زبان شناسی همگانی
درباره وبلاگ


سایت زبان شناسی همگانی در جهت گسترش و معرفی رشته زبان شناسی همگانی آغاز به کار کرد
rezasalimi18@yahoo.com

مدیر وبلاگ : رضا سلیمی
مطالب اخیر
نویسندگان
پنجشنبه 17 اردیبهشت 1394 :: نویسنده : رضا سلیمی
محمد زینالی اُناری

ورود به مقوله خانه، مستلزم آن است که نخست نسبت به آگاهی خود درباره خانه سخن گوئیم. آگاهی از خانه، نخست در زبان ما جای دارد که آن را به عنوان مفهومی ذهنی در نظر می گیریم. "خانه" به مثابه واژه ای است که همواره برای اشاره به مکان اطلاق شده و از این رو در طبقه بندی ادبی به عنوان اسم مکان ذکر شده است. حال باید به این نکته پرداخت که این نوع اسم، چگونه در فرهنگ عامه معنی شده و چه تشابه ها یا همپیوندهایی دارد. معانی دیگری از این واژه سراغ است همچون سرای، بیت، کاشانه و .. که اگرچه بیت در گذشته همچون بیت المال، مرکز معنایی برخی واژه ها بوده، یا کاروان"سرای" و سرای در بازار استفاده شده، اما به صورت عام واژه خانه عمومیت داشته و مرکز تبادلات معنایی فرهنگ امروز است. لذا جستاری به معناداری و دلالت پذیری "خانه" گام نخستی است برای این که بتوان به صورت پدیدارشناسانه در خصوص خانه آن هم در فرهنگ امروز ایرانی  تحقیق کرد. از این رو نخست باید به چگونگی دلالت خانه و این که "خانه" به چه عنصر یا مفهومی دلالت دارد اشاره کرد. آیا خانه می تواند به کلبه ای اطلاق شود که به قول سوسور نمادی ذهنی است؟ چه نمادی ذهنی از مفهوم خانه می توان در نظر پرورد؟ اما نخست باید گفت دلالت یا تصور خانه چگونه می تواند در نزد مردم صورت گیرد تا بتوان به طور عام درباره دلالت یا معنای خانه صحبت نمود.

 

دلالت پذیری "خانه"

خانه، اسم جنس یا اسم مکان است. گذشته از این که خانه واژه ای است برای نام گذاری مکان، مفهومی دارد که دلالت می کند بر تعین و چگونگی این مکان. اما گونه های مختلف خانه وجود دارد که نمی توان این مفهوم را دارای مدلولی یکسان در اذهان مختلف دانست. مفهوم معنوی خانه لمس و احساس خانه ای است که هر تصور کننده ای از این واژه می تواند داشته باشد. همان طور که هایدگر می گوید، وجود مندی مستحق فضامندی است و لذا خانه چونان جهانی رمزگشایی شده برای انسان بوده، جهانیتی است که به حد مکان قابل تصوری نازل آمده است (هایدگر، ۱۳۸۹، ۲۹۰). به نظر کریپکی[i] مفاهیم دارای دال ثابتی هستند که می توانند از مفاهیم متفاوت در منظومه های مختلف باشند، فلذا ذات مفاهیم در وجود عینی ای است که می تواند باشد نه به حس ما که بسته به تجربه ی ما و منظومه های متفاوت خانه ای است که داریم ( پرتی، ۱۳۸۸، ۶۹).

خانه اسم مکان است و از محل تجسم آن معنی دار می شود. نه مانند  "آب" که دارای ترکیب شیمیایی واحدی است، و امروزه آب نیز دارای گونه ی سنگین می باشد، خانه، تجسمی مربعی دارد از برای سکنی گزیدن آرامش اما تجارب زیسته ی متفاوت برودن در خانه، در تلقی این عنوان میسر است. خانه ی دهقانان و اشراف، تفاوتی عظیم در ساختار خانه بودن آن داشته و در مفهوم "خانه" تصورات بدیلی ایجاد می کند. تجارب به تلقی کریپکی، منظومه های متفوت هستند که در نظام هوسرلی زیست جهان گفته می شود. واژه ی خانه در بازنمود تجربی یک زیست جهان، معنادار است. وقتی سهراب سپهری می نویسد: "خانه ای آن طرف دیگر شب ساخته ام" یا وقتی زوجی جوان در دهه های اخیر برای دعوتنامه ازدواج می نویسند: " خانه ای ساخته ایم با کوله باری از عشق" از دو مقوله متفاوت حرف می زنند که علاوه بر بار رمانتیک هر دو حالت، تجارب متفاوتی نیز دارند. میان زوج های جوان نیز خانه دار شدن تجارب متفاوتی دارد از داشتن خانه ای استیجاری در حواشی خانی آباد تا خانه ای متمکن در طرف دیگر شهر. در وضع فعلی "خانه" ضرورتی پسینی برای زندگی هر خانواده ی هسته ای که از قِبل عالم واقع معرفت به خانه دارند. هکذا باور به از خانه امکانی قدیم رایج بوده برای تعین انسانی در جهان. این معنای قدیم خانه از همبودی گروهی انسان ها، قبایل و گروه های قومی در یک موطن محلی بوده و شکل جدیدِ زندگی، معنایی جدید و یا منظومه ای جدید برای مدلول خانه یا مدلول های قشربندی شده ی خانه خلق کرده است.

 

گذشته از مفهوم خانه، واژه های مرکبی هم وجود دارند که ملتمس این مفهوم هستند (یول، ۱۳۸۲، ۱۰۳). کارخانه، مکانی است نه از جهت مکان مندی و انس و امنیت هستی انسانی، بلکه مکانی است برای "کار" و خانه بودن در آن مکان مندی فعل را تعین می بخشد. اما چرا کارخانه و نه کارگاه؟ به نظر می آید کارگاه به زمان مندی کار مراجعه می کند و کارخانه به مکان مندی آن. کارگاه گذرا و کوچک و کارخانه ماندگار و عظیم الجثه است. با گذر از دلالت مرکزی "گاه" در کارگاه و باشگاه و چراگاه، که در این وصف بار معنایی مکان به کار، باش به معنای باشیدن و چِرا متصل است، خانه را در کارخانه، داروخانه و غمخانه مورد توجه قرار می دهم. فضا همه چیز سکونت است (باشلار، ۱۳۹۱، ۴۹) و خانه دال مرکزی همه ی اعمال و موادی است که یک فعل و جنس می تواند در مکانیت خود داشته باشد. "بیت" در بیت الاحزان و بیت الحرام، مضمون خانه دارد که به حالات مکانیت می بخشد و می توان ریشه ی مکانیت حالات، اجناس و اعمال را در ای واژه ی عربی جست. خانه، از موضع هستی شناختی، مکانیت آن چه را دارد که دنبال وصفی مکانی باشد. می توان گفت در بی تعلقی کار و دارو در دوران پیدایش آن ایجاب می کرد واژه ای برای سکونت آن معیار کرد تا کار در کارخانه و دارو در داروخانه اطراق کند. "خانه" همچون یک واژه، دلالتی مرکزی دارد که همه ی تجارب و یا حالات به وسیله ی آن وصف می شود و از مرکب آن مکانیت می یابد. نه آن چنان که در بیمارستان، همچون بوستان مکانیت یافته، کارخانه و پیشتر مریض خانه به مکانیتی از جنس خانه داشتن موصوفند. خانه در برابر بی خانمانی معنا دارد و هر واژه ای که به خانه اتصاف دارد همچون خود انسان که خانه برایش تجلی آرامش و مکانیت است، فعل باخانمان می شود تا به آن اعمال سامان بخشد. خانه دالی مرکزی برای نامیدن همه فضاهایی است که مکانی اند برای بودنی نسبتا مدید. همه ی این فضاها یا بناها بودنشان دارای عادت و زمانمندی ای تکراری بوده و به موجودیت مکانی انسان، البته با هویت آن بنا امکان می دهند. از این دسته اند: کارخانه، مریض خانه(بیمارستان)، داروخانه، گلخانه(خانه ای برای گلها)، خانه ی سالمندان، خانه ی فرهنگ، توپخانه، زورخانه، دبیرخانه، چاپخانه، مکتبخانه، کتابخانه، فراشخانه، حکیم خانه، زرادخانه، رصدخانه، میخانه، قهوه خانه، پستخانه و همچنین: سرای به معنی خانه و کاروانسرای، دیوانسرای و مهمانسرای.

 

"خانه پناهگاه معرفتی انسان

در روایات اخلاقی گفته اند قلب انسان دیگر خانه ای است که انسانی می تواند برای خود فتح و کسب کند. لذا کسب یا اختصاص خانه ای در دل دیگری، کاری است که از طریق اعمال نیک و یا خوبیهایی توسط فرد به دست می آید. در این موقع خانه در قلب احداث می شود و انسان ها در دل هم جای می گیرند، که در شعر سعدی از طریق به کار بستن سرا برای دل، به صورت استعاره ی سنگ سراچه ی دل استفاده شده است. قلب انسان هم می تواند خانه و سرای باشد و یا سراچه، این صورتی از خانه است که انسان در برابر خدا هم می تواند به دست بیارد. قلب انسان خانه ی خدا و مامن آسمانی خود او است. انسان با خانه کردن دلش برای خدا، می تواند هستی را در دل خود جای دهد. همین انسان است که برای مرکزیت بخشیدن به کیهان خود، طاق و یا خانقاه یا مسجد را برای جمع شدن انتخاب کرده و به خوبی می سازد. این خانه ای است که برای خدا ساخته می شود و به آن خانه خدا می گویند. خدا در تعینانسان نیست، اما انسان از طریق محو شدن و غرق شدن در فضای مسجد و عبودیت و سجده، در عالم و تعلق به خدا غرق می شود. انسان در چنین خانه ای از خانه ی شخصی اش می گسلد و به دامن خدا می آویزد. اما علم بیکران متعلق به خدا است و انسان در این عالم است که خود را محو و درافتاده می بیند. عالم کونی است که در تسخیر خدای تبارک و تعالی بوده و نامتناهی است. انسان خود را مستغرق در این عالم نامتناهی می داند و از این نامتناهی بودن عالم استکه انسان خدا و تعلق به خدا را برای خود محسوس می داند. اما استغراق در این نامتناهی، برای انسان اضطراب آلود و بسی سنگین است و از طریق مکانیت است که در این عالم نامتناهی می تواند تناهی بپذیرد. 

 

این تناهی برای جسم انسان است و انسان همچنان که خود را می فهمد و از خود به عنوان یک گشتالت فهم دارد، یا به قول کانت خود برای او یک حسیت استعلایی است، از دیگری به مثابه کالا نیز فهمی دارد و آن را همچون من استعلایی شده ی خود دارای وجود می پندارد. لذا دارو، پس از پیدایش صنعتی آن ووارد بازار شدن، نیازمند استقرار در مکانی بود که به آن دارو گفته شد تا پس و حمل و نقل برای استفاده مردم در آن جا آرام بگیرد. انسان همچون خود برای کالاهای خود نیز حق خانه دار شدن می دهد، البته در مفهوم کلامی آن. کتاب نیز می تواند در گوشه ای از خانه دارای محلی برای خود باشد. کار مفهومی ورزیدنی دارد و به قول سرل، رفتاری قاعده مند بوده (سرل، ۱۳۸۷، ۱۰۲)، به اصطلاح ویتگنشتاین کردار است که در آن ورزیدن حذف شده و کار به صورت مجاز مراد از کار کردن است. کارخانه، کارکردن خانه یا محل کارکردن است. کار نیز به عنوان عنصری بی سامان است و از پهنه ی طبیعی شخم زدن یا کشت و کار به داخل شهر آمده و صنعتی شده، نیازمند اسکان است. کارخانه معنای شهری خانه است و در شهر است که دیگر طبیعت پناه انسان و اعمال او نیست و همان طور که خود انسان دنبال خانه و سرپناه است، سایر اعمال او نیز نیازمند سکون و تعلق به مکان هستند. لذا انسان و کل هستی او از کار گرفته تا مکان اجرای تئاتر دارای خانه مانند خانه ی تئاتر می شوند.

 

نتیجه گیری

واژه ی "خانه" دال تمام اعمال و اموال انسان است و اطلاقی است برای انسجام دادن به کل هستی وجودی و هستی معرفت شناختی او از اعمال و تجارب وی. انسان جدای از خود وجودی، کل عالم ممکن را بدون تصور خانه فهم نمی کند و فهم وی ملهم به خانه و در گرو خانه است. این همان چیزی است که استعلای مکان یا فضامندی زبانی می توان عنوان نمود. دال "خانه" شیء وارگی انسان از فضامندی او است و همان طور که کریپکی گفته ست، منظومهی هستی شناختی عموم انسان ها منجر به دلالت خانه می شود.

 

 

 

 

 

منابع:

باشلار، گاستون، ۱۳۹۱، بوطیقای فضا، مریم کمالی و محمدشیربچه، انتشارات روشنگران و مطالعات زنان، چاپ اول

پرتی، کنسلو، ۱۳۸۸، کریپکی، حسین واله، تهران انتشارات گام نو، چاپ اول

سرل، جان ار، ۱۳۸۷، افعال گفتاری جستاری در فلسفه زبان، محمدعلی عبداللهی، قم، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، چاپ دوم

هایدگر، مارتین، ۱۳۸۹، هستی و زمان، سیاوش جمادی، تهران، ققنوس، چاپ چهارم

یول، جورج، ۱۳۸۲، بررسی زبان، محمود نورمحمدی، تهران، انتشارات رهنما، چاپ اول

 

 

[i]   Saul Aaron Kripke، فیلسوف آمریکایی متعلق به مکتب فلسفه تحلیلی که اثر معروف او «نامگذاری و ضرورت» که حاصل چند سخنرانی وی است و به موضوع نام گذاری می پردازد اثری ژرف بر فلسفه قرن بیست نهاده است.

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
دوشنبه 14 اردیبهشت 1394 :: نویسنده : رضا سلیمی

ابل توجه پژوهشگران و علاقه مندان به حوزه علوم انسانی

بنیاد دایره­المعارف اسلامی(دانشنامه جهان اسلام)  برگزار می کند:

آموزش زبان عبری به عربی

دوره آموزشی زبان عبری توسط دکتر حیدر احمد جاسم محمد البحرانی(دکتری زبان و ادبیات عبری)؛ عضو هیئت علمی و دانشیار دانشگاه بغداد و عضو مدعو دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران، به زودی در بنیاد دایره­المعارف اسلامی(دانشنامه جهان اسلام)  برگزار خواهد شد. شایان ذکر است که تدریس استاد در کلاس به زبان عربی است.

علاقه­مندان برای کسب اطلاعات بیشتر، پیش ثبت نام  و آگاهی از زمان برگزاری کلاس می توانند حداکثر تا 16 اردیبهشت ماه جاری در ساعات اداری با شماره تلفن  88966702 (داخلی 343) تماس بگیرند. ظرفیت کلاس محدود است و اولویت با کسانی است که زودتر ثبت نام می کنند. کلاس ها در ساختمان شماره 2 بنیاد دایره المعارف اسلامی واقع در بلوار کشاورز- خیابان فلسطین جنوبی- کوچه نوبخت- جنب کتاب فروشی مرجع پلاک 2 برگزار خواهد شد.

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
کریستین برومبِرژه برگردان و تلخیص امیر صیاد

خوردنی‌ها گاهی حتی در نام خود نیز نشانی از خاستگاه و اصالت خود در بر دارند: کلم بروکسل1، سالاد نیسوئَز2، اسپاگتی بولونِز3، استیک تارتار4، کوفته تبریزی، و بسیاری نمونه‌های دیگر. در عین حال، مردمان و گروه‌های قومی نیز، گاه توسط عادات غذاییشان (که عموما بارِ منفی‌ دارد) مورد اشاره قرار می‌‌گیرند: ا‌نگلیسی ها، فرانسوی ها را "قورباغه خور"5 و در مقابل فرانسوی‌ها نیز ا‌نگلیسی‌ها را "رُسبیف"6 و هر دوی آنها ایتالیایی‌ها را "ماکارونی‌" می‌‌نامند. در افغانستان، ازبک‌ها را "رشته خور"7 و در ایران اعراب را "سوسمار خور" لقب می‌‌دهند.

این القاب نه تنها میانِ ملل، بلکه در داخل مرز‌های یک سرزمین نیز می‌‌توانند وجود داشته باشند. مثلا در فرانسه، ممکن است اهالیِ منطقه ای، اهالی منطقه ی همسایه ی خود را از خود پایین تر شمرده و برای توصیف موهنانه ی آنان از القابی چون "حشره خوار"، "آشغال خور"، "مگس خوار"، یا "تفاله خور" (به پسوند "خور/خوار" در پایان همه ی آنها دقت کنید) استفاده کنند. علاوه بر خصوصیات گروهی افراد، استفاده از اصطلاحات مربوط به غذا‌ و ذائقه، گاه برای توصیف ویژگی‌های فردی هم به کار می‌‌روند. مثلا فردی که اندام فربه و گردی داشته باشد را "رولی پولی‌"8، یا بانویی که بسیار لاغر باشد را "به نازکی پَنکِیک"9 توصیف می‌‌کنند. این توصیفات حتی از توصیف ظاهر هم فراتر رفته و برای توصیف خصوصیات انسانی‌ و اخلاقی‌ نیز به کار می‌‌روند. مثلا در فرانسه، یک فرد مهربان "به خوبیِ‌ نا‌ن تازه" است. یا در بسیاری از کشور‌ها ممکن است دختری "عسل" و یا "به شیرینی‌ شکر" باشد. یا در ایران افراد بذله گو را "با نمک" (و برعکس آن را بی‌ نمک) توصیف می‌‌کنند. 

اما منشأٔ و مبدأ چنین توصیفاتی کجاست؟ چگونه می‌توان پیوند میان غذا و چنین توصیفات و ادراکات عوامانه ای را در قالبی منطقی توضیح داد؟ این مقاله به بررسی‌ این موضوع در منطقه ی جغرافیایی شمال ایران (گیلان) می‌‌پردازد.

 

"نا‌ن خور"‌ها در مقابل "برنج خور" ها

رشته کوه‌های البرز شاید مهمترین علت تفاوت چشمگیر فرهنگی‌ در میان ساکنان دو سوی این رشته کوه (مردم شمال ایران و مردم غرب ایران) باشد. تفاوت آب و هوایی‌، تاثیر به سزایی در شیوه ی معیشت و زندگی‌ ساکنان این منطقه و متمایز کردن خصوصیات و ویژگی های آنها از یکدیگر داشته است. از سویی در شمال، استان گیلان با دارا بودن آب و هوایی‌ مرطوب و نیمه گرمسیری، بستری ایده‌آل برای کشت برنج و مرکبات، و همچنین کاشت چای برای معیشت مردمانش فراهم آورده است؛ از سویی دیگر در غرب و مرکزِ رشته کوه، استان‌های همسایه یعنی‌ تهران و آذربایجان با داشتن آب و هوایی‌ نسبتا  معتدل و خشک، اقتصاد روستایی خود را بر پایه ی زرع جو و گندم و همچنین دامداری بنا کرده اند. اختلاف در شیوه ی معیشت، فرهنگ، آداب و رسوم در دو سوی البرز چنان متمایز از یکدیگر است که برخی‌ "گیلان" را [از نظر فرهنگی‌] تافته ی جدا بافته و جدا از ایران زمین می‌‌دانند.10 در این راستا، عادات غذایی‌ و فرهنگ آشپزی این خطّه، می‌‌تواند بسیار روشنگر باشد

امروزه غذای‌ ایرانی‌‌ها در عین دارا بودن تفاوت های بسیار، از وحدتی نسبی‌ نیز برخوردار است. بدین معنی که غذاها و مواد غذایی‌ِ خاص که در گذشته تنها محدود به مناطقی خاص بود، امروزه بر سر سفره ی هر ایرانی‌ در گوشه و کنار این سرزمین یافت می‌‌شوند. برنج که روزگاری غذایی لوکس و خوراک قشر مرفه جامعه بود، امروزه (در ۳۰ سال گذشته) در فقیر‌ترین و محروم‌ترین نقاط ایران به عنوان قوت غالب مورد مصرف قرار می‌‌گیرد. البته بدیهی‌ است که همچنان خوراک روزانه‌ ی مردم، بخصوص روستاییان، با آنچه ما از آشپزی ایرانی‌ و دلفریبی آن در ذهن داریم متفاوت است. "چلو کباب" و یا انواع پلو‌های متنوع و لذیذی (سبزی پلو، آلبالو پلو، لوبیا پلو، باقالی پلو و غیره) که از آشپزی ایران سراغ داریم، عموما محدود به جشن ها، ضیافت ها، پذیرایی‌ از مهمان و مناسبت‌های خاص می‌‌شوند. اما با وجود تمامی این تفاوت ها و شباهت ها، غذای‌ گیلانی ها یا به زبان عموم مردم، "رشتی ها" همچنان بسیار متمایز با غذای‌ دیگر مردم ایران است.

در قلب گیلان، جایی‌ که کشت برنج فعالیت روزمره ی تقریبا تمام مردم منطقه است، یک مرد بالغ به طور متوسط روزی ۹۰۷ گرم برنج مصرف می‌‌کند که این مقدار برابر با ۴۰ تا ۶۵ درصد از رژیم غذایی‌ روزانه ی اوست. برنجی که شمالی ها برای صبحانه یا خوراک پیش از ظهر (قال-یِ-ناهار) می خورند، هم سرد و هم گرم خورده می‌‌شود. این برنج که عموما از باقی‌ مانده ی غذای‌ وعده ی قبل است، اگر سرد خورده شود معمولا همراه با ترکیبی‌ شور یا شیرین و اگر گرم خورده شود معمولا با ترکیبی‌ شیرین آمیخته می‌‌شود. مثلا برنجِ سرد همراه با سیر ترشی، اشپل11، باقالی خام، پیاز و گردو، و برنج گرم همراه با کمی‌ شیر شیرین شده (شیر پَلا) و یا شیره ( -ی خرما یا انگور) خورده می‌‌شود. برای ناهار (به عنوان اصلی‌‌ترین وعده ی غذایی‌ روزانه) و شام معمولا سبزیجات یا املت پنیر (پنیر برشته)، تخم مرغ12 نیمرو، ماهی‌ سرخ کرده، ماست، و یا میوه ی تازه (بسته به فصل شامل هندوانه، خربزه، انگور، و غیره) همراهی کننده ی برنج (کَته) هستند. البته "کَته" با آنچه از طعم و رایحه و ظاهر برنج ایرانی‌ (پُلو) در ذهن داریم و معمولا در ضیافت‌های خاص شاهد هستیم، متفاوت است. کته در حقیقت برنجی است که بسیار سریع و با ساده ترین مواد تهیه می‌‌شود: برای تهیه ی کته، برنج (معمولا دانه کوتاه) را در آب می‌‌ریزند و آن را تا زمانی‌ که آب را به صورت کامل جذب کند، حرارت می‌‌دهند. سپس کمی‌ کره به آن اضافه می‌‌کنند و در آن را می گذارند تا کاملا با بخار بپزد. برنجی که با این شیوه ی پخت به دست می‌‌آید، برنجی فشرده و چسبنده (به اصطلاح "شِفته") است که بافتی کاملا متفاوت با "پلو" یا "چلو" دارد. در پلو و چلو، برنج (معمولا دانه بلند) را برای مدت طولانی‌ در آب می خیسانند، سپس در آب جوش ریخته و پس از نیم پز شدن، آن را آبکش می کنند و اجازه می دهند با بخار دم بکشد. محصول نهایی، برنجی با بافتی یکدست، خشک و دانه ‌های جدا از هم خواهد بود. برنج به عنوان یکی‌ از اصلی‌‌ترین خوراک‌ های مردم گیلان، به صورت های پلو، چلو، کته و همچنین شیرینی‌‌هایی‌ که عموما مخصوص مراسم مذهبی‌ یا خانواد‌گی خاص هستند (برنجک) پخت می‌‌شوند.

پروتئین حیوانی عموما از ماکیان و مرغ‌های خانگی، غاز، ماهی‌ و به میزان بسیار کمتری از گوشت (گوسفند و گاو) تامین می‌‌شود. گیلانی‌ها علاقه خاصی‌ به ماهی‌ (ماهی‌ های‌ فلس دار) دارند. علت این امر البته می‌‌تواند وجود ماهی‌‌های فراوان و گوناگون (کپور، گربه ماهی‌، ماهی‌ سیم، و از همه مهم تر ماهی‌ سفید) در رودخانه ها، تالاب ها، و آب‌های دریای خزر باشد. ترکیب برنج و ماهی‌ یکی‌ از اصیل‌ترین و مشهور‌ترین غذا‌های گیلانی، یعنی‌ "پلو ماهی" است. جالب اینجاست که گیلانی‌ها تا قبل از سال ۱۹۸۳، ماهی‌‌های خاویاری (مثل اوزون برون، تاس ماهی‌، و دیگر ماهی‌‌های بدون فلس که در دریای خزر یافت می‌‌شود) را به دلیل "حرام بودن" مصرف نمی کردند، و تنها پس از فتوای آیت‌الله خمینی بود که مصرف این نوع ماهی‌‌ها "حلال" شمرده شد و به یکی از اصلی ترین غذاهای مردم گیلان تبدیل گشت.

اهمیت گوشت گاو  نیز نباید در میان ساکنان گیلان نادیده گرفته شود. از ۸ کیلوگرم گوشتی که هر گیلانی در سال مصرف می‌‌کند، ۱.۸ کیلوگرم آن گوشت گاو است. این مساله حتی توجه الکساندر چودزکو13 را نیز در میانه ی قرن نوزدهم به خود جلب کرده است. او در این باره می‌‌نویسد: "در میان تمامی‌ مناطق ایران، گیلان تنها منطقه‌ای است که نه تنها گوشت گاو در آن خورده می‌‌شود، بلکه در بازار‌های آن هم به فروش می‌‌رسد. در حالی‌ که در دیگر مناطق ایران، مردم عموما از گوشت گاو بیزارند."14

به نظر نمی‌‌رسد مصرف نا‌ن در استان‌های کرانه ی جنوبی دریای خزر قدمت زیادی داشته باشد. برخی‌ از مردم منطقه ی تالش می‌‌گویند: اگر ۳۰ سال پیش کسی‌ حرفی‌ از نا‌ن می‌‌زد، اولین سوالی‌ که برای ما مطرح می‌‌شد این بود که "اصلا نا‌ن چه هست؟"15 در مقابل، نا‌ن یکی‌ از اصلی‌‌ترین و پر رنگ‌ترین مواد غذایی‌ بر سر سفره‌های غیرگیلانی هاست. وجود نا‌ن بر سر سفره ی آنها، تعبیر به توانگری و آرامش در خانه است. این نماد ملی، گاهی چنان اهمیت می‌‌یابد که حتی "فرد گیلانی که نا‌ن در سفری غذای‌ او [لااقل به اندازه ی برنج] چندان طرفدار ندارد، برای اینکه توسط همکیشانش به تنگدستی یا بی‌ نزاکتی متهم نشود، نا‌ن را ]حتی از سر ظاهر سازی[ بر سر سفره ی مهمانش قرار می دهد."16 17

          چنان که مشخص است، عادات و رژیم غذایی‌ "رشتی ها" و "عراقی‌ ها"18 آشکارا و از جهات گوناگونی از یکدیگر متمایز است. این تمایز در مواردی از جمله: 

- قوت قالب (برنج برای گیلانی ها در مقابل نا‌ن برای غیر گیلانی ها)؛

- مقام و منزلت غذا‌ها (برنج به عنوان غذایی‌ عادی و روزمره برای گیلانی ها، و به عنوان غذایی‌ مجلسی برای غیر گیلانی ها؛ یا نا‌ن به عنوان غذایی‌ مجلسی برای گیلانی ها، و به عنوان غذایی‌ عادی و روزمره برای غیر گیلانی ها)؛

- اهمیت وجود مواد غذایی‌ خاص در رژیم غذایی (گوشت گاو به عنوان ماده‌ای پر مصرف برای گیلانی ها، و به عنوان ماده ای بسیار کم استفاده برای غیر گیلانی ها)؛

- شیوه های گوناگون آماده سازی ("کته" برای گیلانی ها در مقابل "پلو" برای غیر گیلانی ها؛ یا چای کم رنگ برای گیلانی ها، در مقابل چای پر رنگ برای غیر گیلانی ها)؛

 

به وضوح دیده می‌‌شود. چنین تمایز‌هایی در ساختار آشپزی به عنوان عنصری نیرومند در تعریف هویت "خود" از "دیگران" عمل می‌‌کند.

 

"کله ماهی‌ خور" در مقابل "دهن گشاد"

بد نام سازی و تمسخر عادات غذایی‌ در میان ایرانیان نیز (همانند هر منطقه دیگر در دنیا) دیده می‌‌شود. گیلانی ها، از میان تمام عادات غذایی‌ همسایگانشان، به یک ویژگی‌ بیش از هر ویژگی دیگر به دیده ی تحقیر می‌‌نگرند: خوردن نا‌ن. از نظر گیلانی ها، مردم تهران اکثر اوقات مشغول جویدن نا‌ن آن هم با دهان باز هستند. از این رو، گاه صفت "دهان گشاد" را برای آنها به کار می‌‌برند. از نظر آنها، تهرانی‌‌ها "نا‌ن خالی‌ خور"هایی‌ هستند که برنجِ گیلان برای آنها رویایی حسرت برانگیز است. نا‌ن تا چندی پیش (پیش از ۳۰ سال گذشته) برای گیلانی‌ها هم مایه ی تمسخر و استهزا و هم تهدیدی جدی به حساب می‌‌آمده است. رابینو و لوفونت می‌‌نویسند: "گیلک نا‌ن نمی‌‌خورد. او چنان نا‌ن خوردن را با اصول و استاندارد‌هایش مغایر می‌‌بیند که هنگامی که از همسرش عصبانی‌ می‌‌شود به او می‌‌گوید: نان بخور و بمیر."19 همچنین از قول آرتور کانولی20 در حدود سال 1830 می نویسند: "والدین گیلک هنگامی که می‌‌خواهند فرزندشان را از عقوبت شیطنت‌های بچه گانه بیم دهند، او را تهدید به فرستادن به "اراک" (عراق) می‌‌کنند: جایی‌ که در آنجا باید تا آخر عمر از مجازات نفرت انگیز خوردن نا‌ن رنج ببرد. در مقابل، غیر گیلانی‌ها برای نا‌ن جایگاهی رفیع قائلند و عطر و طعم و جلوه ی نا‌ن چنان در میانشان ستایش می‌‌شود که می‌‌گویند: نا‌ن اینجا، آب اینجا، کجا رَوَم به از اینجا؟

از میان غذاهایی که گیلانی‌ها به آن علاقه دارند، زیتون [پرورده]، گوشت گاو و ماهی‌ در فهرست غذاهایی قرار می‌‌گیرند که غیر گیلانی‌ها از آن بیزارند. این بیزاری چنان عمیق است که حتی با شنیدن نام این غذا‌ها بسیاری از آنها چهره‌ای منزجر به خود می‌‌گیرند. آنها برای استهزا و ابراز بیزاری از گیلانی ها، آنها را "کله ماهی‌ خور" خطاب می‌‌کنند. گیلانی‌ها از این لقب کاملا آگاهند و با اینکه علت این امر را حسادت همسایگانشان می‌‌دانند که در تمام طول سال نه ماهی‌ تازه نصیبشان می‌‌شود و نه برنج فراوان می‌‌خورند، اما در عین حال هنگامی که غریبه‌ای (غیر گیلانی) در میان آنهاست، از خوردن کله ماهی‌ پرهیز می‌‌کنند یا خود را به آن بی‌ علاقه (و حتی گاهی متنفر از آن) نشان می‌‌دهند.

به طور کلی‌، ارائه ی چنین تصویری (که عموما توهین آمیز هستند) از "دیگری" و جدا کردنِ "او" از "من" با توجه به عادات غذایی‌، "او" را در دسته ی افرادی قرار می دهد که با هویتِ "من" ناسازگاری دارند. در واقع این امر، مکانیزمی در جهت متفاوت ساختن "خود" از "دیگری" است. به بیان دیگر می‌توان گفت که "هراس از غذای‌ غِیر"21، در حقیقت نوعی‌ ابراز هویت و برتری جویی‌ نسبت به دیگران است.

 

"رشتی" کیست؟

قومیت‌های مختلف به انحای گوناگون خود را از اقوام دیگر جدا (و برتر) می‌‌دانند. این تعصّب و برتری جویی‌، خود را در میان قضاوت ها و تصورات عوامانه ی اقوام از یکدیگر نشان می‌‌دهد. اما آیا این تصورات و رفتار‌های عوامانه (که عموما طبیعتی کنایه آمیز و تمسخرگونه دارند)، با تصورات و رفتارهای کنایه آمیزی که در باره ی عادات غذایی‌ و آشپزی میانشان دیده می‌‌شود (که پیشتر بحث شد)، ارتباطی‌ ندارد؟ در این بخش، با نگاهی به مردم منطقه ی گیلان به بررسی‌ ارتباط میان این دو و نقش غذا در شکل گیری خلق و خوی مردم یک منطقه می‌‌پردازیم. اما پیش از آن، ابتدا مهمترین مولفه‌های هویتیِ یک "رشتی" را از دیدگاه غیر رشتی‌ها (بخصوص تهرانی‌ ها) مرور می‌‌کنیم. شاید بهترین منبع برای این منظور، جوک‌ها و حکایت‌های طنز کنایه آمیزی باشد که ساکنین تهران درباره ی ساکنین گیلان برای هم تعریف می‌‌کنند. این منابع شفاهی، می‌‌تواند گویای تصویر کلیشه ای و قالبی ای باشد که قومی (در اینجا تهرانی ها) از قومی دیگر (در اینجا گیلانی ها) در ذهن دارند.

 "جوک‌های رشتی"، ساکنین منطقه ی گیلان را مردمی ساده، زودباور و سبک مغز تصویر می‌‌کنند. اما "سست عنصریِ جنسی‌" شاید مهمترین ویژگی‌ رشتی ها در این جوک‌ها باشد. در بیشتر این جوک ها، تصویری که از یک مرد رشتی ارائه می‌‌شود، مردی است که مثلا از اینکه پسرش به جای اینکه شبیه قصاب محله ای دیگر باشد، بیشتر شبیه قصاب محله ی خودشان است خوشحال است، و یا با اینکه از رابطه ی همسرش با معشوقه اش اطلاع دارد، اما به خود زحمت نمی‌‌دهد که با او روبرو شود. چنین تصویری از رشتی‌ها باعث شده است که "کمر سُست" دومین لقبی باشد که [پس از کله ماهی‌ خور] به آنها تعلق می‌‌گیرد. عبارات و اصطلاحات زیادی برای توصیف این وجه از ویژگی‌ رشتی‌ها درباره ی آنها به کار می‌‌رود که با کمی‌ دقت در می‌‌یابیم که چندان بی‌ ارتباط به غذا و عادات غذایی‌ این قوم نیستند. برای مثال "بی‌ رگ" به صورت تحت الفظی یعنی‌ شخصی‌ که از داشتن منبع اصلی‌ خون رسانی، یعنی‌ رگ بی‌ بهره است و در نتیجه "کم خون" است. یکی‌ از مهمترین عوارض کم خونی (یا آنِمی) در مردان، ناتوانی جنسی‌ است. به علاوه، هر قطره‌ منی‌ مساوی با ۴۰ قطره‌ خون است و در نتیجه شخص کم خون نه تنها از ناتوانی جنسی‌، بلکه احتمالا از عدم قدرت باروری نیز رنج می‌‌برد. چنان که آمارها نشان می دهد، استان گیلان یکی‌ از بالاترین آمار‌های کم خونی را داراست که این امر ارتباط مستقیم با روش تغذیه و مواد مورد مصرف گیلانی‌ها (مثل باقالی) دارد. نمونه ی دیگری از این دست "بی‌ بخار" است که یعنی‌ شخصی‌ که از او بخاری بر نمی خیزد و در نتیجه سرد است که این مورد نیز رابطه با مواد غذایی‌ پراستفاده ی گیلانی‌ها دارد که عموماً غذاهای "سردی" هستند (ماهی‌، برنج، تخم مرغ، سبزیجات، ...).

***

"تصورات عوامانه ی منتسب به مردم یک منطقه" در کنار "ویژگی‌‌های غذایی‌ و آشپزیِ" آن را می‌‌توان دو جزء تشکیل دهنده ی یک سیستم واحد دانست که مستقل از یکدیگر عمل نمی‌‌کنند. ویژگی‌های غذایی‌ یک منطقه، تنها محدود به حوزه ی تغذیه نیست، بلکه منبعی‌ مهم برای شناسایی تفاوت‌های اجتماعی‌ و بررسی علت این تفاوت‌ها از طریق ارتباط با حوزه‌های دیگر همچون نژاد شناسی‌ قومی، سیما شناسی‌ و اقلیم شناسی‌ است. بررسی‌ این پدیده‌ها در کنار یکدیگر و بخصوص از طریق متافولکلور بستری مناسب جهت فهم بهتر و عمیق تر ماهیت این تفاوت‌ها می گستراند. رژیم غذایی‌ اقوام گوناگون، ارتباطی‌ عمیق با خصوصیات قومی منتسب به قومی خاص و تفاوت میان اقوام گوناگون دارد. بر این اساس، برای مثال شهرتِ مرد‌های گیلانی در خصوص ناتوانی و راحت طلبی جنسی‌ منتسب به آنها را می‌‌توان در رژیم غذایی‌ این گروه و مصرف غذاهایی چون برنج، ماهی‌، سبزیجات و میوه (که همگی‌ سرد و مرطوب هستند) ریشه یابی‌ کرد. البته این تنها یکی‌ از ده ‌ها فرضیه ی موجود در این حوزه بوده، و به قصد روشن ساختن ارتباط میان دو عنصر مستقل "غذا" و "خلق و خو"ی اقوام مختلف می‌‌باشد. توجه به این اصل، می‌‌تواند بستری مناسب را برای فهم بهتر و دقیق تر ارتباط "غذا" و "هویت" به عنوان دو جز مستقل اما مرتبط در حوزه انسان شناسی‌ فراهم آورد.

 

یادداشت:

1-     پایتخت بلژیک

2-     "نیسوئَز" (niçoise) در فرانسه به معنای "اهل شهرِ نیس، منسوب به شهر نیس" (از شهرهای فرانسه) است.

3-     "بولونِز" (bolognese) به معنای "اهل شهرِ بولونیا، منسوب به شهر بولونیا" (از شهرهای ایتالیا) است.

4-     منطقه ای در غرب مرکزی فدراسیون روسیه

5-     "قورباغه خور" اشاره به خوراک پای قورباغه دارد که جزو مرسوم‌ترین غذا‌های فرانسوی است.

6-     "رُسبیف"  (le rosbif)اشاره به رُست بیف (Roast Beef) ، یکی‌ از اصیل‌ترین غذاهای‌ ا‌نگلیسی دارد. فرانسوی‌ها معتقدند آشپزی ا‌نگلیسی نسبت به آشپزی فرانسوی در مرتبهٔ بسیار نازلتری قرار دارد. مصداق بارز این موضوع را نیز، نحوه ی تهیه ی رست بیف می‌‌دانند و این شیوه ی پخت گوشت گاو را مورد تمسخر قرار می‌‌دهند . در این روش گوشت در فر، اجاق و یا بر روی شعله پخته می‌‌شود.

7-     به خاطر مصرف زیاد "نودِل" یا همان ماکارونی رشته ای

8-     از پودینگ های سنتی‌ انگلستان که شکلی‌ گرد دارد

9-     کیک تابه ای

10-  مارسل بازن و کریستیان برومبرژه. گیلان و آذربایجان شرقی : نقشه ها و اسناد مردم شناسی. ترجمه مظفر امین فرشچیان. تهران 1365 ش.

11-  تخم ماهی‌ یا دیگر جانوران دریایی‌

12-  تخم مرغ، نقش بسیار مهمی‌ در آشپزی خطه ی گیلان ایفا می‌‌کند. در این رابطه، می‌‌توان از دو غذایی‌ که تخم مرغ در آنها نقشی‌ هسته‌ای دارد یعنی‌ "میرزا قاسمی" و "باقالی قاتوق" نام برد. اهمیت تخم مرغ در این غذا‌ها خصوصا در باقالی قاتوق به میزانی است که شمالی‌ها در این باره مَثَلی‌ دارند که می‌‌گوید: "باقالی قاتوق بی‌ مُرغانِه، هَفتا الاغ تی‌ مهمانِه." (باقالی قاتوق بدون تخم مرغ، مانند این است که از هفت الاغ به عنوان مهمان پذیرایی‌ کنی‌.)

13-  شاعر، اسلاوشناس و ایران شناس لهستانی 

14-  الکساندر چودزکو (1850). گیلان: جغرافیا و تاریخ کشور‌های کرانه ی جنوبی دریای خزر. ص 203.

15-  مارسل بازن. طالش: منطقه ای قومی در شمال ایران. ترجمه مظفر امین فرشچیان. موسسه چاپ و انتشارات آستان قدس رضوی، مشهد، شهریور 1367.

16- الکساندر چودزکو (1850). گیلان: جغرافیا و تاریخ کشور‌های کرانه ی جنوبی دریای خزر. ص 204.

17- البته امروزه این روند تغییر کرده و نا‌ن تقریبا در هر سه وعده ی غذایی‌ و همراه لبنیات (معمولا ماست یا پنیر)، خورش ‌های مختلف، آبگوشت و یا آ‌ش بر سر سفره ی گیلانی ها مصرف می‌‌شود (معمولا به صورت لقمه). در بسیاری از خانه ها، هنگام چیدن سفره همراه با هر بشقاب، یک عدد نا‌ن لواش هم به عنوان جزء لاینفک وعده ی‌ غذایی‌ کنار آن گذاشته می‌‌شود.

18- گیلانی ها به قصد تمسخر و با پتانسیل بدنام سازی، سرزمینهای جنوبی که آن زمان به تسخیر اعراب درآمده بود را "عراق" و ساکنان آن را "عراقی" می نامیدند که اشاره به "عراق عجم" دارد. این ناحیه در مرکز ایران واقع شده و از غرب به کوه‌های زاگرس، از شرق به کویر، و از شمال به کوه‌های البرز منتهی می‌شود. تهران، اراک، کرمانشاه، همدان، اصفهان، ری، قزوین، کاشان، قم و تفرش از شهرهای عمده ی این ناحیه بوده‌اند.

19- رابینو و لوفنت (1910). کشت برنج در استان های جنوبی استان گیلان و کرانه ی دریای خزر. سالنامه ی دانشگاه ملی کشاورزی مونت پلیه. شماره 10، ص 63-130.

20- افسر اطلاعاتی، جهانگرد و نویسنده انگلیسی در آسیا خصوصاً آسیای میانه

21-  gastrophobia for exo-cooking اصطلاحی بود که کلود فیشلر، جامعه شناس و انسان شناس فرانسوی در سال 1979 آن را برای نخستین بار به کار برد.

 

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

سخنرانی پروفسور ادوارد گیبسون، استاد دانشگاه MIT، با عنوان «رویکردهای ساخت اطلاع­بنیاد و همگانی­های زبانی» و با حضور جمع کثیری از اساتید، دانشجویان و علاقمندان به مباحث شناختی یکشنبه 6 اردیبهشت در دانشکده ادبیات و زبانهای خارجی دانشگاه علامه طباطبایی برگزار شد.

در ابتدای جلسه، دکتر محمد دبیرمقدم، استاد دانشگاه علامه طباطبایی، سخنران را معرفی کرد. پروفسور گیبسون که تحصیلات دانشگاهی خود را در کانادا، انگلیس و امریکا سپری کرده است، در دپارتمان مغز و علوم شناختی دانشگاه MIT حضور دارد. وی و همکاران پژوهشگرش در آزمایشگاه گیبسون درخصوص اینکه چگونه گویشوران زبان را یاد می­گیرند، به کار می­­برند و پردازش می­کنند، پژوهش می­کنند. آنها تلاش می­کنند ارتباط بین زبان، شناخت و فرهنگ را شناسایی کنند. پروفسور گیبسون و همکارانش در پژوهش­های اخیر خود تلاش کرده­اند سازوکار شناخت را در فرهنگ‌های مختلف دریابند.

پروفسور گیبسون در ابتدای سخنرانی خود تصریح کرد که برخلاف چامسکی معتقد است اصلی­ترین کاربرد زبان، ایجاد ارتباط است. وی افزود: چامسکی با طرح مسئله «ابهام»، اصلی­ترین کاربرد زبان را که همان ارتباط است با چالش روبرو کرد. این درحالی است که ابهام در بافت از بین می­رود و در خارج از بافت نیز ساخت اطلاع‌بنیاد به کمک می­آید. پروفسور گیبسون گفت: برای پی بردن به نحوه کاربرد زبان در درک و تولید، در کنار نظریه اطلاعات و ارتباطات شانون (Shannon)، از ساختار خود زبان­ها نیز بهره می­گیرد. وی سپس به نتایج پژوهش­های پیکره­بنیاد خود درباره ابهام اشاره کرد. سپس، نتایج پژوهش­های پروفسور گیبسون در دو حوزه «واژه» و «نحو» ارائه شد. وی به تفصیل به پژوهشی که در قبیله چمانی­(Tsimane) درخصوص رنگ انجام داده است اشاره کرد و گفت: تعداد رنگ­هایی که در زبان این قبیله وجود دارد هشت رنگ است و در مقایسه با یازده رنگ زبان انگلیسی، تعداد کمی نیست، اما از آنجایی­که گویشوران این قبیله بر سر اینکه مثلاً کدام رنگ آبی و کدام رنگ سبز است، توافق ندارند؛ کمتر از گویشوران انگلیسی از رنگ در عبارات خود استفاده می­کنند. این امر، تفاوت فرهنگی بین جوامع صنعتی و غیرصنعتی را نشان می­دهد. چراکه در جوامع صنعتی، رنگ جزو موارد اولیه­ای است که به کودکان آموزش داده می­شود. وی در ادامه، در مبحث نحو نیز به نمونه­های مختلف طرح­های درک جمله اشاره کرد. این استاد دانشگاه MIT همچنین به پژوهش­هایی که هم‌اکنون مایکروسافت و فیس­بوک درخصوص درک جمله­ها انجام می­دهند اشاره کرد.

در پایان جلسه با طرح سئوالات متعدد حضار پایان یافت. در این جلسه اعلام شد سه­شنبه 8 اردیبهشت در ششمین کنگره علوم شناختی، با حضور پروفسور گیبسون کارگاه آموزشی برگزار می­شود.

گفتنی است استاد ارجمند دکتر محمدرضا باطنی نیز در این جلسه حضور داشت.

 

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

سخنرانی «پیکره تاریخی زبان فارسی و برچسب‌دهی دستوری آن در پایگاه داده های زبان فارسی»، با حضور استادان و پژوهشگران و علاقه‌مندان صبح روز شنبه 29 فروردین 94 از ساعت 10 تا 12 در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار شد.

مجری این طرح، دکتر مصطفی عاصی، عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، اولین سخنران این نشست بود. طرح پیکره تاریخی، بخشی از طرح بزرگ پایگاه داده‌های زبان فارسی است که به گفتۀ سخنران، طرحی طولانی و مداوم است. این طرح دربرگیرنده مجموعه‌ای از اطلاعات درباره زبان فارسی است و کلیه پژوهشگرانی که در مورد زبان فارسی پژوهش می‌کنند می‌توانند از آن استفاده کنند. بخش بعدی سخنرانی دکتر عاصی، توضیح درباره زبان‌شناسی پیکره‌ای و پیشینۀ آن در ایران و جهان از جمله آثار الخلیل و سیبویه و در حوزه فرهنگ‌نگاری لغت فرس اسدی از اسدی طوسی بود. پیکره، در مفهوم عام در برگیرنده چند واژه،  جمله یا متن کوتاه یا طولانی پراکنده یا برگزیده در یک حوزه خاص زبانی است. ایشان همچنین به ورود رایانه به این حوزه و امکان ذخیرۀ حجم بزرگی از داده‌های نوشتاری و گفتاری، جستجو و دسته‌بندی و پردازش و به روز کردن و امکان بررسی تحولات زبانی اشاره کرد. بخش دیگر سخنان دکتر عاصی در مورد تغییر دیدگاه پیکره‌ای از قرن بیستم و تلاش برای به کارگیری داده‌های طبیعی و واقعی با حجم بیشتر بود. به عقیدۀ سخنران، زبان‌شناسی پیکره‌ای شاخه‌ای از زبان‌شناسی کاربردی و میان‌رشته‌ای است و کاربرد این حوزه در آموزش زبان، تحلیل گفتمان، سبک‌شناسی، ترجمه و زبان‌شناسی حقوقی و اجتماعی، فرهنگ‌نگاری و دستورنگاری، تغییرات زبان و معنی‌شناسی و به‌ویژه در حوزه‌های جدید پیکره‌بنیاد آن است. مهم‌ترین کاربرد پیکرۀ تاریخی، در بررسی روند تحول زبان  به عنوان پایشگر (monitoring corpora) است. پایان‌بخش سخنان دکتر عاصی، معرفی پایگاه داده‌های زبان فارسی و وجود سبک‌های رسمی و ادبی و روزنامه‌ای و کودک و ... در آن بود. این پایگاه، روزآیند نیز می‌شود و امکان جستجو و گزینش پیکره‌های مختلف ارائۀ فهرست بسامدی و فهرست واژه‌نما Concordance از متن در آن وجود دارد و از طریق نشانی Pldb.ihcs.ac.ir در دسترس است.

دیگر سخنران این نشست، سعیده قندی (‌این طرح موضوع پایان‌نامه کارشناسی ارشد وی است)، در آغاز در مورد پیکره‌های تاریخی و چالش‌های ساخت آن سخن گفت. در این طرح که با حمایت مالی صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران بنیاد ریاست جمهوری انجام شده است، بازۀ زمانی قرن پنجم تا هفتم در نظر گرفته شده است و پیکره، دربرگیرندۀ  50 متن کامل و 4میلیون واژه است. در این پیکره از هر ژانر حداقل یک متن وجود دارد و به علت یافت نشدن پیکره‌ای از زبان زنان، نمونه‌ای از زبان زنان در آن وجود ندارد. اشاره به پیکرۀ هلسینکی 1984 به عنوان بزرگترین پیکره که 10  قرن را پوشش می‌دهد و پیکرۀ فرهنگستان زبان برای فرهنگ جامع زبان فارسی که گزینشی است، از دیگر بخش‌های سخنرانی بود. ویژگی‌های این پیکرۀ تاریخی نوشتاری، داشتن متن نثر  و تک‌زبانی و درزمانی و مرجع بودن و پویا بودن آن است. در بخش پایانی پژوهشگر به نکته‌هایی در مورد شیوۀ تایپ و ویرایش متن‌ها، مشکل نیم‌فاصله و هم‌نویسه‌ها و وجود فاصله بین اجزای تصریفی افعال در متن‌های تاریخی اشاره کرد. این پیکره در پایگاه داده‌های زبان فارسی، برچسب‌دهی آوایی خودکار شده و برچسب‌دهی دستی دستوری 20 متن آن توسط پژوهشگر و همکار ایشان انجام شده است.

در هنگام برچسب‌دهی، به تناسب نمونه‌های تاریخی، برچسب‌های مقوله‌ای جدید فعل دعایی و شاخص اضافه شده است. به گفتۀ سعیده قندی، «ر‌ا‌» گاهی حرف اضافه، گاهی نشانۀ مفعول و گاهی نشانۀ گفتمانی است. البته در این پروژه برچسب گفتمانی وجود ندارد. کاربران این پیکره می توانند سازمان‌ها و مراکزی از جمله مرکز تحقیقات مخابرات، فرهنگستان زبان و ادب فارسی، آموزش و پرورش، سازمان‌های چاپ و نشر و مرکز اسناد و رسانه‌ها باشند که برخی از آنها امروزه از این پیکره استفاده می‌کنند. اشاره به جای خالی پیکره‌ها درپژوهش دانشجویان ادبیات زبان فارسی و برچسب‌دهی معنایی پیکره در فازهای بعدی از دیگر نکته‌های این سخنرانی بود.

امکانات پیکره به صورت جستجوی کلیدواژه و مفهوم و واژه‌های همایند و همسایه و گزارش آماری و واژگانی و بسامدی در دسترس است. این پیکره برخط و رایگان استدر پایان نیز سخنرانان با نمایش وبگاه پایگاه داده‌ها، برخی قابلیت‌ها و امکانات آن را توضیح دادند و گفته شد که 80 کشور تا به حال از این پیکره استفاده کرده‌اند. یکی از نکته‌های جالب این طرح آن است که همۀ اعضای آن خانم هستند.

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


( کل صفحات : 43 )    ...   5   6   7   8   9   10   11   ...   
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :