما نتوانیم فرضیات مهم و اساسی نظری در زمینه سرشت روانشناسی اجتماعی بسازیم، تحقیقات ما بیهوده و ادعاهای نظریمان سست و ضعیف خواهد بود. من به شخصه امیدوارم دو نوع از این فرضیات توسعه یابند:

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
جمعه 4 بهمن 1398 08:29 ب.ظ
Excellent post. I was checking constantly this
blog and I am impressed! Extremely useful information particularly the last part
:) I care for such information much. I was looking for this certain info for
a long time. Thank you and best of luck.
چهارشنبه 2 بهمن 1398 06:17 ب.ظ
Hello there, You have done an excellent job. I'll definitely digg it and personally recommend to my friends. I'm sure they'll be benefited from this site.
دوشنبه 30 دی 1398 04:54 ب.ظ
I blog often and I genuinely thank you for your content. This article has truly peaked my interest. I am going to book mark your blog and keep checking for new details about once per week. I opted in for your RSS feed too.
جمعه 27 دی 1398 05:09 ق.ظ
You need to take part in a contest for one of the best sites on the internet.
I will highly recommend this site!
سه شنبه 24 دی 1398 04:56 ق.ظ
I know this if off topic but I'm looking into starting my own weblog and was wondering what all is needed to get set up?
I'm assuming having a blog like yours would cost
a pretty penny? I'm not very web savvy so I'm not 100% positive.
Any tips or advice would be greatly appreciated.
Cheers
دوشنبه 23 دی 1398 09:39 ب.ظ
Everyone loves it when folks get together and share views. Great website, keep it up!
دوشنبه 16 دی 1398 02:14 ب.ظ
I just like the helpful information you supply in your articles. I will bookmark your weblog and test again here regularly. I am rather sure I'll be told many new stuff proper here! Best of luck for the following!
جمعه 13 دی 1398 05:23 ب.ظ
That is a great tip particularly to those fresh to the blogosphere. Short but very accurate information… Appreciate your sharing this one. A must read post!
دوشنبه 9 دی 1398 07:15 ب.ظ
My brother suggested I would possibly like this website. He used to be totally right. This publish truly made my day. You can not imagine just how so much time I had spent for this info! Thanks!
سه شنبه 3 دی 1398 04:53 ب.ظ
Hi there colleagues, its great article on the topic of teachingand completely explained, keep it up all the time.
چهارشنبه 27 آذر 1398 04:36 ق.ظ
Hi there! I simply want to offer you a big thumbs up for your excellent information you've got right here on this
post. I am coming back to your website for more soon.
یکشنبه 24 آذر 1398 03:31 ب.ظ
My coder is trying to persuade me to move to .net from
PHP. I have always disliked the idea because
of the costs. But he's tryiong none the less.
I've been using Movable-type on a variety of websites for about a year and am
anxious about switching to another platform. I have heard very good things about blogengine.net.
Is there a way I can transfer all my wordpress content into it?
Any kind of help would be really appreciated!
دوشنبه 18 آذر 1398 07:24 ب.ظ
Download ringtones, message tones, alert tones etc... Free mobile ringtones for all type of phones, shared and submitted by our users. Choose from over 41000 ringtones uploaded under various categories. Get the latest ringtones in mp3 file format and set the coolest, trendiest tone as your mobile ringtone.<br>

<a href=https://dolotnuthietke.com>mp3 ringtones download</a>
<a href=https://dolotnuthietke.com>download ringtone in mp3</a>
<br>

Access unlimited number of ringtones and download them with out sign up or registration. Surveys reveal that more than half of the mobile phone users between 15 to 30 years of age download ringtones at least once. To upload and share your collection of ringtones with other, click the 'Upload Ringtone' button and submit .mp3 files under 2MB in size.<br>

<a href="http://www.arezohaa.ir/post/13986/">k g f movie ringtone download mp3</a>
785b9f4
یکشنبه 17 آذر 1398 05:25 ق.ظ
Hello, I enjoy reading through your article post. I wanted to write a little comment to support you.
پنجشنبه 14 آذر 1398 09:20 ب.ظ
magnificent post, very informative. I wonder why the other specialists
of this sector don't notice this. You should continue your
writing. I am sure, you have a huge readers' base already!
پنجشنبه 7 آذر 1398 03:31 ب.ظ
Thanks for finally talking about >زبان شناسی
همگانی - زبان؛ منطق و فرهنگ (1) <Loved it!
دوشنبه 4 آذر 1398 12:16 ب.ظ
Hello every one, here every person is sharing such know-how, so
it's nice to read this webpage, and I used to
visit this web site all the time.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
 
 
 
ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | اخبار کامپیوتر، فناوری اطلاعات و سلامتی مجله علم و فن | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو